Spesialistutdanning

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant om lag 620 leger. I 2018 hadde foretaket om lag 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Kvinneklinikken har ansatt 21 leger. Det er 10 vaktgående overleger som deler 9-delt bakvakt. Det er 8 LIS som går i 8-delt forvakt. Videre deltar seksjonsleder 50% i klinikken, og det er per i dag ansatt to seniorer ved seksjonen.

Kvinneklinikken er seksjonert i en gynekologisk seksjon og en føde/barsel-seksjon. Det er fagansvarlige overleger for de to seksjonene. Det er dessuten innen gynekologi egen fagansvarlig overlege for henholdsvis onkologi og uro-gynekologi.

I 2018 ble det gjennomført ca 20 000 pasientkontakter. Det var 1 100 døgninnleggelser på gynekologisk seksjon, 1 800 dagpasienter og 14 000 polikliniske kontakter. Fødselstallet ligger rundt 2 000. Sykehuset har egen nyfødtintensiv og tar imot barn ned til 28. svangerskapsuke. Keisersnittfrekvensen var i 2018 på 14,6 %.

Innen gynekologi har avdelingen hatt stort fokus på laparoskopi. Avdelingen har over tid hatt en spesiell interesse for behandling og oppfølging av pasienter med endometriose.

Innen gynekologisk onkologi har DNR det regionale ansvaret for gynekologisk onkologisk behandling. Lokalt ved SiV administrerer vi og følger opp pasienter som får cytostatika behandling. Den onkologiske kirurgien er sentralisert til DNR og lokalt ved SiV er det i all hovedsak lavrisiko endometriecancer stadium 1A som behandles kirurgisk.

LIS må tjenestegjøre 6 måneder ved en seksjon for gynekologisk onkologi med regional funksjon. Utover dette kan hele spesialistutdanningen gjennomføres lokalt ved SiV. Det er inngått avtale med DNR om en rotasjonsavtale for gjennomføringen av dette. Videre foreligger avtale med kirurgisk avdeling ved SiV om 12 måneders kirurgisk sideutdannelse der det til enhver tid er 1 LIS på rotasjon. Det gjennomføres 6 måneders tjeneste ved gastrokirurgisk avdeling og 6 måneders tjeneste ved urologisk avdeling. For gjennomføring av hospitering ved en fertilitesklinikk er det gjort avtale med Fertilitetsklinikken Sør ved Sykehuset i Telemark.

LIS roterer i utgangspunktet mellom de ulike seksjonene internt hvert halvår. Hensyn relatert til hver enkelt LIS eller avdelingens interesser kan likevel gjøre at LIS er seksjonert på samme seksjon i mer enn 6 måneder av gangen. 

Introduksjon av nye LIS avhenger av tidligere erfaring. LIS uten tidligere erfaring i faget starter ved fødeseksjonen. Man går følgevakter de første månedene, varighet av dette avhenger av tidligere erfaring og fortløpende progresjonen hos den aktuelle LIS. Den første tiden har man også regelmessig øyeblikkelig hjelp poliklinikk innen generell gynekologi som del av introduksjonen. Videre er det normalt å bli seksjonert til gynekologi seksjonen ved vekt på den dagkirurgisk enheten for introduksjon i enklere kirurgiske prosedyrer. Dette parallelt med mere avansert generell gynekologisk poliklinikk. Deretter er det naturlig å bli seksjonert til hovedoperasjon. Hele veien vil rotasjonen være avhengig av individuelle aspekter ved den enkelte LIS sitt spesialiseringsløp kombinert med avdelingens interesser og behov.

Internundervisningen organiseres av en egen undervisningsansvarlig i samarbeid med seksjonsleder og de fagansvarlige overlegene. Det er fast 20 minutters undervisning hver tirsdag og 1 times internundervisning hver torsdag. Det er hovedsakelig avdelingens egne leger som står for undervisningen men det hentes også inn eksterne undervisere fra andre spesialiteter ved SiV eller andre instanser. Avdelingen deltar på sykehusets fellesundervisning på fredager. Det vil legges til rette for at LIS skal komme seg på obligatoriske og valgfrie kurs i spesialiteten, inntil 1 uke per halvår.

Det arrangeres simuleringstrening i akutt obstetrikk ved fødeavdelingen med tverrfaglige team med jordmødre og barnepleiere med på simuleringen. Det gjennomføres simulering av krise-keisersnitt en gang hver uke i samarbeid med operasjonsavdelingen. Her deltar 1 LIS og 1 overlege.

Ved gynekologisk avdeling foreligger et eget sertifiseringsprogram som skal være gjennomført før man kan delta ved den elektive operasjonsaktiviteten. Dette programmet inneholder en teoridel med tester via WebSurge sine nettsider samt praktiske øvelser på D-box.  Det er satt av fast tid til trening på D-box hver onsdag med 2 LIS og 1 intern supervisør. Utover dette oppfordres LIS til regelmessig egen trening. Det gjennomføres regelmessig simuleringsøvelser av akutte hendelser på en operasjonsstue i samarbeid med operasjonsavdelingen, hvor det er fokus på team trening. 

Tre leger ved avdelingen har doktorgrad per i dag. Avdelingen har et tett samarbeid med Forskningsenheten ved SiV og fokus på planlegging og gjennomføring av forskningsaktivitet. Sykehuset er databehandlingsansvarlige for Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) som har sine kontorer ved SiV. Medisinsk faglig rådgiver for NGER er ansatt som overlege ved avdelingen. Dette innebærer en nær og god tilgang til materiale for forskning og kvalitetsforbedrende prosjekter.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Utdanningskandidaten vil få fortløpende supervisjon av legene på aktuelle seksjoner, og øvrige arenaer som LIS tjenestegjør. Supervisjonen tilpasses den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. Alle praktiske prosedyrer vil bli supervisert i henhold til føringer gitt i prosedyrelister, utdanningsplan og inntil kandidaten gjennomfører disse tilfredsstillende. Simuleringsaktiviteter fasiliteres og superviseres av kvalifisert personell. Alle supervisører skal gjennomgå opplæring i bruk av Kompetanseportalen. Supervisører skal fortløpende signere for gjennomføring av læringsaktiviteter der det er påkrevet i henhold til læremålsplanen i Kompetanseportalen.

Veileder og LIS skal møtes regelmessig, møtene planlegges og avtales i god tid på forhånd. Veileder vil bli utpekt umiddelbart etter ansettelse, og veiledningsaktiviteten legges inn i arbeidsplanene til både LIS og veileder. Det settes av tid til forarbeid, gjennomføring av veiledningssamtale og etterarbeid. Veiledning planlegges gjennomført i en kombinasjon av en-til-en veiledning og gruppeveiledning. Avdelingen har to overleger som er valgt som veiledere og som skal gjennomføre kurs høsten -19. Hensikten med en-til-en veiledning er å kunne diskutere progresjon og reflektere over klinisk praksis til LIS. Dette vil så kunne legges til grunn for å optimalisere videre disposisjon og progresjon i LIS sin aktivitet ved avdelingen. Dette forutsetter en trygg relasjon mellom LIS og veileder.
Gruppeveiledning gir mulighet for erfaringsutveksling mellom LIS og danner grunnlag for et faglig nettverk internt ved avdelingen. Dette vil ofte være nyttig ettersom mye av det daglige kliniske arbeidet foregår med konstellasjonen en LIS og en overlege sammen. Det vil også kunne sørge for tilpasning og justering av hvordan arbeidsfunksjoner fordeles basert på gruppen som helhet.

For å sikre at LIS oppnår nødvendig faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger enten i dialog med veileder, supervisører eller via vurderingsmøter. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til seksjonsleder for endelig godkjenning.

Basert på spesialistforskriften og Helsedirektoratets veileder i vurdering av kompetanse hos LIS har SiV utarbeidet en prosedyre for vurdering og godkjenning av læringsmål. Prosedyren beskriver den enkelte LIS, supervisør, veileder og leders oppgaver og ansvar i forbindelse med både underveisvurderinger og sluttvurderinger. Linjeleder er ansvarlig for at LIS vurderes fortløpende og systematisk. Supervisør og veileder bekrefter, korrigerer og justerer LIS sin kliniske kompetanse ut fra nærmere definerte læringsaktiviteter. Linjeleder har det endelige ansvaret for å vurdere om læringsmålet er oppnådd og kan godkjennes. Ansvarlig leder innhenter opplysninger fra supervisør og veileder eller benytter evalueringskollegium ved behov.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.
Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget består av fire medlemmer. To spesialiser fra ulike seksjoner og to erfarne LIS. Fra 2019 består utdanningsutvalget av følgende medlemmer: Martin Rakovan (overlege, leder), Siri Skrøppa (overlege), Cathrine Dahl Rafaelsen (LIS) og Monika Lakskjønn (LIS).

Tillitsvalgt for Yngre legers forening ved Kvinneklinikken er Cathrine Dahl Rafaelsen. Tillitsvalgt for Overlegeforeningen er Siv S. Myhr.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med seksjonsleder eller leder av utdanningsutvalget.

Sist oppdatert 10.08.2023