En gruppe medisinske fagfolk

Brukerrepresentant

Som pasient og pårørende er du med dine erfaringer en viktig ressurs for oss. Du kan være med å forbedre pasientforløp og forbedre behandlingsmetoder ved Sykehuset i Vestfold til nytte for pasienter og pårørende. Vi inviterer deg derfor med i arbeidet for å styrke dialogen mellom pasienter, pårørende og helsepersonell.

En brukerrepresentant er en person som har erfaring med å være pasient eller pårørende og som ønsker å dele sine erfaringer til bruk i sykehusets forbedringsarbeid.

I samarbeidsmøter er brukerrepresentanter og fagpersoner likeverdige møtedeltakere. Brukerrepresentanten skal bidra til å ivareta pasient-og pårørendeperspektivet i det arbeidet representanten er involvert i.

Brukerrepresentanter skal være med å videreutvikle og kvalitetssikre driften av sykehuset i samarbeid med ledere og medarbeidere.

Brukermedvirkning er å innhente informasjon om brukernes opplevelser, erfaringer, kunnskap, ønsker og holdninger og å bruke disse i evalueringer og beslutningsprosesser i sykehusets utviklingsarbeid. Det handler om at brukerne får innflytelse på utviklingen av tjenestene.

Pasientens stilling i helsetjenesten skal styrkes og regjeringen ønsker å bygge pasientens helsetjeneste hvor pasient og helsepersonell er likeverdige samarbeidsparter. Det innebærer blant annet at pasienter og pårørende skal være delaktig i utforming av helsetjenesten. (Nasjonal helse og sykehusplan 2016-2019).

Sykehuset i Vestfold ønsker å styrke brukerstemmen ved å øke tilgang og tilgjengelighet på erfaringskunnskap, slik at brukermedvirkning skal være en naturlig del av alt forbedringsarbeid.

Å benytte brukerrepresentanter i dette arbeidet vil være en av mange måter å involvere brukerne på. For at det skal være produktivt og nyttig må vi sikre rett bruker på rett sted.

Sykehuset i Vestfold har lenge hatt brukermedvirkning som et av sine satsningsområder. Det ble allerede tidlig på 2000-tallet etablert et brukerutvalg bestående av 8-10 representanter fra forskjellige pasientorganisasjoner. Disse fungerer som et rådgivende organ for ledelsen. Det er også etablert en spørreundersøkelse, som ligger åpen for alle pasienter, hvor det kan gis tilbakemeldinger på brukeropplevelser. I tillegg har det vært sporadisk bruk av brukerrepresentanter og brukerinvolvering av forskjellig art.

I 2018 er det besluttet at det skal satses ytterligere på å sette brukermedvirkning i system. Det er ansatt egen rådgiver som skal sørge for enklere tilgang både på brukerrepresentanter og andre metoder for å innhente brukererfaringer. I denne forbindelse er et av hovedsatsningsområdene å bygge opp en kompetansebank bestående av brukerrepresentanter.

Brukerrepresentanter i kompetansebanken:

 • Bør ha egen pasient- eller pårørendeerfaring fra Sykehuset i Vestfold, helst i løpet av de to siste årene.
 • Må være villig til å dele sine erfaringer for å identifisere og forbedre de tjenestene som Sykehuset i Vestfold tilbyr.
 • Trenger ikke tidligere erfaring som brukerrepresentant.
 • Får innføring i hvordan det er å jobbe som brukerrepresentant.
 • Blir honorert etter statens satser.
 • Må underskrive taushetserklæring.

Kompetansebank for brukermedvirkning (KFB) er en oversikt over brukerrepresentanter som kan bidra med erfaringskompetanse i prosjekt, pasientforløpsarbeid, forskning, nettverk og annet forbedrings-, utviklings- og strategisk arbeid.

Brukerrepresentanter i KFB må ha pasient- eller pårørendeerfaring fra et eller flere av Sykehuset i Vestfold sine arbeidsområder, og være villig til å dele sine erfaringer for å identifisere og forbedre de tjenestene som Sykehuset i Vestfold tilbyr.

KFB skal gi enkel tilgang på brukerrepresentanter og være med på å sikre rett bruker på rett sted.

Brukerrepresentanters oppgaver

Oppgavene som brukerrepresentant kan blant annet bestå av å:

 • være med i prosjekt, pasientforløpsarbeid, forskning, nettverk og annet forbedrings-, utviklings- og strategisk arbeid
 • delta aktivt og konstruktivt i møter
 • sette deg inn i møtemateriell og forberede egne bidrag
 • skape og fastholde pasient- og pårørendeperspektivet i beslutninger
 • komme med forslag til forbedringsområder
 • holde foredrag og innlegg som fremhever brukeropplevelser og -perspektiv

En god brukerrepresentant skal kunne:

 • representere andre
 • være en konstruktiv samarbeidspartner
 • være løsningsfokusert
 • være læringsfokusert
 • gå fra det spesifikke til det generelle

Viktige egenskaper for en brukerrepresentant:

 • være respektfull mot andre og deres perspektiv
 • være i stand til å formidle sitt budskap i en forsamling
 • være god til å lytte
 • være i stand til å bringe egne og andres erfaringer og opplevelser i spill på en konstruktiv måte
 • være i stand til å se utover egne opplevelser
 • være ikke-dømmende
 • være i stand til å samarbeide med forskjellige representanter, ledere og medarbeidere
 • være interessert i å utvide egen viten og evner
 • være interessert i å hjelpe og skape meningsfulle forandringer

Som pasient- og pårørenderepresentant kan du forvente:

 • mulighet til å påvirke driften og utviklingen av Sykehuset i Vestfold i samarbeid med ledere og medarbeidere
 • en utfordrende innsats med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • introduksjonskurs for brukerrepresentanter
 • at ansatte, møtedeltagere og møteledere tar godt i mot deg, lytter, er konstruktive, læringsorienterte og respektfulle

Vi forventer at du som pasient- og pårørenderepresentant:

 • kan forholde deg til komplekse problemstillinger og fastholde brukerperspektivet i disse
 • forbereder deg til møter
 • kan orientere deg, i til tider, store mengder skriftligt materiale

Kontaktpersoner

Rådgiver brukermedvirkning
Mona Wike
tlf. 330 18 047 eller 975 13 101
E-post: mona.wike@siv.no  

Rådgiver for brukererfaring og -involvering, DPS Vestfold
Carina Jørgensen
tlf. 984 41 815 (hverdager klokken 08.00 – 15.30)
E-post: cjoerg@siv.no

Deler av teksten er oversatt og tilpasset etter brosjyren ”Til dig som skal være patient- og pårørenderepræsentant”. Version 1.0 © Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, november 2016.

Sist oppdatert 19.10.2018