Brukerutvalget

Brukerutvalgets hovedoppgave og målsetting er å sørge for at pasientens behov er i sentrum i spesialisthelsetjenesten. Dette gjør vi i samarbeid med dem som arbeider med helsetjenester.

Rammen for utvalgets arbeid er mandatet og de lover og retningslinjer som styrer SiVs virksomhet. Utvalget vil samarbeide med SiV om å utvikle spesialhelsetjenesten frem mot de målsettinger som besluttende myndigheter har satt for virksomheten til beste for pasienten.

Leder for brukerutvalget:

Erik Hansen
E-post: ehans4@online.no  
Tlf. 951 15 017

Brukerutvalgets medlemmer 2020-2022

Leder

Erik Hansen
Kreftforeningen i Vestfold
Tlf. 951 15 017

Nestleder

Anne E. Frogner
SAFO, NFU
Tlf. 955 59 356

Medlemmer

Per Werner Larsen
FFO, Blindeforbundet/diabetes
Tlf. 917 17 917

Karin H. J. Rysst
FFO, Diabetesforbundet i Vestfold
Tlf. 932 55 759

Ellen Bente Holtungen
FFO, Mental Helse
Tlf. 466 39 145

Ruth Mathisen
Pensjonistforbundet i Vestfold
Tlf. 902 76 500

Terry Gabo
SAFO, NHF
Tlf. 412 66 736

Henrikke M. B. Kristiansen
BURG (Barne- og ungdoms revmatiker gruppe)
Tlf. 904 73 273

Sekretariat hos administrerende direktør

Katrine Svinterud
Kontaktperson hos adm.direktør - Tlf: 33 34 20 75

Møtedatoer 2020

 • Onsdag 10. juni
 • Torsdag 24. september
 • Torsdag 5. november
 • Onsdag 9. desember

Tidsramme:

Kl. 12.00-15.00

Brukerutvalgets mandat

Brukerutvalgets rolle er å være:

 • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.
 • Et forum for tilbakemelding av erfaringer med sykehusets oppgaver og ansvarsområde ut ifra et bruker-, pasient- og pårørende synspunkt.
 • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.

Brukerutvalgets formål er å:

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.
 • Arbeidet for at helseforetakets tjenester og tilbud har høy kvalitet og gir gode pasientforløp på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
 • Bidra til gode medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og dere organisasjoner.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.

Brukerutvalgets oppgaver er å:

 • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra i helseforetakets mål- og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Ikke behandle enkeltsaker.
 • Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser.
 • Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg som oppnevnes fra Sykehuset i Vestfold HF,
 • Arrangere to årlige konferanser med brukerutvalg og pasient- og brukerorganisasjoner
 • Arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene i helseforetak bl.a. gjennom kontaktpersonordningen.
 • Brukerutvalgets leder og/eller nestleder, eventuelt andre utvalget bestemmer, deltar i styrets møter med anledning til å uttale seg og komme med forslag i saker som angår pasienttilbudet. Arbeidsform avtales.

Kriterier for sammensetning av brukerutvalget:

Brukerutvalget skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets virksomhetsområde. Utvalget skal ha oddetalls antall medlemmer, inntil femten. Disse er personlig oppnevnt av styret på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.

Målsetting for sammensetning er:

 • Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient- og/eller pårørende og ha tilknytning til foretakets geografiske og faglige virksomhetsområde.
 • Sammensetningen av brukerutvalget må gjenspeile bredden i virksomhetsområdet gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer.
 • Videre legges vekt på representasjon fra brukergrupper med erfaring innen kreftomsorgen, og at pårørendeperspektivet med særlig vekt på foreldre til syke barn, samt at eldre og etniske minoriteter er representert.
 • Alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon følges. Geografisk representasjon ivaretas i størst mulig grad ivaretas. Det skal legges til rette for representasjon av yrkesaktive, personer som er trygdet og alderspensjonister.
 • Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas.
 • Både små og store organisasjoner skal være representert, slik at utvalget totalt sett har en god forankring i en bredde av organisasjoner.

Funksjonstid

Brukerutvalgets funksjonsperiode er to år. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, dersom de foreslås fra egne organisasjoner, men ikke sammenhengende for flere enn tre perioder.

Nominasjon, oppnevning og konstituering av brukerutvalget

Sammenslutningene av organisasjonene FFO og SAFO, Kreftforeningen. Pensjonistforbundet og organisasjoner med virksomhet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, inviteres til å foreslå kandidater til brukerutvalg.

For å møte nasjonale og regionale føringer om representasjon for prioriterte pasientgrupper, kan andre organisasjoner enn de som er nevnt over forespørres.

De som inviteres til å foreslå kandidater kan samarbeide slik at kandidater til utvalget samlet sett oppfyller kriteriene. Organisasjonene kan foreslå prioritert liste med flere kandidater.

Administrerende direktør har fullmakt fra styret til nye oppnevninger innen funksjonsperioden. Ved behov for ny oppnevning, rettes som hovedregel henvendelse til den organisasjon som avgått medlem var foreslått fra.

Brukerutvalget konstitueres seg selv ved å velge leder og nestleder og eventuelt et arbeidsutvalg med inntil fire personer. Styret stadfester valg av leder og nestleder.

God dialog sikres mellom berørte parter i oppnevningsprosessen.

Habilitet og konfidensialitet

 • Medlemmer i brukerutvalg skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med forretningsmessige interesser i Helse Sør-Øst (RHF og HF).
 • Medlem i brukerutvalg skal ikke samtidig være ansatt i helseforetak.
 • Medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være medlem i brukerutvalg ved flere helseforetak.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for utvalget. I samsvar med prinsipp i forvaltningslovens § 8, annet ledd treffes avgjørelse av habilitetsspørsmål av brukerutvalget selv, uten at vedkommende medlem deltar.
 • Brukerutvalgets medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte, jf forvaltningslovens § 13 flg. Utvalgets leder eller den som innkaller til møter, kan for øvrig pålegge taushetsplikt i saker hvor det er hjemlet i lov eller bestemmelser hjemlet i lov (jf vedlegg 2).
 • I saker der det kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres fritt, skal brukerutvalget/medlemmet ta dette opp med oppdragsgiver.
 • Brukerutvalgets medlemmer skal undertegne taushetserklæring (jf vedlegg 2)
 • Anmodning om innsyn fra offentligheten i dokumenter fremlagt for brukerutvalget skal ivaretas av helseforetaket i dialog med brukerutvalgets leder.
 • Brukerutvalgets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.

Aktuelle lenker

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst

13 prinsipper for brukermedvirkning

Referat og møtedokumenter

5. november 2020

24. september 2020

10. juni 2020

10. desember 2019

31. oktober 2019

17. september 2019

14. juni 2019

30. april 2019

20. mars 2019

14. februar 2019


5. desember 2018


7. november 2018


12. oktober 2018

 

6. juni 2018

sak 26 vedl. Utkast til retningslinje for bruk av kompetansebank.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/sak 26 vedl. Utkast til retningslinje for bruk av kompetansebank.pdfsak 26 vedl. Utkast til retningslinje for bruk av kompetansebank.pdfpdf317905
sak 27 Ny automasjonslinje omvisning og informasjon.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/sak 27 Ny automasjonslinje omvisning og informasjon.pdfsak 27 Ny automasjonslinje omvisning og informasjon.pdfpdf161708
sak 28 SAFO sak til brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/sak 28 SAFO sak til brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten.pdfsak 28 SAFO sak til brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten.pdfpdf166361
sak 28 vedl. foresøpørsel fra SAFO.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/sak 28 vedl. foresøpørsel fra SAFO.pdfsak 28 vedl. foresøpørsel fra SAFO.pdfpdf113165
BU innkalling 180606.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/BU innkalling 180606.pdfBU innkalling 180606.pdfpdf145761
sak 23 referat 180502.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/sak 23 referat 180502.pdfsak 23 referat 180502.pdfpdf195216
sak 24 Adm direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/sak 24 Adm direktørs orientering.pdfsak 24 Adm direktørs orientering.pdfpdf158856
sak 25 POBO årsmelding 2017.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/sak 25 POBO årsmelding 2017.pdfsak 25 POBO årsmelding 2017.pdfpdf164646
sak 25 vedl. Årsmelding 2017 - POBO.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/sak 25 vedl. Årsmelding 2017 - POBO.pdfsak 25 vedl. Årsmelding 2017 - POBO.pdfpdf1471478
sak 26 Opprettelse av kompetansebank for brukererfaringer.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/sak 26 Opprettelse av kompetansebank for brukererfaringer.pdfsak 26 Opprettelse av kompetansebank for brukererfaringer.pdfpdf181686
sak 29 Saker til kommende møte 13. september 2018.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-06-06/sak 29 Saker til kommende møte 13. september 2018.pdfsak 29 Saker til kommende møte 13. september 2018.pdfpdf167905

2. mai 2018

BU innkalling 180502.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-05-02/BU innkalling 180502.pdfBU innkalling 180502.pdfpdf144903
referat 180502.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-05-02/referat 180502.pdfreferat 180502.pdfpdf195426
sak 17 6. juni Hva er viktig for deg, dagen ved SiV HF.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-05-02/sak 17 6. juni Hva er viktig for deg, dagen ved SiV HF.pdfsak 17 6. juni Hva er viktig for deg, dagen ved SiV HF.pdfpdf374343
sak 18 Utviklingsplan for Sykehuset i Vestfold Hf.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-05-02/sak 18 Utviklingsplan for Sykehuset i Vestfold Hf.pdfsak 18 Utviklingsplan for Sykehuset i Vestfold Hf.pdfpdf551441
sak 18 vedl. Høringssvar alle PDF samlet.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-05-02/sak 18 vedl. Høringssvar alle PDF samlet.pdfsak 18 vedl. Høringssvar alle PDF samlet.pdfpdf3539107
sak 18 vedl. Utviklingsplan_pr. 24.4.2018.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-05-02/sak 18 vedl. Utviklingsplan_pr. 24.4.2018.pdfsak 18 vedl. Utviklingsplan_pr. 24.4.2018.pdfpdf2961195
sak 19 Brukerutvalget ved SiV HF, veien videre nå.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-05-02/sak 19 Brukerutvalget ved SiV HF, veien videre nå.pdfsak 19 Brukerutvalget ved SiV HF, veien videre nå.pdfpdf162906
sak 20 Adm direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-05-02/sak 20 Adm direktørs orientering.pdfsak 20 Adm direktørs orientering.pdfpdf159507

15. mars 2018

referat 180315.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-03-15/referat 180315.pdfreferat 180315.pdfpdf184512
sak 10 Presentasjon av medisinsk klinikk.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-03-15/sak 10 Presentasjon av medisinsk klinikk.pdfsak 10 Presentasjon av medisinsk klinikk.pdfpdf161056
sak 11 Presentasjon av prehospital klinikk.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-03-15/sak 11 Presentasjon av prehospital klinikk.pdfsak 11 Presentasjon av prehospital klinikk.pdfpdf161948
sak 12 Orientering om arbeid med system for brukermedvirkning.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-03-15/sak 12 Orientering om arbeid med system for brukermedvirkning.pdfsak 12 Orientering om arbeid med system for brukermedvirkning.pdfpdf162769
sak 13 Adm direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-03-15/sak 13 Adm direktørs orientering.pdfsak 13 Adm direktørs orientering.pdfpdf159034
BU innkalling 180315.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-03-15/BU innkalling 180315.pdfBU innkalling 180315.pdfpdf143482

7. februar 2018

BU innkalling 180207.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-02-07/BU innkalling 180207.pdfBU innkalling 180207.pdfpdf143651
sak 2 referat 171207.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-02-07/sak 2 referat 171207.pdfsak 2 referat 171207.pdfpdf196932
sak 3 Presentasjon av klinikk psykisk helse og rusbehandling.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-02-07/sak 3 Presentasjon av klinikk psykisk helse og rusbehandling.pdfsak 3 Presentasjon av klinikk psykisk helse og rusbehandling.pdfpdf161033
sak 4 Presentasjon av kirurgisk klinikk.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-02-07/sak 4 Presentasjon av kirurgisk klinikk.pdfsak 4 Presentasjon av kirurgisk klinikk.pdfpdf159921
sak 5 Brukerutvalgets deltagelse i råd og utvalg.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-02-07/sak 5 Brukerutvalgets deltagelse i råd og utvalg.pdfsak 5 Brukerutvalgets deltagelse i råd og utvalg.pdfpdf161481
sak 5 vedl. Brukerutvalgets deltagelse i råd og utvalg.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-02-07/sak 5 vedl. Brukerutvalgets deltagelse i råd og utvalg.pdfsak 5 vedl. Brukerutvalgets deltagelse i råd og utvalg.pdfpdf230587
sak 6 Adm direktørs orientering.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Brukerutvalgsmøter/2018-02-07/sak 6 Adm direktørs orientering.pdfsak 6 Adm direktørs orientering.pdfpdf158239


Fant du det du lette etter?