Barne- og ungdomspsykiatri

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i barne- og ungdomspsykiatri. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Sykehuset i Vestfold tilbyr samlet all tjeneste som kan oppfylle alle læringsmål for spesialiteten.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2020 et befolkningsgrunnlag på ca 238 000. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling gir utredning og behandling til barn og unge i alder 0-18 år med moderat til alvorlig psykisk lidelse, og dekker alle tilstandsbilder innen fagområdet. Avdelingen har totalt 16 overleger og 9 LIS. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er lokalisert på to steder i Tønsberg og ett i Larvik, og består av to allmennpsykiatriske poliklinikker, to spesialiserte poliklinikker og en døgnpost.

Barne- og ungdomspsykiatri er et klinisk fag hvor det viktigste erfaringsgrunnlaget for å bli spesialist skjer gjennom direkte pasientbehandling og gjennom veiledning. LIS får både klinisk veiledning og psykoterapiveiledning. LIS som ansettes i spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset i Vestfold tilbys all nødvendig tjeneste innen helseforetaket, og helseforetaket legger til rette for at dette fortrinnsvis skjer innen en 5 ½- års periode. For å få de nødvendige læringsaktiviteter har LIS tjeneste ved ulike lokalisasjoner, ved ulike seksjoner og avdelinger i SiV. Alle tjenestesteder er geografisk liggende i Vestfold fylke.

LIS i spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset i Vestfold ansettes ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). Hoveddelen av utdanningen gjennomføres i BUPAs ulike seksjoner. I tillegg er det krav om 12 måneders tjeneste ved voksenpsykiatrisk avdeling, der tjenesten blir gjennomført enten ved psykiatrisk sykehusavdeling eller DPS Vestfold, samt 6 måneders tjeneste ved pediatrisk seksjon, SIV. I LIS-ens gjennomføringsplan fremgår tidspunkt for planlagt rotasjon til de ulike avdelingene.

Ved klinikk psykisk helse og avhengighet er følgende avdelinger definert som aktuelle læringsarenaer:

  • ​Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
  • Psykiatrisk sykehusavdeling 
  • DPS Vestfold
  • Avdeling rus og avhengighet 
  • Autismeavdeling

Ved medisinsk klinikk er barne- og ungdomsavdeling og habiliteringsseksjon definert som læringsarena.

LIS ansettes fast i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, og har sin nærmeste leder på den seksjonen de har tjeneste ved. LIS kan ha tjeneste ved alle seksjonene, men hovedtyngden vil ligge i allmenpoliklinikkene (24-36 mnd) og døgnpost (12 mnd). Som en del av tjenesten vil det legges opp til at læringsmål kan dekkes ved enten hospitering, deloppdrag eller tjeneste ved andre seksjoner.

Poliklinikken i Tønsberg gir utredning og behandling til barn og unge i alderen opp til 18 år med moderat til alvorlig psykisk lidelse. Poliklinikken i Tønsberg dekker Tønsberg, Horten, Holmestrand, Færder og deler av Sandefjord kommune. 

Sped- og småbarnspoliklinikk, nevropsykiatrisk barne- og ungdomspoliklinikk og spiseforstyrrelsespoliklinikk er områdedekkende poliklinikker. Sped- og småbarnspoliklinikk har to team; sped- og småbarnsteam 0-3 år og team 3-6 år. Nevropsykiatrisk barne- og ungdomspoliklinikk gjør nevropsykologiske utredninger for barn og unge opp til 18 år. 

Poliklinikken i Tønsberg, sped- og småbarnspoliklinikk, nevropsykiatrisk barne- og ungdomspoliklinikk og spiseforstyrrelsespoliklinikk er lokalisert i Anton Jenssens gate 2 i Tønsberg sammen med avdelingsledelse og stab. 

På sykehusområdet har BUPA en døgnpost med 6 sengeplasser. Ungdomspsykiatrisk poliklinikk er tilknyttet døgnposten. På sykehusområdet er også Intensivseksjon lokalisert. Intensivseksjon driver intensiv familieterapi, DBT og har et overordnet ansvar for spiseforstyrrelsesbehandlingen i avdelingen. 

Poliklinikken i Larvik er lokalisert i Frankendalsveien 97 i Larvik og er en allmennpsykiatrisk poliklinikk for barn og unge opp til 18 år og som dekker kommunene, Larvik og deler av Sandefjord. Leger i spesialisering deltar i gjeldende vaktordninger, p.t. i ØH-vaktordning på dagtid.

LIS i BUP skal til sammen ha 12 måneders tjeneste i voksenpsykiatri; poliklinikk eller døgnpost. Det er aktuelt at LIS roterer mellom ulike seksjoner for å oppnå ulike læringsmål i løpet av den voksenpsykiatriske tjenesten. Det er etablert samarbeidsstrukturer som sikrer rotasjon til voksenpsykiatri for den enkelte LIS og som fremgår av den enkeltes gjennomføringsplan. Aktuelle læringsarenaer for voksenpsykiatrisk tjeneste er psykiatrisk sykehusavdeling og DPS Vestfold.

Psykiatrisk sykehusavdeling har sin hoveddrift på sykehusområdet i Tønsberg og to døgnposter på Granli, 8 km utenfor sykehusområdet. I Tønsberg ligger akuttpsykiatrisk seksjon med 24-timers øyeblikkelig hjelp plikt i lukket døgnpost.  Akuttseksjonen er inndelt i fire døgnposter, hver med ti senger. Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk døgnpost og -poliklinikk ligger samme sted med utredning av og behandling av alderspsykiatriske tilstander og tilstander med kognitiv svikt.

Avdelingen har i tillegg to store poliklinikker; en poliklinikk og dagavdeling for pasienter med spiseforstyrrelser og en nevropsykiatrisk poliklinikk. Alle døgnposter og alle poliklinikker er godkjent og anbefalt til bruk i spesialistutdanningen i psykiatri. I tillegg ligger også ECT-poliklinikken i samme avdeling slik at alle leger i spesialisering får erfaring med å gi ECT-behandling.

På Granli ligger psykiatrisk sikkerhetspost og psykiatrisk langtidspost som er lukkede psykiatriske døgnposter med et lengre behandlingsperspektiv. Døgnpostene er godkjent for bruk av tvungent psykisk helsevern, og leger i spesialisering får rehabiliteringstjeneste og fordypningstjeneste på postene. Leger i spesialisering ansatt i psykiatrisk sykehusavdeling går vakt i hele tjenestetiden og har da øyeblikkelig hjelp-ansvar for voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin.

DPS Vestfold har drift på Linde rett utenfor Tønsberg, på Preståsen i Sandefjord og på Furubakken i Larvik. Avdelingen tilbyr tjeneste i allmennpsykiatrisk poliklinikk med et bredt spekter av pasientkategorier, i psykosepoliklinikk og i ambulant akutteam. Av døgnposter har avdelingen psykosedøgnpost og allmennpsykiatriske døgnposter. Alle poster og poliklinikker tilbyr tjeneste for leger i spesialisering.

Avdeling rus og avhengighet har døgnbehandling på Skjerve på Nøtterøy, ruspoliklinikker på samme lokasjoner som DPS Vestfold og LAR-behandling. Avdelingen tilbyr primært utdanning til spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin, men utdanningskandidater i barne- og ungdomspsykiatri kan også ha fordypningstjeneste ved avdelingen og få godkjent flere læringsmål av mer generell karakter og særlig læringsmål hvor rus er sentralt. Leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri vil i utgangspunktet ikke rotere til avdelingen, men kan søke om å tjenestegjøre ved avdelingen i ledige vikariater eller lignende.

Autismeavdeling har et livstidsperspektiv på utredning og oppfølging av pasienter med autismespekterforstyrrelse. Avdelingen har ansatt både barne- og ungdomspsykiater og voksenpsykiater. Leger i spesialisering i psykiatri vil ikke være ansatt ved avdelingen, men avdelingen vil være læringsarena for læringsmålene om gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og nevropsykologiske utredninger (BUP 045).

LIS i BUP skal ha 6 mnd klinisk tjeneste ved Barne- og ungdomsavdeling ved SiV, primært med tanke på oppnåelse av læringsmål BUP 057-079, samt BUP 038 og BUP 040. I løpet av tjenesten skal LIS få erfaring med akuttpediatriske problemstillinger, arbeid med innlagte pasienter, samt delta i spesialisert poliklinikk med tanke på spesifikke læringsmål. I løpet av tjenesten skal LIS hospitere 2 uker ved habiliteringsseksjon, samt 1 uke i CL-team sammen med barne- og ungdomspsykiater. Det er etablert samarbeidsstrukturer i sykehuset som sikrer rotasjon til pediatri for den enkelte LIS.

Lokalt utdanningsutvalg, som er sammensatt av 2 overleger og 2 LIS, har ansvar for organisering av internundervisning lokalt. Undervisningen følger en 3-årig plan for internundervisningen med 18 undervisningstimer pr semester.

Regionalt utdanningsutvalg som er sammensatt av overlegerepresentanter fra alle sykehusene i nettverk sør (Sørlandet Sykehus, Sykehuset Telemark, Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold) har ansvar for organisering av regional undervisning for LIS. Undervisningen følger en 3-årig plan for regional internundervisning og består av 3 obligatoriske samlinger à 2 dager pr år. Til sammen utgjør lokal og regional undervisning 70 undervisningstimer årlig.

Simulering og ferdighetstrening kan inngå som læringsaktiviteter i både de BUP-spesifikke læringsmål og felles kompetansemål. Bruk av Sim-senteret ved sykehuset kan være aktuelt og ferdighetstrening i gruppeveiledning er en del av læringsaktivitetene.

To av overlegene i BUP har dr.grad og kan tilby forskningsveiledning. Alle LIS får mulighet til å delta i forbedringsarbeid lokalt. I tillegg har klinikken et eget forskningsutvalg. Forskning og systematisk forbedringsarbeid er et fokusområde i avdelingen.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen.

Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år.

Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Seksjonsleder er ansvarlig for at det i samarbeid med utdanningsansvarlig overlege utpekes veileder med nødvendig kompetanse, og legge til rette for tilstrekkelig veiledning. Veileder vil bli utpekt umiddelbart etter ansettelse.

LIS får klinisk veiledning med spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i snitt 1t pr uke. I tillegg vil LIS få psykoterapiveiledning i henhold til kravene til spesialiteten. Deler av veiledningen vil blir gitt som gruppeveiledning der dette er hensiktsmessig for læringsutbyttet.

Seksjonsleder er ansvarlig for at LIS vurderes fortløpende og systematisk. Minst seks ganger i året skal veiledningssamtalene tematisere LISens progresjon, egnethet og ta et metaperspektiv på læringsprosessen. Det vil her også tas opp ev. justeringer mtp hvilke læringsmål som skal oppnås i aktuell praksisperiode. To ganger i året gjennomføres halvtårsevaluering med LIS, veiledere, utdanningsansvarlig overlege, leder og ev. avdelingsoverlege, der det gjennomgås hvilke læringsmål som kan godkjennes, og hvilke læringsmål som skal ha fokus i neste praksisperiode.

LIS skal få tilbakemelding på progresjon og egnethet I forkant av halvtårsevalueringene gjennomfører leder et møte med alle veiledere og ev. supervisører i seksjonen et vurderingsmøte, for å få bredere innspill på LISens fungering.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak.

Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget i barne- og ungdomspsykiatri består av utdanningsansvarlig overlege, en annen overlege samt to LIS i faget som holder 4 -5 møter årlig. Utdanningsutvalget organiserer internundervisning i barne- og ungdomspsykiatri og lager en langtidsplan for å påse at undervisning knyttet til alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått ila. den forventede læringsperiode for spesialiteten. 

Det er ved SiV et godt etablert system med tillitsvalgte på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå som ivaretar interessene til alle medarbeidere i avdelingen.

Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging.

For spørsmål om spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri, ta kontakt med avdelingsoverlege Trond Velken​ eller leder utdanningsutvalget ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Tine Falk Taksdal  
Sist oppdatert 10.08.2023