Anestesiologi

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i anestesiologi. Utdanningsplanen beskriver bl.a. hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste.

SiV eies av Helse Sør-Øst RHF, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2020 et befolkningsgrunnlag på ca 238 000. SiV har regionansvar for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, og har en smerteklinikk med høy aktivitet. For karkirurgi er opptaksområdet både Vestfold og Telemark, et opptaksområde på omlag 400 000. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter.

Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. I 2020 hadde Sykehuset i Vestfold i alt 300 000 pasientkontakter i somatikk, fordelt på 30 000 utskrivninger fra døgnbehandling, 103 300 liggedøgn heldøgn, 29 000 dagbehandlinger og 241 000 polikliniske konsultasjoner.

Sykehuset tilbyr spesialistutdanning i samtlige indremedisinske hovedspesialiteter, og i generell kirurgi, gastrokirurgi, karkirurgi, urologi, onkologi, ortopedi, gynekologi, Øye, ØNH, anestesiologi, akutt- og mottaksmedisin, nevrologi, pediatri, medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, radiologi, nukleærmedisin, patologi, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering.

Anestesi, intensiv og operasjonsavdelingen har ansvaret for utdanning av spesialister i anestesiologi. Avdelingen tilbyr praktiske prosedyrer og klinisk tjeneste som er nødvendig for oppnåelse av læringsmål og godkjenning for spesialiteten anestesiologi. De aller fleste læringsmålene dekkes i egen avdeling. Utestående læringsmål dekkes i eget helseforetak på medisinsk og barnemedisinsk avdeling. Vi har avtale med OUS for de øvrige læringsmål vi ikke kan dekke ved SiV.

Avdelingen består av anestesiseksjonen, intensivseksjonen, smerteseksjonen med tilhørende sykepleieseksjoner.

Sykehuset i Vestfold har kirurgisk virksomhet ved to lokalisasjoner: Tønsberg og Larvik. Anestesi, intensiv og operasjonsavdeling​en er representert begge steder, men utdanning av LIS foregår i hovedsak i Tønsberg.

LIS får praksis innen alle fagets «søyler» - anestesi, akuttmedisin, intensivmedisin og smertebehandling. Avdelingen har 28 spesialister og 9 LIS. En av spesialistene har PhD, og flere har European Diploma of Anesthesiology and Intensive Care (EDAIC) eller European Diploma of Intensive Care (EDIC).

Avdelingen er utstyrt med moderne utstyr ved alle seksjonene. Avdelingen har et velutviklet kvalitetssystem med et godt utvalg prosedyrer- og retningslinjer som omfatter alle aspekter ved faget. Disse retningslinjene oppdateres regelmessig.

Det er 3 vaktsjikt med tilstedeværelse hele døgnet. Primærvakt dekkes hovedsakelig av LIS, mens bakvaktsjiktet består av to spesialister med hovedansvar på hhv operasjon og intensiv.​


Anestesiseksjonen har ansvaret for operativ anestesi, både akutt og elektiv i narkose og regionalanestesi til: ortopedi (inkl. stor ryggkirurgi og proteser i store ledd), gastroenterologi (inkl. øvre og nedre tarmkirurgi, overvekt, hernie mm.)  karkirurgi (abdominalaorta åpen og EVAR, carotis og perifere kar), urologi (de aller fleste urologiske tilstander, inkl avansert cystectomi, brickeravledning, nyresteinsbehandling m.m), gyn/obstetrikk (fødsel akutt og elektivt, hysterectomi, BSOE m.m), Mammaekirurgi, ØNH (hovedsakelig dagkirurgi til voksne og barn) og øye. Arbeidet inkluderer også anestesi til barn innenfor disse fagområdene. Alle avdelingens leger læres opp i bruk av ultralyd for anleggelse av CVK.

Vi har stor robotkirurgiaktivitet innen urologi og gastrokirurgi.

Avdelingen har også ansvaret for anestesi til elektiv ortopedi og tannbehandling i narkose ved Larvik sykehus. I tillegg ytes det poliklinisk anestesiservice til ECT behandling, elektrokonvertering, gastro- og koloskopier, MR av barn, CT og intervensjonsradiologi. Anestesiseksjonen utfører om lag 15000 anestesier per år. Avdelingens leger drifter 18 operasjonsstuer på dagtid i Tønsberg og 5 stuer inklusiv tannlegenarkose i Larvik. Hovedtyngden av arbeid foregår i 4 etasje i Tønsberg (4H) der sentraloperasjonsavdelingen, to dagkirurgiske operasjonsstuer, postoperativ avdeling og intensivavdelingen er plassert hensiktsmessig i forhold til hverandre.
Mesteparten av dagkirurgisk virksomhet (ØNH/gyn/øye/gastro/uro/orto) foregår i 3. etasje (H3 og J3).
Alle avdelingens leger deltar i preoperativ poliklinikk, med spesialist tilgjengelig for konsultasjon for LIS, for å ivareta utdanning innenfor hele pasientforløpet.

Intensivseksjonen består av 10 fysiske sengeplasser, hvorav 2 plasser er luftsmitteisolat. Det er grunnbemanning for kontinuerlig drift av 6 sengeplasser, med 1902 intensivdøgn i 2021. Anestesilegene er medisinsk ansvarlige for driften som dekker kirurgisk, medisinsk, pediatrisk, og nevrologisk intensivbehandling. All intensivbehandling skjer i samarbeid med «moderavdeling», men anestesilegene står ansvarlig for den daglige drift og praktiske gjennomføring. Avdelingen tilbyr avansert intensivbehandling inkl. kontinuerlig dialyse, medikamentell og eller gass-sedasjon, respiratorbehandling, ekstrakorporal CO2-eliminasjon, invasiv hemodynamisk overvåkning og er godkjent donorsykehus. Postoperativ 4H er døgnåpen og har 16 oppvåkningsplasser. I tillegg har sykehusets dagkirurgiske enheter til sammen 15 oppvåkningsplasser.

Avdelingens leger deltar i medisinsk ø-hjelpsteam (MØT), traume-team samt HLR-team. I januar 2023 er det startet opp en anestesilegebemannet legebil som er i drift 12 timer daglig, 7 dager i uka. Bilen bemannes av en gruppe av spesialister fra anestesiavdelingen. Denne ressursen håndterer utrykninger og intensivtransporter i sin åpningstid, og er en plattform for opplæring av andre spesialister og LIS.

Utenfor driftstiden til legebilen deltar avdelingens leger i prehospitalt arbeid ved behov ved legebemannet ambulanseutrykning ved større ulykker, ved alvorlig sykdom hos barn og unntaksvis også voksne. Slik utrykning skjer etter vurdering i hvert enkelt tilfelle av AMK-lege; en funksjon som dekkes av avdelingens leger. AMK-legefunksjon dekkes av overlege på dag og kveld, og av LIS på natt. AMK-sentralen er felles for Vestfold og Telemark, men legeoppgavene deles mellom disse. De fleste av avdelingens leger deltar også i en ordning med opplæring og utsjekk for gjennomføring av intensivtransporter.

Smertepoliklinikken er tverrfaglig og har om lag 5000 konsultasjoner/dagbehandlinger per år. I tillegg organiseres tilsyn for inneliggende pasienter.  Det er tilknyttet 6-7 anestesileger fra avdelingen på smertepoliklinikken med varierende tidsbruk.

Alle nyansatte LIS følger et fastlagt program ved nyansettelse.  I starten går hver LIS kontinuerlig sammen med en spesialist, men slippes gradvis mer til på egen hånd når vedkommende er faglig og personlig klar for dette. Utdanningskandidaten deltar i vanlig drift ved avdelingen med supervisjon/oppfølging etter behov. Utdanningskandidaten skal rotere mellom de forskjellige deler i de anestesiologiske fagområder som avdelingen tilbyr. Vaktplanen er satt opp slik at LIS har rullerende tjeneste på postoperativ, operasjon, dagkirurgisk enhet, preoperativ poliklinikk, i tillegg til avsatte perioder på intensiv og smertepoliklinikk. Den daglige bemanningsplanen sørger for at det er balanse mellom overleger og LIS for å sikre supervisjon på hver driftssted.

Nye LIS tilsendes informasjon om avdelingen før de starter. Ved oppstart gjennomgås en del praktiske momenter, som tildeling av passord, tilgjengelige dataprogram, garderobe og kontorplass. Nyansatte LIS deltar på 3 dagers nyansattprogram ved Sykehuset i Vestfold. Dette omhandler blant annet HMS, smittevern, beredskap, brannvern og kliniske systemer som Dips og Metavision.

Det er vanlig med tre måneders introduksjon før man begynner å gå selvstendige vakter hvis man ikke tidligere har anestesierfaring. Det er sjekklister for kompetanse før vakt som hver enkelt er ansvarlig for å fylle før man begynner i vakt. Initialt gjøres det følgevakter med erfaren LIS evt spesialist. Hvis man har anestesierfaring fra før, starter man i vakt tidligere.

Avdelingens egne leger står i hovedsak for undervisningen etter fordeling i et fastsatt skjema som settes opp hvert ½ år. Emnene skal dekke bredt innen de 4 søylene og vi baserer emnene etter læringsmål for spesialistutdanningen i anestesiologi og intensivmedisin og tilsvarende emner oppgitt som pensum for European Diploma of Anaesthesia and Intensive Care (EDAIC). Undervisningen består av 30 minutter gjennomgang av prosedyre eller MTU på mandager, 60 minutter oppgitt emne i henhold til plan på torsdager og 15 minutter gjennomgang av kasuistikk eller artikkel på fredager. Det stipuleres at undervisningen lar seg gjennomføre 38-40 uker i året siden ferieperioder og perioder med redusert bemanning tas ut av undervisningsplanen.

LIS forventes å bruke en del av studietiden til forberedelse av internundervisning. I løpet av en tre års periode er målet at internundervisning/kollokvier skal dekke hele pensum for European Diploma of Anaesthesia and Intensive Care. I tillegg har LIS 8 kollokvier á 2 timer per år der div emner tas opp i tillegg til MTU, forskning etc. Kollokviene modereres av overleger.

Avdelingen tilbyr alle ansatte deltakelse i årlig On-line Assessment (OLA) arrangert av European Society of Anaesthesia og dekker kostnaden for å ta European Diploma of Anaesthesia and Intensive Care (EDAIC) for de som ønsker dette.

Det er 30 minutter fellesundervisning for alle sykehusets leger fredager.

Leger i spesialisering gis fri til minst 2 ukers kurs per år. I hovedsak er det ment at disse ukene skal brukes til obligatoriske kurs. Dersom avdelingens drift tillater dette gis LIS også fri med lønn til andre kurs og møter, som f.eks. NAFs høstmøte. 

Avdelingen har avsatt tid til studiedager på tjeneste- og ukeplan. Ved SiV utgjør dette noe i overkant av overenskomsten med 200t per år. LIS har også muligheten til hospiteringsopphold ved andre avdelinger og sykehus. Ved behov for erfaring med spesifikke prosedyrer i henhold til prosedyrelisten må LIS av og til påregne å bruke fordypningstid på dette. Dette gjelder særlig prosedyrer som ikke utføres så ofte, som for eksempel større karkirurgiske prosedyrer.

Avdelingen samarbeider med klinisk simuleringssenter. Faste, regelmessige treninger foregår innen flere kliniske områder, bl.a. HLR, traume (BEST), medisinsk mottaksteam, barn på intensiv, nyfødtresuscitering og luftveishåndtering inkl. vanskelig luftveisalgoritme og nød-trakeotomi.

SIV har mange aktive forskningsgrupper, samt dyktige enkeltforskere som gjennomfører studier og frembringer ny kunnskap innen ulike fagområder.  De siste årene har forskningsaktiviteten ved sykehuset økt og foretaket deltar i ulike nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og samarbeid. Det er etablert en forsknings- og innovasjonsavdeling som bistår med rådgivning og veiledning innen forskning og innovasjon. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode, relevant lovverk, personvern og forskningsetikk gjennom eget forskningsseminar. Her vektlegges bl.a. hvordan LIS skal kunne lese, forstå og evaluere kvaliteten av vitenskapelige artikler. LIS undervises også i hvordan man skal formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis og gjennomføre søk i relevante kunnskapskilder. Forskningsartikler presenteres og gjennomgås i internundervisningen.

Det foregår flere forskningsprosjekter i avdelingen, og vi deltar også i større studier utgående andre steder fra. Alle LIS forventes å delta i avdelingens forskningsaktivitet

 

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, og samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen.

Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år.

Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon foregår daglig i det kliniske arbeidet, og spesielt i starten får LIS tett oppfølging av spesialist. På dagtid er det alltid spesialist umiddelbart tilgjengelig for LIS.

Utdanningskandidaten vil få fortløpende supervisjon av legene på seksjonen, og øvrige arenaer som LIS tjenestegjør. Supervisjonen tilpasses den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. Alle praktiske prosedyrer vil bli supervisert i henhold til føringer gitt i prosedyrelister, utdanningsplan og inntil kandidaten gjennomfører disse tilfredsstillende.

Simuleringsaktiviteter fasiliteres og superviseres av kvalifisert personell. Alle supervisører skal gjennomgå opplæring i bruk av Kompetanseportalen. Supervisører skal fortløpende signere for gjennomføring av læringsaktiviteter der det er påkrevet i henhold til læremålsplanen i Kompetanseportalen.

Seksjonsleder sørger for at det blir tildelt veileder innen tiltredelse. Veileder og LIS skal møtes regelmessig, møtene planlegges og avtales i god tid på forhånd. Veiledningsaktiviteten legges inn i arbeidsplanene til både LIS og veileder. Det settes av tid til forarbeid, gjennomføring av veiledningssamtale og etterarbeid. 

For å sikre at LIS oppnår nødvendig faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger enten i dialog med veileder, supervisører eller via vurderingsmøter. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til seksjonsleder for endelig godkjenning.

Basert på spesialistforskriften og Helsedirektoratets veileder i vurdering av kompetanse hos LIS har SiV HF utarbeidet en prosedyre for vurdering og godkjenning av læringsmål. Prosedyren beskriver den enkelte LIS, supervisør, veileder og leders oppgaver og ansvar i forbindelse med både underveisvurderinger og sluttvurderinger. Linjeleder er ansvarlig for at LIS vurderes fortløpende og systematisk. Supervisør og veileder bekrefter, korrigerer og justerer LIS sin kliniske kompetanse ut fra nærmere definerte læringsaktiviteter. Linjeleder har det endelige ansvaret for å vurdere om læringsmålet er oppnådd og kan godkjennes. Ansvarlig leder innhenter opplysninger fra supervisør og veileder eller benytter evalueringskollegium ved behov.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales står det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.
Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget består av to overleger samt avdelingssjef og to LIS. Utdanningsutvalget organiserer internundervisningen og LIS-kollokviene.​

For spørsmål om utdanning i anestesiologi, ta kontakt med:

​Karl-André Wian, avdelingssjef
Karl.andre.wian@siv.no

​Øystein Reinfjord Bjelland, leder av utdanningsutvalget
Oystein.reinfjord.bjelland@siv.no


Sist oppdatert 10.08.2023