Barnesykdommer

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold (SiV) organiserer utdanningen for leger som skal bli spesialister i barnesykdommer. Utdanningsplanen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver LIS 3-utdanningen ved SiV i spesialiteten.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst RHF, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2020 et befolkningsgrunnlag på ca 238 000. Barne- og ungdomsavdelingen har ca 48 000 barn under 18 år i sitt ansvarsområde. 

Det var siste år drøyt 2300 fødsler ved sykehuset. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. I 2020 hadde Sykehuset i Vestfold i alt 300 000 pasientkontakter i somatikk, fordelt på 30 000 utskrivninger fra døgnbehandling, 103 300 liggedøgn heldøgn, 29 000 dagbehandlinger og 241 000 polikliniske konsultasjoner.

Foretaket tilbyr også spesialistutdanning i de fagområdene det er mest aktuelt for barnelegene å samhandle med: anestesiologi, fødselshjelp og kvinnesykdommer samt barne- og ungdomspsykiatri.

Barne- og ungdomsavdelingen er organisatorisk plassert i medisinsk klinikk. Avdelingen består av en nyfødtintensiv med 10 senger, en barne- og ungdomspost med for tiden 12 senger, barnemottak og dagavdeling, samt en barne- og ungdomspoliklinikk. Avdelingen flyttet i november 2021 inn i ett nytt sykehusbygg med en langt større poliklinikk, dagavdeling og en ny og moderne sengepost og nyfødtintensiv.

Barne- og ungdomsavdelingen har et psykososialt team med fast ansatt barne- og ungdomspsykiater, 2 kliniske sosionomer og psykiatrisk sykepleier. Teamet arbeider tett integrert med leger og sykepleiere både på nyfødt, barneposten og ved poliklinikken.

Avdelingen har etablert fast ambulant tjeneste til alle fylkets helsestasjoner der tradisjonelt områdepediatriarbeid utøves av avdelingens leger i samarbeid med lokale helsesykepleiere og helsestasjonsleger.

Videre har avdelingen et fast ambulant arbeid ved at lege og sykepleier arbeider ved Statens barnehus i Sandefjord. Det er avsatt et helt legeårsverk, 80% årsverk for sykepleier og 40 % helsesekretær for dette arbeidet. Barnehuset i Sandefjord dekker hele Sør-Øst Politidistrikt, det vil si tilsvarende opptaksområdene for de tre sykehusene Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken.

  • ​Antall pasientbehandlinger foregående år: 13 705
  • Antall senger spesialiteten disponerer: pediatri 15 og nyfødt 12
  • Antall døgnpasienter foregående år i spesialiteten: 1 604
  • Antall dagbehandlinger foregående år i spesialiteten: 908
  • Antall polikliniske konsultasjoner foregående år i spesialiteten (barn og ungdom inkludert barnehabiliteringen): 12 487

  • ​Overleger i pediatri (inkludert barnehabiliteringen): 20 
  • Konst. overleger i spesialiteten: 1 
  • LIS i spesialiteten: 9 
  • LIS i rotasjonsstillinger i spesialiteten: samtlige 

LIS i barnesykdommer på SiV starter direkte som LIS3 og de må derfor ha gjennomført og fått godkjent fullstendig LIS1 tjeneste. Alle LIS får tildelt egen veileder ved ansettelse eller ila den 4 ukers introduksjonsperioden de gjennomgår ved nyansettelse.

Under sin tjeneste på barneavdelingen SiV roterer LIS mellom alle avdelingens enheter, dvs. akuttgruppe og utredningsgruppe på barneposten, visitt på nyfødtintensiv og arbeid på barnepoliklinikken. LIS arbeider sammen med overlege på de ulike visittene og får løpende supervisjon bedside.

På barnepoliklinikken arbeider LIS mer selvstendig ved at de har egne pasienter på egne konsultasjonsrom med overleger på naborommene som kan konsulteres. Blant de 9 LIS avdelingen har er det til enhver tid en som er fast rotert til barnehabiliteringen hvor vedkommende arbeider mye alene som lege i team med fysioterapeuter, pedagoger, vernepleiere oa, men det er totalt 4 overleger i pediatri på Barnehabiliteringen som kan konsulteres. Seksjonsoverlegen på Barnehabiliteringen tilbyr en-til-en veiledning i tillegg til det rotasjonskandidaten får fra sin faste veileder. 

Under sin LIS-tid ved avdelingen tjenestegjør legene også ved Sykehuset i Vestfold sitt regionale kompetansesenter for sykelig overvekt, SSO. På barneseksjonen ved SSO arbeider legene med undersøkelse og oppfølging av overvektige barn og ungdom med deres familier, og det er betydelig forskningsaktivitet.

Vaktarbeidet løper under hele tjenestetiden for LIS i barnesykdommer ved SiV. Avdelingen har 9-delt tilstedevakt med overleger i bakvakt fra hjemmet. Forvaktsarbeidet innebærer arbeid ved nyfødt intensiv, tilkalling til føde, barsel og operasjonsavdelingen samt i barnemottak og på barne- og ungdomsposten. Det er separate bakvaktslinjer for de to fagområdene nyfødtmedisin og generell pediatri. Omtrent halve arbeidstiden for LIS medgår til vaktarbeid, dvs. ca. 20 av 42,5 timer pr. uke. Deltagelse i vakt er helt essensielt for å oppnå de ulike læringsmålene.​

Spesialiteten barnesykdommer har totalt 162 læringsmål som forutsetter klinisk arbeid innen barnemedisin. De fleste kliniske læringsmål der kandidatene skal beherske ferdigheter kan oppnås her ved SiV med noen unntak (totalt 6 læringsmål) innen nyfødtmedisin og onkologi der kandidatene må til OUS eller annet universitetssykehus for å oppnå læringsmålene. 

Total utdanningstid for å fullføre alle læringsmål og dermed oppnå spesialistgodkjenning er estimert til 5 år i full stilling.

Det er etablert et samarbeid med OUS der hovedregelen er at kandidatene gjennomfører 3,5 år ved et sentralsykehus som SiV og 1,5 år ved universitetssykehuset. Under tjenestetiden ved OUS får kandidatene 6 måneder med tjeneste innen nyfødtmedisin for å oppnå alle læringsmål innen det fagområdet.

De fleste vil også trenge tjeneste innen barneonkologi under sitt opphold på OUS. I tillegg gis det mulighet for tjeneste innen den delen av pediatrien som kandidatene har tenkt å fordype seg i og arbeide med når vedkommende kommer tilbake til SiV.

Arbeidsgiver- og personalansvar for LIS ligger hos avdelingssjef i barne- og ungdomsavdelingen. Avdelingssjef er ansvarlig i samarbeid med klinikkledelse og stab for å planlegge og gjennomføre rotasjonsordninger som sikrer bredde og progresjon i utdanningsløpet for den enkelte LIS.

Når LIS har tjeneste ved annen avdeling, overføres det daglige oppfølgingen til leder i denne avdelingen. Veilederansvaret endres ikke ved rotasjon, men ligger fast hos veileder/spesialist i «moderavdelingen».

Det er satt av tid til undervisning og individuell fordypning i henhold til gjeldende krav. Utdanningsutvalget for barnesykdommer ved Sykehuset i Vestfold har ellers et sørge-for-ansvar for den totale tilrettelegging av utdanning og undervisning for spesialiteten.

LIS deltar på barnelegenes 45 minutter lange undervisning i lunsjen hver tirsdag og onsdag. For LIS avholdes også månedlige undervisningsdager, og avdelingen avholder to felles fagdager pr år for leger og sykepleiere. I tillegg er det to halvdags fagmøter i samarbeid med barneklinikken i Telemark.

Hver fredags morgen er det 30 minutter fellesundervisning for alle leger på SiV. Sammenlagt blir internundervisningen minimum 80 timer per år. Deltakelse i undervisningsprogrammet er obligatorisk og inngår i tjenesteplan for LIS. Deltakelse på eksterne kurs tilstrebes slik at LIS kan delta 1 uke/halvår.

Barne- og ungdomsavdelingen arrangerer interne simuleringer og samarbeider med simuleringssenteret ved SiV om teamtreninger. Avdelingen har to overleger som er sertifisert som nasjonale kursarrangører innen APLS og disse to er blant de faste simuleringsinstruktørene våre.

Ved SiV er det totalt 3 leger innen fagfeltet barnesykdommer som innehar en PhD, 2 på selve barneavdelingen og 1 i barnehabiliteringen. I tillegg er det 2 LIS og 3 overleger som er i gang som PhD studier ved avdelingen og 2 på barnehabiliteringen. Det er et mål og et ønske, men samtidig en utfordring å få inkludert LIS i forskningsprosjekter i deres tilmålte arbeidstid, men så langt mulig blir dette prioritert. Det oppleves som en styrke at det er pågående akademisk aktivitet ved avdelingen selv om den i hovedsak utføres av overleger. Det styrker kvaliteten på internundervisning og utarbeidelsen av interne prosedyrer. I tillegg er det med å heve nivået i pågående faglige diskusjoner.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS 2 og LIS 3. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene tar opp følgende tema: etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse/kvalitet/pasientsikkerhet, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon gis gjennom tett daglig og tilstedeværende oppfølging av leger som arbeider sammen med LIS. Det vil ofte være en overlege som er supervisør, men annen (erfaren) LIS kan også inneha supervisørrollen, og for enkelte prosedyrer kan også personer med annen yrkesgruppe forestå supervisjon.

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. LIS tildeles en veileder som er spesialist i barnesykdommer. Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og eventuelt tilbakemeldinger fra supervisor/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere gjennomføringsplanen og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Enkelte læringsmål har tema som er godt egnet for diskusjon og refleksjon i grupper, og vi benytter da gruppeanledning som supplement til individuell veiledning.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Avdelingssjef har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

For en del av læringsaktivitetene må LIS sende melding til aktuell supervisør via Kompetanseportalen for kvittering av utført aktivitet/prosedyre, mens enkelte læringsaktiviteter kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsaktiviteter som blir vurdert sammen med LIS. Læringsmålplanene i Kompetanseportalen styrer hvilke vurderingsformer som er aktuelle for det enkelte læringsmål.

LIS tildeles ved ansettelse aktuelle læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget i barnesykdommer består av utdanningsansvarlig overlege, utdanningsansvarlig LIS i faget, tillitsvalgt for LIS og leder for avdelingen. Utdanningsutvalget holder møter anslagsvis hver tredje måned. Utdanningsutvalget organiserer internundervisning og lager langtidsplan for å påse at alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått.

Det er en lokal tillitsvalgt i barne- og ungdomsavdelingen som ivaretar interessene til LIS i avdelingen, ev i samarbeid med tillitsvalgt for overlegene i avdelingen. I tillegg er det hovedtillitsvalgt for LIS ved SiV. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

For spørsmål om utdanning i barnesykdommer ved SiV ta kontakt med utdanningsansvarlig overlege, Johannes Rolin​.Sist oppdatert 10.08.2023