Brukerutvalget

Brukerutvalgets hovedoppgave og målsetting er å sørge for at pasientens behov er i sentrum i spesialisthelsetjenesten. Dette gjør vi i samarbeid med dem som arbeider med helsetjenester.

Rammen for utvalgets arbeid er mandatet og de lover og retningslinjer som styrer SiVs virksomhet. Utvalget vil samarbeide med SiV om å utvikle spesialhelsetjenesten frem mot de målsettinger som besluttende myndigheter har satt for virksomheten til beste for pasienten.

Brukerutvalgets medlemmer 2017-2019

Leder

Mona H. Knudsen
Voksne for barn
Tlf. 986 95 220

Nestleder

Tore Haukvik
Pensjonistforbundet i Vestfold
Tlf. 977 68 562  

Medlemmer

Per Werner Larsen
FFO, Blindeforbundet/diabetes
Tlf. 917 17 917

Anne-Britt Forbord
FFO, Autismeforeningen - Vestfold fylkeslag
Tlf. 938 36 135

Richard Madsen
FFO, LPP Vestfold
Tlf. 418 54 659

Ellen Bente Holtungen
FFO, Mental Helse
Tlf. 466 39 145

Erik Hansen
Kreftforeningen i Vestfold
Tlf. 951 15 017

Anne Frogner
SAFO, NFU
Tlf. 955 59 356

Tove Marie Bergtun
Landsforeningen mot Stoffmisbruk
Tlf. 406 32 750

Sekretariat hos administrerende direktør

Katrine Svinterud
Kontaktperson hos adm.direktør - Tlf: 33 34 20 75

Møtedatoer 2018

Foreslåtte møtedatoer:

Onsdag 7. februar
Torsdag 15. mars
Torsdag 26. april
Onsdag 6. juni
Torsdag 13. september
Onsdag 7. november
Onsdag 5. desember

Tidsramme:

Kl. 12.00-15.00

Brukerutvalgets mandat

Brukerutvalgets rolle er å være:

 • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.
 • Et forum for tilbakemelding av erfaringer med sykehusets oppgaver og ansvarsområde ut ifra et bruker-, pasient- og pårørende synspunkt.
 • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.

Brukerutvalgets formål er å:

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.
 • Arbeidet for at helseforetakets tjenester og tilbud har høy kvalitet og gir gode pasientforløp på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
 • Bidra til gode medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og dere organisasjoner.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.

Brukerutvalgets oppgaver er å:

 • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra i helseforetakets mål- og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Ikke behandle enkeltsaker.
 • Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser.
 • Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg som oppnevnes fra Sykehuset i Vestfold HF,
 • Arrangere to årlige konferanser med brukerutvalg og pasient- og brukerorganisasjoner
 • Arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene i helseforetak bl.a. gjennom kontaktpersonordningen.
 • Brukerutvalgets leder og/eller nestleder, eventuelt andre utvalget bestemmer, deltar i styrets møter med anledning til å uttale seg og komme med forslag i saker som angår pasienttilbudet. Arbeidsform avtales.

Kriterier for sammensetning av brukerutvalget:

Brukerutvalget skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets virksomhetsområde. Utvalget skal ha oddetalls antall medlemmer, inntil femten. Disse er personlig oppnevnt av styret på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.

Målsetting for sammensetning er:

 • Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient- og/eller pårørende og ha tilknytning til foretakets geografiske og faglige virksomhetsområde.
 • Sammensetningen av brukerutvalget må gjenspeile bredden i virksomhetsområdet gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer.
 • Videre legges vekt på representasjon fra brukergrupper med erfaring innen kreftomsorgen, og at pårørendeperspektivet med særlig vekt på foreldre til syke barn, samt at eldre og etniske minoriteter er representert.
 • Alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon følges. Geografisk representasjon ivaretas i størst mulig grad ivaretas. Det skal legges til rette for representasjon av yrkesaktive, personer som er trygdet og alderspensjonister.
 • Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas.
 • Både små og store organisasjoner skal være representert, slik at utvalget totalt sett har en god forankring i en bredde av organisasjoner.

Funksjonstid

Brukerutvalgets funksjonsperiode er to år. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, dersom de foreslås fra egne organisasjoner, men ikke sammenhengende for flere enn tre perioder.

Nominasjon, oppnevning og konstituering av brukerutvalget

Sammenslutningene av organisasjonene FFO og SAFO, Kreftforeningen. Pensjonistforbundet og organisasjoner med virksomhet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, inviteres til å foreslå kandidater til brukerutvalg.

For å møte nasjonale og regionale føringer om representasjon for prioriterte pasientgrupper, kan andre organisasjoner enn de som er nevnt over forespørres.

De som inviteres til å foreslå kandidater kan samarbeide slik at kandidater til utvalget samlet sett oppfyller kriteriene. Organisasjonene kan foreslå prioritert liste med flere kandidater.

Administrerende direktør har fullmakt fra styret til nye oppnevninger innen funksjonsperioden. Ved behov for ny oppnevning, rettes som hovedregel henvendelse til den organisasjon som avgått medlem var foreslått fra.

Brukerutvalget konstitueres seg selv ved å velge leder og nestleder og eventuelt et arbeidsutvalg med inntil fire personer. Styret stadfester valg av leder og nestleder.

God dialog sikres mellom berørte parter i oppnevningsprosessen.

Habilitet og konfidensialitet

 • Medlemmer i brukerutvalg skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med forretningsmessige interesser i Helse Sør-Øst (RHF og HF).
 • Medlem i brukerutvalg skal ikke samtidig være ansatt i helseforetak.
 • Medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være medlem i brukerutvalg ved flere helseforetak.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for utvalget. I samsvar med prinsipp i forvaltningslovens § 8, annet ledd treffes avgjørelse av habilitetsspørsmål av brukerutvalget selv, uten at vedkommende medlem deltar.
 • Brukerutvalgets medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte, jf forvaltningslovens § 13 flg. Utvalgets leder eller den som innkaller til møter, kan for øvrig pålegge taushetsplikt i saker hvor det er hjemlet i lov eller bestemmelser hjemlet i lov (jf vedlegg 2).
 • I saker der det kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres fritt, skal brukerutvalget/medlemmet ta dette opp med oppdragsgiver.
 • Brukerutvalgets medlemmer skal undertegne taushetserklæring (jf vedlegg 2)
 • Anmodning om innsyn fra offentligheten i dokumenter fremlagt for brukerutvalget skal ivaretas av helseforetaket i dialog med brukerutvalgets leder.
 • Brukerutvalgets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.

Aktuelle lenker

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst

13 prinsipper for brukermedvirkning

Referat og møtedokumenter

sak 48 Informasjon til pasienter ved utskrivelse.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 48 Informasjon til pasienter ved utskrivelse.pdfsak 48 Informasjon til pasienter ved utskrivelse.pdf
sak 49 Behandling og læring erfaringstilbakeføring ved henvendelser fra pasienter (klagesaker).pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 49 Behandling og læring erfaringstilbakeføring ved henvendelser fra pasienter (klagesaker).pdfsak 49 Behandling og læring erfaringstilbakeføring ved henvendelser fra pasienter (klagesaker).pdf
sak 50 Fremtidens kontorfaglige fellestjenester.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 50 Fremtidens kontorfaglige fellestjenester.pdfsak 50 Fremtidens kontorfaglige fellestjenester.pdf
sak 51 Høring Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 51 Høring Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdfsak 51 Høring Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdf
sak 51 vedl. Høringsuttalelse brukermedvirkning.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 51 vedl. Høringsuttalelse brukermedvirkning.pdfsak 51 vedl. Høringsuttalelse brukermedvirkning.pdf
sak 52 Adm direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 52 Adm direktørs orientering.pdfsak 52 Adm direktørs orientering.pdf
sak 53 Rapportering pr. september 2016.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 53 Rapportering pr. september 2016.pdfsak 53 Rapportering pr. september 2016.pdf
sak 53 vedl. styresak 48 Rapportering september 2016.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 53 vedl. styresak 48 Rapportering september 2016.pdfsak 53 vedl. styresak 48 Rapportering september 2016.pdf
sak 3 vedl. spørsmål evaluering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 3 vedl. spørsmål evaluering.pdfsak 3 vedl. spørsmål evaluering.pdf
sak 4 Si din mening_Pasientbrukertilfredshetsundersøkelsen ved SiV HF.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 4 Si din mening_Pasientbrukertilfredshetsundersøkelsen ved SiV HF.pdfsak 4 Si din mening_Pasientbrukertilfredshetsundersøkelsen ved SiV HF.pdf
sak 40 Prinsipper for navnsetting ved SiV HF.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 40 Prinsipper for navnsetting ved SiV HF.pdfsak 40 Prinsipper for navnsetting ved SiV HF.pdf
sak 41 Orientering om resultater fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottatet ved SiV HF.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 41 Orientering om resultater fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottatet ved SiV HF.pdfsak 41 Orientering om resultater fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottatet ved SiV HF.pdf
sak 42 Rapportering pr. august 2016.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 42 Rapportering pr. august 2016.pdfsak 42 Rapportering pr. august 2016.pdf
sak 42 vedl. Styresak 39 Rapportering pr. august 2016.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 42 vedl. Styresak 39 Rapportering pr. august 2016.pdfsak 42 vedl. Styresak 39 Rapportering pr. august 2016.pdf
sak 43 Adm direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 43 Adm direktørs orientering.pdfsak 43 Adm direktørs orientering.pdf
sak 44 Brukerutvalgets årsplan 2016 - Oppdatert.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 44 Brukerutvalgets årsplan 2016 - Oppdatert.pdfsak 44 Brukerutvalgets årsplan 2016 - Oppdatert.pdf
BU innkalling 160921.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/BU innkalling 160921.pdfBU innkalling 160921.pdf
BU innkalling 161109.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/BU innkalling 161109.pdfBU innkalling 161109.pdf
BU innkalling 170213.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/BU innkalling 170213.pdfBU innkalling 170213.pdf
referat 160921.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/referat 160921.pdfreferat 160921.pdf
referat 161109.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/referat 161109.pdfreferat 161109.pdf
referat 170213.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/referat 170213.pdfreferat 170213.pdf
sak 3 Egenevaluering av BU sitt arbeid.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 3 Egenevaluering av BU sitt arbeid.pdfsak 3 Egenevaluering av BU sitt arbeid.pdf
sak 54 Brukerutvalgets årsplan 2016 - Oppdatert.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 54 Brukerutvalgets årsplan 2016 - Oppdatert.pdfsak 54 Brukerutvalgets årsplan 2016 - Oppdatert.pdf
sak 55 Møteplan Brukerutvalget 2017.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/sak 55 Møteplan Brukerutvalget 2017.pdfsak 55 Møteplan Brukerutvalget 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.