Spesialistutdanning

Endokrinologi

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i endokrinologi. Utdanningsplanen beskriver hvor man skal tjenestegjøre, hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver hele utdanningen med Del 2 i indremedisin og Del 3 i endokrinologi.

SiV eies av Helse Sør-Øst og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2020 et befolkningsgrunnlag på ca 238 000. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. 

Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. I 2020 hadde Sykehuset i Vestfold i alt 300 000 pasientkontakter i somatikk, fordelt på 30 000 utskrivninger fra døgnbehandling, 103 300 liggedøgn heldøgn, 29 000 dagbehandlinger og 241 000 polikliniske konsultasjoner.

Sykehuset tilbyr spesialistutdanning i samtlige indremedisinske hovedspesialiteter: Akutt- og mottaksmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer. Det vil også være mulig å oppnå spesialitet i generell indremedisin (del 3), men foretaket vil primært lyse ut spesialiseringsløp i de andre indremedisinske hovedspesialitetene.

E​ndokrinologisk seksjon er organisatorisk plassert under medisinsk avdeling A (sammen med hjerte- og nyreseksjonen og Senter for sykelig overvekt) i medisinsk klinikk. Seksjonen har stor poliklinisk aktivitet, utfører planlagt behandling og utredning på en dagenhet, behandler akutt innlagte pasienter på en post sammen med flere medisinske fagenheter og besvarer henvendelser fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger internt på sykehuset. Overlegene utfører i hovedsak poliklinisk arbeid, men arbeidet inkluderer også visitt av inneliggende pasienter, tilsyn på eksterne poster, besvarelse på henvendelser og vurdering av henvisninger. I snitt er det til enhver tid to til tre innlagte endokrinologiske pasienter på sengeposten. LIS2 i medisinsk avdeling A vil ha 2-4 polikliniske konsultasjonsdager per måned i perioden de er tilknyttet avdelingen. LIS3 er tilknyttet seksjonen og vil bruke det meste av tiden som ikke er vaktarbeid på poliklinisk arbeid. Dette vil si omtrent halvparten av arbeidstiden. Avhengig av kompetanse til den enkelte LIS3 kan legen også utføre enkelte overlegeoppgaver.

Nøkkeldata f​​ra 20​​​​21:

  • ​Antall pasientbehandlinger: 9 756
  • Antall senger spesialiteten disponerer: Ikke fast antall senger
  • Antall døgnpasienter i spesialiteten: 231
  • Antall dagbehandlinger i spesialiteten: 20
  • Antall polikliniske konsultasjoner i spesialiteten: 9 505
  • Overleger på endokrinologisk seksjon: 5 (4,6 årsverk)
  • LIS i spesialiteten: 2


LIS i endokrinologi blir ved ansettelse tildelt tre ulike læringsmålplaner i Kompetanseportalen. For det første læringsmålplan for indremedisin del 2 med anslått gjennomføringstid på tre år. For det andre læringsmålplan for spesialiteten i endokrinologi med forventet gjennomføringstid på to år. For det tredje læringsmålsplan for de felles kompetansemålene (FKM). Læringsmålplanene spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå nødvendig kompetanse, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Oppnådde og godkjente læringsmålplaner for del 2 i indremedisin, for del 3 i aktuell hovedspesialitet og for FKM, er en forutsetning for spesialistgodkjenning.

Indremedisin del 2​​

I felles plattform (del 2) skal LIS oppnå breddekompetanse og generell vaktkompetanse i indremedisin. Tjenesten vil i all hovedsak gjennomføres i Medisinsk klinikk, som i tillegg til de indremedisinske fagområdene omfatter nevrologi, pediatri og habilitering. Medisinsk klinikk har ca. 120 ordinære indremedisinske senger, medisinsk overvåking, enheter for dagbehandling samt en rekke poliklinikker.  

Indremedisin del 2 inneholder totalt sett 152 læringsmål som forutsetter klinisk arbeid innenfor alle indremedisinske fag. LIS deltar i pasientrettet arbeid på sengepost, i poliklinikker samt i vakt. Arbeidsplanene for LIS er bygget opp med alternerende perioder hvor legene inngår i vaktarbeid eller har dagtjeneste. I perioden med vaktarbeid inngår LIS i vaktordninger i Akuttsenteret og ved Medisinsk overvåking. Sykehuset har felles indremedisinske vaktordninger som dekker bredden i de indremedisinske fagene. Deltakelse i vakt er en sentral forutsetning for å oppnå læringsmål. LIS vil gjennom deltakelse i vaktordningene få bred erfaring fra mange pasientgrupper, sykdommer og behandlingsforløp, og vil gjennom vaktarbeid oppnå læringsmål innenfor alle indremedisinske fagområder.

Det legges til grunn en gjennomføringstid i felles plattform på 3 år. Fordeling av tjenestetid mellom avdelingene er stipulert til 12 måneder i avdeling for hjertesykdommer, nyresykdommer og endokrinologi, 24 måneder i avdelingene for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, geriatri, blodsykdommer og fordøyelsessykdommer. Det er imidlertid ikke tjenestetid, men gjennomføring og godkjenning av læringsmål som er styrende. LIS vil ha ulik bakgrunn, erfaring og progresjon i spesialiseringsløpet som tilsier at det ikke settes definerte krav til tjenestetid.

Arbeidsgiver- og personalansvar for LIS ligger hos avdelingssjef i «moderavdelingen». Avdelingssjefene er ansvarlige i samarbeid med klinikkledelse og stab for å planlegge og gjennomføre rotasjonsordninger som sikrer bredde og progresjon i utdanningsløpet for den enkelte LIS. Når LIS har tjeneste ved annen avdeling, overføres det daglige oppfølgingen til avdelingssjef i denne avdelingen. Veilederansvaret endres ikke ved rotasjon, men ligger fast hos veileder/spesialist i «moderavdelingen».

Endokr​inologi (del 3)

Endokrinologisk seksjon, SiV er en velegnet læringsarena for LIS med tanke på utreding og behandling av de aller fleste endokrinologisk tilstander. Diabetes, stoffskiftesykdom, osteoporose, kalsiumforstyrrelser, binyresykdom og hypofysesykdom er vanlige tilstander som behandles akutt og elektivt. Seksjonen samarbeider med Øre-Nese-Hals-seksjonen (tyreoideainngrep), Øyeseksjonen (endokrin oftalmopati), Ortopedisk seksjon (diabetiske fotsår) og Senter for sykelig overvekt (fedmebehandling og forskning). LIS3 vil få satt av tid til hospitering på de nevnte seksjonene for at aktuelle læringsmål skal oppnås. Videre er samarbeid med diabetessykepleiere om bruk av kontinuerlig vevsglukosemåler og behandling med insulinpumpe ved diabetes viktig på seksjonens tverrfaglige poliklinikk. Tjeneste tilknyttet Endokrinologisk seksjon vil gi bred eksponering for de fleste faglige problemstillinger som definert i læringsmålene for spesialiteten Endokrinologi. Dette inkluderer også gjennomføring og tolking av flere endokrinologiske tester. Seksjonen har egen bentetthetsmåler (DXA-maskin) og LIS vil få erfaring med bruk av undersøkelsen og tolking av resultatene. 

Undervisning og supervisjon er en viktig del av den kliniske virksomheten i avdelingen og hver onsdag diskuteres pasientkasuistikker i plenum. Det legges opp til et pragmatisk og fleksibelt utdanningsløp som sikrer måloppnåelse og funksjonell kompetanse innen endokrinologi i tråd med læringsmål og læringsaktiviteter.

For at LIS skal nå alle læringsmålene innen hypofysesykdom, binyresykdom, nevroendokrine svulster og endokrinologiske tester er det nødvendig med seks måneders tjeneste ved Rikshospitalet.


Det er satt av tid til undervisning og individuell fordypning i henhold til gjeldende krav. Utdanningsutvalget for endokrinologi ved Sykehuset i Vestfold har ellers et sørge-for-ansvar for den totale tilrettelegging av utdanning og undervisning for spesialiteten. LIS deltar på indremedisinsk morgenmøte/internundervisning (2 x 30 minutter per uke), på egen internundervisning på seksjonen hver tirsdag (1 x 30 minutter per uker) og på nasjonale web-undervisningen på torsdager (1 x 45 minutter per uke) hvor læringsmålene gjennomgås systematisk. Hver torsdag morgen er det et eget møte med diabetessykepleierne hvor blant annet avlesing av kontinuerlige vevsglukosemålere gjennomgås i plenum (1 x 30 minutter per uker). Sammenlagt utgjør undervisningen minimum 70 timer per år. Internundervisningen ved indremedisinsk morgenmøte tar for seg læringsmål i del 2 indremedisin mens den nasjonale web-undervisningen fokuserer på læringsmål nødvendig for endokrinologi del 3. Deltakelse i undervisningsprogrammet er obligatorisk og inngår i tjenesteplan for LIS. Deltakelse på eksterne kurs tilstrebes slik at LIS kan delta 1 uke/halvår.​

Endokrinologisk seksjon benytter ikke ferdighetstrening eller simulering.

Ved endokrinologisk har seksjonsoverlegen PhD-grad og driver aktiv forskning. Han er ansatt i 40%-stilling ved Senter for sykelig overvekt (SSO) og leder en stor randomiser kontrollert studie som undersøker effekten av fedmekirurgi på type 2 diabetes (Oseberg-studien). Seksjonen er samlokalisert sammen med SSO med dets forskningsseksjon og laboratorium som er SiVs største forskningsenhet. Mye av forskningen er endokrinologisk rettet (fedme, type 2 diabetes, beinhelse). Pågående akademisk aktivitet ved seksjonen oppleves som en styrke. Det bedrer kvaliteten på internundervisning og utarbeidelsen av interne prosedyrer. I tillegg er det med å heve nivået i pågående faglige diskusjoner om blant annet nye retningslinjer. LIS3 motiveres til å begynne egen forskning og fra høsten -22 vil en LIS3 begynne på sitt PhD-prosjekt tilknyttet Oseberg-studien. 

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen.

Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år.

Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon gis gjennom tett daglig og tilstedeværende oppfølging av leger som samarbeider med LIS. Det vil ofte være en overlege som er supervisør, men annen (erfaren) LIS kan også ha supervisørrollen, og for enkelte prosedyrer kan også personer med annen yrkesgruppe forestå supervisjon.

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. LIS tildeles en veileder som er spesialist i endokrinologi. Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og eventuelt tilbakemeldinger fra supervisor/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere gjennomføringsplanen og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Gruppeveiledning er aktuelt som supplement til individuell veiledning. Enkelte læringsmål har tema som er godt egnet for diskusjon og refleksjon i grupper.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Avdelingssjef har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

For en del av læringsaktivitetene må LIS sende melding til aktuell supervisør via Kompetanseportalen for kvittering av utført aktivitet/prosedyre, mens enkelte læringsaktiviteter kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsaktiviteter som blir vurdert sammen med LIS. Læringsmålplanene i Kompetanseportalen styrer hvilke vurderingsformer som er aktuelle for det enkelte læringsmål.

LIS tildeles ved ansettelse aktuelle læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For ​de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget i endokrinologi består av en overlege samt en LIS i faget. Utdanningsutvalget holder møter hver tredje måned. Utdanningsutvalget organiserer den interne endokrinologiske undervisningen og lager langtidsplan for å påse at alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått.

Det er en hovedtillitsvalgt for LIS ved SiV. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.​ 

For spørsmål om utdanning i endokrinologi, ta kontakt med overlege, Dag Hofsø, dag.hofso@siv.no 


Sist oppdatert 10.08.2023