Brukerutvalget

Brukerutvalgets hovedoppgave og målsetting er å sørge for at pasientens behov er i sentrum i spesialisthelsetjenesten. Dette gjør vi i samarbeid med dem som arbeider med helsetjenester.

Rammen for utvalgets arbeid er mandatet og de lover og retningslinjer som styrer SiVs virksomhet. Utvalget vil samarbeide med SiV om å utvikle spesialhelsetjenesten frem mot de målsettinger som besluttende myndigheter har satt for virksomheten til beste for pasienten.

Kontakt oss gjerne dersom du har forslag til saker vi bør ta opp.​ E-post:  brukerutvalget@siv.no​.

 

Fred Tore Henriksen (leder)
Pensjonistforbundet i Vestfold
Tlf. 975 99 073

Terje Grotle (nestleder)
A-Larm
Tlf. 453 43 614

Anne-Britt Forbrod
FFO, Lupe Vestfold/Telemark
Tlf. 938 36 135

Rut-Solvei Arheim
FFO, Norges Fibromyalgi Forbund
Tlf. 959 15 171

Kristine Lindhøy
FFO, Norges Astma og Allergiforbund
Tlf. 913 49 501

Lise Julie Dean
Kreftforeningen i Vestfold
Tlf. 989 01 093

Erik Hansen
Kreftforeningen i Vestfold
Tlf. 951 15 017​

Line Mau Vegum
SAFO, NHF
Tlf. 482 84 901

Leif Larse​n​
SAFO, NHF
Tlf. 482 84 901

Sekretariat hos administrerende direktør

Katrine Svinterud
Kontaktperson hos adm.direktør - Tlf: 33 34 20 75

 • Torsdag 7. mars kl. 12-15

 • Fredag 19. april kl. 11-14 

 • Onsdag 8. mai kl. 12-15 

 • Torsdag 12. juni kl. 09-12 

 • Torsdag 22. august, arbeidsmøte ikke sakspapirer kl. 09-11

 • Torsdag 19, september kl. 09-12

 • Torsdag 24. oktober kl. 12-15

 • Torsdag 21. november kl. 12-15

 • Torsdag 12. desember kl. 09-12

Brukerutvalgets rolle er å være:

 • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.
 • Et forum for tilbakemelding av erfaringer med sykehusets oppgaver og ansvarsområde ut ifra et bruker-, pasient- og pårørende synspunkt.
 • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.

Brukerutvalgets formål er å:

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.
 • Arbeidet for at helseforetakets tjenester og tilbud har høy kvalitet og gir gode pasientforløp på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
 • Bidra til gode medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og dere organisasjoner.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.

Brukerutvalgets oppgaver er å:

 • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra i helseforetakets mål- og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Ikke behandle enkeltsaker.
 • Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser.
 • Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg som oppnevnes fra Sykehuset i Vestfold HF,
 • Arrangere to årlige konferanser med brukerutvalg og pasient- og brukerorganisasjoner
 • Arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene i helseforetak bl.a. gjennom kontaktpersonordningen.
 • Brukerutvalgets leder og/eller nestleder, eventuelt andre utvalget bestemmer, deltar i styrets møter med anledning til å uttale seg og komme med forslag i saker som angår pasienttilbudet. Arbeidsform avtales.

Kriterier for sammensetning av brukerutvalget:

Brukerutvalget skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets virksomhetsområde. Utvalget skal ha oddetalls antall medlemmer, inntil femten. Disse er personlig oppnevnt av styret på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.

Målsetting for sammensetning er:

 • Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient- og/eller pårørende og ha tilknytning til foretakets geografiske og faglige virksomhetsområde.
 • Sammensetningen av brukerutvalget må gjenspeile bredden i virksomhetsområdet gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer.
 • Videre legges vekt på representasjon fra brukergrupper med erfaring innen kreftomsorgen, og at pårørendeperspektivet med særlig vekt på foreldre til syke barn, samt at eldre og etniske minoriteter er representert.
 • Alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon følges. Geografisk representasjon ivaretas i størst mulig grad ivaretas. Det skal legges til rette for representasjon av yrkesaktive, personer som er trygdet og alderspensjonister.
 • Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas.
 • Både små og store organisasjoner skal være representert, slik at utvalget totalt sett har en god forankring i en bredde av organisasjoner.

Funksjonstid

Brukerutvalgets funksjonsperiode er to år. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, dersom de foreslås fra egne organisasjoner, men ikke sammenhengende for flere enn tre perioder.

Nominasjon og oppnevning 

Sammenslutningene av organisasjonene FFO og SAFO, Kreftforeningen. Pensjonistforbundet og organisasjoner med virksomhet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, inviteres til å foreslå kandidater til brukerutvalg.

For å møte nasjonale og regionale føringer om representasjon for prioriterte pasientgrupper, kan andre organisasjoner enn de som er nevnt over forespørres.

De som inviteres til å foreslå kandidater kan samarbeide slik at kandidater til utvalget samlet sett oppfyller kriteriene. Organisasjonene kan foreslå prioritert liste med flere kandidater.

Administrerende direktør har fullmakt fra styret til nye oppnevninger innen funksjonsperioden. Ved behov for ny oppnevning, rettes som hovedregel henvendelse til den organisasjon som avgått medlem var foreslått fra.

God dialog sikres mellom berørte parter i oppnevningsprosessen.

Habilitet og konfidensialitet

 • Medlemmer i brukerutvalg skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med forretningsmessige interesser i Helse Sør-Øst (RHF og HF).
 • Medlem i brukerutvalg skal ikke samtidig være ansatt i helseforetak.
 • Medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være medlem i brukerutvalg ved flere helseforetak.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for utvalget. I samsvar med prinsipp i forvaltningslovens § 8, annet ledd treffes avgjørelse av habilitetsspørsmål av brukerutvalget selv, uten at vedkommende medlem deltar.
 • Brukerutvalgets medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte, jf forvaltningslovens § 13 flg. Utvalgets leder eller den som innkaller til møter, kan for øvrig pålegge taushetsplikt i saker hvor det er hjemlet i lov eller bestemmelser hjemlet i lov (jf vedlegg 2).
 • I saker der det kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres fritt, skal brukerutvalget/medlemmet ta dette opp med oppdragsgiver.
 • Brukerutvalgets medlemmer skal undertegne taushetserklæring (jf vedlegg 2)
 • Anmodning om innsyn fra offentligheten i dokumenter fremlagt for brukerutvalget skal ivaretas av helseforetaket i dialog med brukerutvalgets leder.
 • Brukerutvalgets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.

2024

  2023

   ​2​​022​​​

    ​2​021​​

     ​​20​20​​​​

      ​​

      Sist oppdatert 18.01.2024