Blodsykdommer

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i blodsykdommer.

Utdanningsplanen beskriver hvor man skal tjenestegjøre, hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver hele utdanningen med Del 2 i indremedisin og Del 3 i blodsykdommer. 

Utdanningsplanen viser også hvordan utdanningskandidaten oppnår nødvendig teoretisk grunnlag gjennom blant annet undervisning internt ved hematologisk seksjon, og gjennom fellesundervisning i medisinsk klinikk.

SiV HF eies av Helse Sør-Øst RHF, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold. Opptaksområdet har et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 6 kommuner. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant om lag 620 leger. Foretaket har årlig om lag 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Sykehuset tilbyr spesialistutdanning i samtlige indremedisinske hovedspesialiteter: Akutt- og mottaksmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer. Som ledd i overgangsordning og innføring av ny spesialistutdanning vil det også være mulig å oppnå spesialitet i generell indremedisin (Del 3), men foretaket vil foreløpig ikke legge egne løp for denne spesialiteten i fremtiden.

Seksjon for blodsykdommer betjener hele Vestfold fylke. I 2022 hadde seksjonen 8 400 polikliniske konsultasjoner og 600 døgnpasienter. Hematologisk seksjon utreder og behandler alle sykdommer i faget blodsykdommer, med unntak av det som er klart definerte regionsykehus og landsfunksjonsoppgaver. Dette borger for en svært bred og omfattende hematologisk praksis.

Nøkkeltall for seksj​onen​​ pr desember 2022:

 • Antall pasientbehandlinger (lege- og sykepleierrelatert) foregående år (2022) for spesialiteten det søkes godkjenning for: 11 844
 • Antall senger spesialiteten disponerer: 6
 • Antall døgnpasienter foregående år i spesialiteten: 603
 • Antall dagbehandlinger foregående år i spesialiteten: 2 851
 • Antall polikliniske konsultasjoner foregående år i spesialiteten: 8 390
 • Antall spesialister i hematologi: 4
 • Antall spesialister i generell indremedisin, i overlegestilling: 0
 • Antall LIS: 3
 • Antall veiledere med formalisert veilederutdanning: 2

Sengeposten (28 senger) deles med onkologiavdelingen, med 6 hematologiske definerte senger. LIS har tjeneste både på post og poliklinikk. LIS har to faste dager poliklinikk ca hver fjerde uke, med gjennomsnittlig 8 konsultasjoner pr dag.

Av praktiske prosedyrer får utdanningskandidatene ukentlig utføre cristabiopsier, benmargsaspirasjoner, vurdere benmarg- og blodutstryk i samråd med overlege, spinalpunksjon og mer sjeldent administrering av intratekal cytostatika. Øvrig tjeneste utgjøres av arbeid i sengepost og generell indremedisinsk vakt.

Sengeposten har eget kontor for previsitt og postarbeid, her finnes PC'er og diktafoner. LIS har også kontorplasser, hvor det er mulig å få gjennomført bl.a. fordypningsdager.
På poliklinikken har seksjonen kontorer som legene deler på å bruke, hvor det er tilstrekkelig plass til benmargsprosedyrene.

Poliklinikken har egne behandlingsrom hvor pasientene får kjemoterapi og annen nødvendig spesialisert ambulant behandling, administrert av kreftsykepleiere med lang erfaring innenfor hematologi og onkologi.

Seksjon for blodsykdommer har eget undervisningsrom med projektor.

For vurdering av utstryk benyttes mikroskopirommet på sentrallaboratoriet. I tillegg vurderes digitale blodutstryk via CellaVision-programmet som er installert på to PC'er på poliklinikken.

Bibliotektjenesten er av meget god standard og dermed er litteraturtilgjengeligheten tilfredsstillende.

Seksjon for blodsykdommer har et tett samarbeid med mange ulike avdelinger/seksjoner, særlig medisinsk biokjemi, radiologi og kirurgisk klinikk. SiV Tønsberg er et moderne sykehus med de fleste spesialiteter representert. Dette gjør at utredningen av hematologiske pasienter foregår raskt og effektivt.

Legebemanningen pr mars 2023:

 • Seksjonsoverlege, spesialist i hematologi, 100 % stilling.
 • 3 overleger, spesialist i hematologi, 100 % stilling.
 • 2 LIS2, i 100 % stilling på medisinsk klinikk, i rotasjon til seksjon for blodsykdommer ca. hver 3e mnd. 1 LIS3, i 100% stilling, tilknyttet seksjon for blodsykdommer.​

LIS i blodsykdommer blir ved ansettelse tildelt tre ulike læringsmålplaner i Kompetanseportalen. For det første læringsmålplan for indremedisin del 2 med anslått gjennomføringstid på tre år. For det andre læringsmålplan for spesialiteten i blodsykdommer med forventet gjennomføringstid på 3 år. For det tredje læringsmålsplan for de felles kompetansemålene (FKM). Læringsmålplanene spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå nødvendig kompetanse, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Oppnådde og godkjente læringsmålplaner for del 2 i indremedisin, for del 3 i aktuell hovedspesialitet og for FKM, er en forutsetning for spesialistgodkjenning.

A. Indremedisin​​ ​​del 2

I felles plattform (del 2) skal LIS oppnå breddekompetanse og generell vaktkompetanse i indremedisin. Tjenesten vil i all hovedsak gjennomføres i Medisinsk klinikk, som i tillegg til de indremedisinske fagområdene omfatter nevrologi, pediatri og habilitering. Medisinsk klinikk har ca 120 ordinære indremedisinske senger, medisinsk overvåking, enheter for dagbehandling samt en rekke poliklinikker.  

Indremedisin del 2 inneholder totalt sett 152 læringsmål som forutsetter klinisk arbeid innenfor alle indremedisinske fag. LIS deltar i pasientrettet arbeid på sengepost, i poliklinikker samt i vakt. Arbeidsplanene for LIS er bygget opp med alternerende 14-dagers perioder hvor legene inngår i vaktarbeid eller har dagtjeneste. I perioden med vaktarbeid inngår LIS i to vaktordninger i Akuttsenteret og ved Medisinsk overvåking. Sykehuset har felles indremedisinske vaktordninger som dekker bredden i de indremedisinske fagene. Deltakelse i vakt er en sentral forutsetning for å oppnå læringsmål. LIS vil gjennom deltakelse i vaktordningene få bred erfaring fra mange pasientgrupper, sykdommer og behandlingsforløp, og vil gjennom vaktarbeid oppnå læringsmål innenfor alle indremedisinske fagområder.

Det legges til grunn en gjennomføringstid i felles plattform på 3 år. Fordeling av tjenestetid mellom avdelingene er stipulert til 12 måneder i avdeling for hjertesykdommer, nyresykdommer og endokrinologi, 18 måneder i avdeling for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer, samt 6 måneder ved Avdeling for fordøyelsessykdommer. Det er imidlertid ikke tjenestetid, men gjennomføring og godkjenning av læringsmål som er styrende. LIS vil ha ulik bakgrunn, erfaring og progresjon i spesialiseringsløpet som tilsier at det ikke settes definerte krav til tjenestetid.

Arbeidsgiver- og personalansvar for LIS ligger hos avdelingssjef i «moderavdelingen». Avdelingssjefene er ansvarlige i samarbeid med klinikkledelse og stab for å planlegge og gjennomføre rotasjonsordninger som sikrer bredde og progresjon i utdanningsløpet for den enkelte LIS. Når LIS har tjeneste ved annen avdeling, overføres det daglige oppfølgingen til avdelingssjef i denne avdelingen. Veilederansvaret endres ikke ved rotasjon, men ligger fast hos veileder/spesialist i «moderavdelingen».

B. Blodsykdommer d​​​​el 3

Tjenesten gjennomføres når LIS er tilknyttet seksjon for blodsykdommer. Faget har 153 læringsmål hvorav 89 oppnås ved SiV og 16 ved OUS. 48 av læringsmålene oppnås i samarbeid mellom SiV og OUS.

Organiseringen av utdanningen for leger under spesialisering innenfor avdelingens vanlige drift:

 • ​Spesialist i hematologi er til stede under previsitt daglig kl 09.15-10.00
 • Spesialist er også til stede ifm morgenmøtet for gjennomgang av dagens polikliniske pasienter, kl 8.30.-9.00.
 • Kasuistikker drøftes daglig via telefon og overlegen er med på visitten hver mandag, onsdag og fredag.
 • Kontinuitet på sengeposten opprettholdes ved at en overlege og LIS har ansvaret for posten helst to uker ad gangen.
 • Teoretisk utdanning er gitt i 49 uker, i 45-120 minutter per uke. Dette innebærer felles undervisning på medisinsk avdeling samt intern undervisning på seksjon for blodsykdommer inkl. morfologi. Foredragsbasert undervisning i ca. 38 uker.

Deltakelse på eksterne kurs og kongresser lar seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte.

Faglig fordypning gjennomføres ved at LIS har B-avtalefestet rett til 200 timer fordypning pr. år.​

Det er satt av tid til undervisning og individuell fordypning i henhold til gjeldende krav og utdanningsutvalget for blodsykdommer. LIS deltar også på indremedisinsk morgenmøte/internundervisning (2 x 30 min/uke) i tillegg til egen internundervisning i blodsykdommer, 45 minutter hver torsdag og benmarg/blod-morfologi 30 minutter hver onsdag. Vi har kasuistikkmøter med infeksjon 30 minutter hver tirsdag. Sammenlagt blir internundervisningen minimum 70 timer per år. Internundervisningen ved indremedisinsk morgenmøte tar for seg læringsmål i del 2 indremedisin, men internundervisningen i blodsykdommer fokuserer på læringsmål nødvendig for del 3. Deltakelse i undervisningsprogrammet er obligatorisk og inngår i tjenesteplan for LIS. Deltakelse på eksterne kurs tilstrebes slik at LIS kan delta 1 uke/halvår.

Vi har siden april 2014 innført felles undervisning med hematologisk seksjon, Sykehuset Telemark hver 14e. dag. Sykehusene har ansvaret for undervisningen annen hver gang, som gjennomføres med elektronisk overført presentasjon og høyttalertelefon.

Tid til forberedelse og etterarbeid for denne undervisningen brukes på fordypningsdagene samt privat tid etter eget initiativ.

Seksjon for blodsykdommer har et større volum av benmargsdiagnostikk. LIS innen blodsykdommer gjennomfører benmargsaspirasjon- og biopsi under veiledning. LIS vil også få mulighet til å gjennomføre spinalpunksjon og intratekal kjemoterapi..

Seksjonen deltar i følgende studier, og LIS vil bli oppmuntret til å ta del i vitenskapelig arbeid.

 • ​POLAR BEAR-studien om cellegiftbehandling ved b-celle-lymfom
 • REMNANT-studien om tidlig behandling av tilbakefall av myelomatose

Sykehuset i Vestfold er et av ikke-universitetssykehusene i Norge med høyest forskningsaktivitet. Årlig publiseres om lag 100 vitenskapelige artikler, og om lag 4-6 doktorgrader fullføres hvert år ved sykehuset. Foretaket har en sterk forsknings- og innovasjonsavdeling som tilbyr støtte og hjelp for å komme i gang med aktuelle prosjekter. 

I tillegg til pågående forskningsvirksomhet jobbes det kontinuerlig med utvikling gjennom kvalitetsforbedringsmetodikk. Det forventes at LIS tar aktiv del i interne prosjekter innen kvalitetsforbedring. Som ledd i læringsmålene innen kvalitet, pasientsikkerhet, forskningsforståelse og kunnskapshåndtering (FKM)
skal LIS bl.a. uføre et forbedringsarbeid, delta på kurs i regi av forskningsavdelingen, samt gjennomgå, eventuelt bidra til utarbeidelse av en forskningsprotokoll sammen med forskningskompetent veileder eller annen ressursperson.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV HF er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs for LIS 2 og LIS 3. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon gis gjennom tett daglig og tilstedeværende oppfølging av leger som samarbeider med LIS. Det vil ofte være en overlege som er supervisør, men annen (erfaren) LIS kan også ha supervisørrollen, og for enkelte prosedyrer kan også personer med annen yrkeserfaring forestå supervisjon.

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. LIS tildeles en veileder som er spesialist i blodsykdommer. Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og eventuelt tilbakemeldinger fra supervisor/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere gjennomføringsplanen og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Gruppeveiledning er aktuelt som supplement til individuell veiledning. Enkelte læringsmål har tema som er godt egnet for diskusjon og refleksjon i grupper.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Avdelingssjef har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

For en del av læringsaktivitetene må LIS sende melding til aktuell supervisør via Kompetanseportalen for kvittering av utført aktivitet/prosedyre, mens enkelte læringsaktiviteter kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsaktiviteter som blir vurdert sammen med LIS. Læringsmålplanene i Kompetanseportalen styrer hvilke vurderingsformer som er aktuelle for det enkelte læringsmål.

LIS tildeles ved ansettelse aktuelle læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget i blodsykdommer består av fagansvarlig overlege, en overlege samt en LIS i faget. Utdanningsutvalget holder møter hver tredje måned. Utdanningsutvalget organiserer internundervisning og lager langtidsplan for å påse at alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått.

Det er en hovedtillitsvalgt for LIS ved SiV. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

For spørsmål om utdanning i blodsykdommer, ta kontakt med fagansvarlig overlege, Emil Nyquist, emil.nyquist@siv.no​

 

Sist oppdatert 02.10.2023