Spesialistutdanning

Fordøyelsessykdommer

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i fordøyelsessykdommer. Utdanningsplanen beskriver hvor man skal tjenestegjøre, hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver hele utdanningen med Del 2 i indremedisin og Del 3 i fordøyelsessykdommer.

SiV eies av Helse Sør-Øst RHF, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2020 et befolkningsgrunnlag på ca 238 000. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter.

Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. I 2020 hadde Sykehuset i Vestfold i alt 300 000 pasientkontakter i somatikk, fordelt på 30 000 utskrivninger fra døgnbehandling, 103 300 liggedøgn heldøgn, 29 000 dagbehandlinger og 241 000 polikliniske konsultasjoner.

Sykehuset tilbyr spesialistutdanning i samtlige indremedisinske hovedspesialiteter: Akutt- og mottaksmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjonssykdommer, geriatri, blodsykdommer og indremedisin. 

Seksjon for fordøyelsessykdommer holder til i den nyeste fløyen til sykehuset i Vestfold og har fine lokaler. Seksjonen har 10 (12) senger ved post C2 (lunge- fordøyelse) og stor poliklinisk avdeling der det er 5 rom i drift alle dager for polikliniske og inneliggende undersøkelser i tillegg til samtalerom.

Seksjonen har ca. 1600 innleggelser i året. Seksjonen er godt utstyrt innen modalitetene gastroskopi, koloskopi, ERCP, ballongenteroskopi, kapselendoskopi, pH/manometri, ekstern ultralyd (her samarbeides det med radiologisk avdeling om de fleste undersøkelser). Det gjøres terapiprosedyrer sin blokking, øsofagusvaricebehandling PEG innleggelse, innleggelse av stent, og acitestapping. Ved ERCP gjøres børstecytologi, papillotomi, steinekstraksjon, stentinnleggelse. Når det gjelder utredning med endoskopisk ultralyd og analmanometri samarbeides det om disse undesøkelsene ved henholdsvis OUS Rikshospitalet og OUS, bekkensenteret A-Hus. Seksjonen har egen enhet for infusjoner av biologisk behandling og jern og følger opp pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD), og leversykdommer.

Avdelingen har pr i dag 12 spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin. I tillegg er det 2 utdanningskandidater(LIS3) som er konstituert i overlegestillinger.
10 av overlegene går i 10- delt seksjonert bakvakt på gastromedisin, 2 går overlegevakt i mottaket.

4 overleger har PhD.

LIS i fordøyelsessykdommer blir ved ansettelse tildelt tre ulike læringsmålplaner i Kompetanseportalen. For det første læringsmålplan for indremedisin del 2 med anslått gjennomføringstid på tre år. For det andre læringsmålplan for spesialiteten fordøyelsessykdommer med forventet gjennomføringstid på 2 år. For det tredje læringsmålsplan for de felles kompetansemålene (FKM). Læringsmålplanene spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå nødvendig kompetanse, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Oppnådde og godkjente læringsmålplaner for del 2 i indremedisin, for del 3 i aktuell hovedspesialitet og for FKM, er en forutsetning for spesialistgodkjenning.

Tidslinje utdanningsplan
Tid av utdanning

LIS​

HFAvdelingLæringsmåte
18 mnd.LIS1SIV + kommuneMED + KIR (+PSY)Klinisk arbeid under supervisjon og veiledning
36 mnd.
LIS2SIVRotasjon mellom de indremedisinske seksjoneneKlinisk arbeid under supervisjon og veiledning
18 mndLIS3SIV

Gastromedisinsk seksjon

Radiologisk avdeling

Infeksjonsmedisin

Gastrokirurgi

Klinisk arbeid under supervisjon og veiledning
6 mnd.LIS3OUSGastromedisinsk avdKlinisk arbeid under supervisjon og veiledning

 

Indremedisin del 2

I felles plattform (del 2) skal LIS oppnå breddekompetanse og generell vaktkompetanse i indremedisin. Tjenesten vil i all hovedsak gjennomføres i Medisinsk klinikk, som i tillegg til de indremedisinske fagområdene omfatter nevrologi, pediatri og habilitering. Medisinsk klinikk har ca 120 ordinære indremedisinske senger, medisinsk overvåking, enheter for dagbehandling samt en rekke poliklinikker.  

Indremedisin del 2 inneholder totalt sett 152 læringsmål som forutsetter klinisk arbeid innenfor alle indremedisinske fag. LIS deltar i pasientrettet arbeid på sengepost, i poliklinikker samt i vakt. Arbeidsplanene for LIS er bygget opp med alternerende 14-dagers perioder hvor legene inngår i vaktarbeid eller har dagtjeneste. I perioden med vaktarbeid inngår LIS i to vaktordninger i Akuttsenteret og ved Medisinsk overvåking. Sykehuset har felles indremedisinske vaktordninger som dekker bredden i de indremedisinske fagene. Deltakelse i vakt er en sentral forutsetning for å oppnå læringsmål. LIS vil gjennom deltakelse i vaktordningene få bred erfaring fra mange pasientgrupper, sykdommer og behandlingsforløp, og vil gjennom vaktarbeid oppnå læringsmål innenfor alle indremedisinske fagområder.

Det legges til grunn en gjennomføringstid i felles plattform på 3 år. Fordeling av tjenestetid mellom avdelingene er stipulert til 12 måneder i avdeling for hjertesykdommer, nyresykdommer og endokrinologi, 18 måneder i avdeling for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer, samt 6 måneder ved Avdeling for fordøyelsessykdommer. Det er imidlertid ikke tjenestetid, men gjennomføring og godkjenning av læringsmål som er styrende. LIS vil ha ulik bakgrunn, erfaring og progresjon i spesialiseringsløpet som tilsier at det ikke settes definerte krav til tjenestetid.

Arbeidsgiver- og personalansvar for LIS ligger hos avdelingssjef i «moderavdelingen». Avdelingssjefene er ansvarlige i samarbeid med klinikkledelse og stab for å planlegge og gjennomføre rotasjonsordninger som sikrer bredde og progresjon i utdanningsløpet for den enkelte LIS. Når LIS har tjeneste ved annen avdeling, overføres det daglige oppfølgingen til avdelingssjef i denne avdelingen. Veilederansvaret endres ikke ved rotasjon, men ligger fast hos veileder/spesialist i «moderavdelingen».

Fordøyelsessykdommer del 3

Det er et bredt utdanningstibud ved SiV slik at de fleste læringsmålene til spesialiteten kan oppnås her. Det er inngått avtale med OUS om en 6 måneds spesialiseringsperiode for å dekke de læringsmålene SiV ikke dekker.

Alle LIS roterer mellom sengepost og poliklinikk for fordøyelses sykdommer og alle deltar i konsultasjonspoliklinikk der man i hovedsak følger IBD pasienter i starten. Seksjonsleder sammen med veileder lager en opplæringsplan ut fra LIS legens erfaring.

Gastroskopi: LIS må først observere ca 20 undersøkelser gjort av erfaren lege, før praktisk opplæring starter. Det er en overlege tilstede ved de første 50 gastroskopiene. Senere gjøres selvstendige undersøkelser med erfaren lege lett tilgjengelig. Etter 100-150 utførte undersøkelser vil det gis målrettet opplæring i terapeutiske skopi.

Koloskopi: Opplæring starter oftest etter at LIS er selvstendig innen gastroskopi. Basal koloskopiteknikk læres under nøye supervisjon og det skal være overlege tilstede ved de 100 første prosedyrene, senere utføres mer selvstendige prosedyrer og gradvis blir det opplæring i de ulike terapeutiske prosedyrene. Egne koloskopidager settes opp år kunnskaper og ferdigheter tillater det etter vurdering av seksjonsleder, overlege kollegiet og veileder. Birgitte Seip som er ansatt ved seksjonen er leder av Endoskopiskolen nasjonalt og bidrar til systematisering av skopiundervisningen

Det gis i løpet av utdanningstiden innføring i teori bak, indikasjon og kontraindikasjon og tolkning av resultat for   pH/manometri, Kapselendoskopi, pusteprøve, ERCP, enteroskopi, og ultralyd samt deltagelse ved disse prosedyrene, men det er ikke krav til at kandidat skal utføre disse selvstendig.

Ved ansettelse vil LIS få tildelt klinisk veileder og utdanningsplan vil bli laget i samarbeid med veileder. Som oftest vil en uerfaren LIS delta i generell rotasjon for å dekke læringsmål i del 2 felles indremedisin før tiden blir med fast på seksjonen.

Det vil gis innføring i hverdagsrutiner på sengepost og ved poliklinikken av erfaren kollega. Det er daglige morgenmøter ved seksjonen hvor Lis blir kjent med de andre kollegiet. Introduksjon til vaktarbeid gis av medisinsk klinikk.​

LIS deltar på morgenundervisning ved medisinsk klinikk 07.45-08.30 tirsdag og torsdag. Sykehuset har felles internundervisning, hver fredag fra 0800-0830, fredagsmøtet.

I tillegg har vi internundervisning på seksjonen torsdager 14.00-15.30. Her underviser både LIS leger og overleger. Forberedelse til undervisning gjøres i fordypningstid. Avdelingen har en halvårlig undervisningsplan som sikrer at alle relevante temaer belyses.

LIS legene deltar og på B-gren møters om arrangeres for spesialistkandidater i gastrokirurgi og fordøyelsessykdommer organisert i deler av HSØ. LIS får delta på nasjonale og internasjonale møter i tillegg til obligatoriske kurs.

Det er ikke systematisert etterutdanning for ferdige spesialister med avdelingen er representert på alle større møter og kongresser nasjonalt og internasjonalt, SADE NGF vintermøte, levermøtet, EASL, UEGW, DDW og ECCO

Ved seksjonen er det tilgjengelig en «Dummi» for enkel simulatortrening ved koloskopi. Det legges til rette for å få reise til simulatortrening, i tillegg har medisinsk klinikk regelmessig trening av MØT team, A-HLR trening og øvelse i praktisk bruk av utstyr. Poliklinikken har et stort volum med undersøkelser som gir rask mengdetrening i vanlige prosedyrer under tett supervisjon av spesialist.

SIV har mange aktive forskningsgrupper, samt dyktige enkeltforskere som gjennomfører studier og frembringer ny kunnskap innen ulike fagområder.  De siste årene har forskningsaktiviteten ved sykehuset økt og foretaket deltar i ulike nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og samarbeid. Det er etablert en forsknings- og innovasjonsavdeling som bistår med rådgivning og veiledning innen forskning og innovasjon. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode, relevant lovverk, personvern og forskningsetikk gjennom eget forskningsseminar. Her vektlegges bl.a. hvordan LIS skal kunne lese, forstå og evaluere kvaliteten av vitenskapelige artikler. LIS undervises også i hvordan man skal formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis og gjennomføre søk i relevante kunnskapskilder. Forskningsartikler presenteres og gjennomgås i internundervisningen.

Det er pågående forskning ved avdelingen. To av avdelingens overleger har deler av sin stilling som PostDoc. 4 av overlegene har kompetanse med PhD, 2 av overlegene har 50% stipendiatstilling, der de er knyttet opp mot forskning ved senter for sykelig overvekt i samarbeid med seksjonen. Seksjonen er knyttet opp mot flere pågående studier innen IBD og overvekt. LIS vil i noen grad involveres i pågående studier og vil motiveres til egen forskningsaktivitet.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Alle LIS er under supervisjon av en overlege. Det vil fremgå av arbeidslistene hvilken overlege som har supervisjonsansvar ved de ulike arbeidsoppgavene både på sengepost og poliklinikk. På sengepost er det alltid previsitt ved overlege og visitt gjøres og av og til under supervisjon. En overlege er alltid tilgjengelig for råd og hjelp i løpet av dagen her. I tillegg til tett supervisjon ved prosedyrer vil det ved konsultasjonspoliklinikk også være overlege tilgjengelig for supervisjon.
Det er daglig praktisk prosedyrerelatert undervisning og prosedyrer bør fortløpende registreres i kompetanseportal.

Når du starter ved seksjonen vil du få tildelt en veileder som er spesialist i fordøyelsessykdommer og det lages en utdanningsplan. Tidspunkt for veiledning er arbeidsgivers ansvar og vil fremgå i arbeidslistene.  Det skal være 1:1 veiledning og gruppeveiledning annenhver gang. Vurdering av LIS skal ivaretas av alle leger i overlegekollegiet under hele utdanningsløpet, hovedansvaret ligger hos veileder.  Veileder har ansvar for at det kalles inn til veiledningssamtaler og regelmessig oppdatere sammen med LIS den individuelle utdanningsplanen mot oppnådde læringsmål.  Alle LIS deltar i seksjonens internundervisning og har selv innlegg der i henhold til plan. Det gis fri til obligatoriske kurs. Det er satt av tid til faglig fordypning 1 dag hver 14 dag.

​De enkelte læringsaktivitetene blir fortløpende vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen.  LIs har ansvar for å registrere læringsaktiviteter og det vil gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes og dokumenteres i Kompetanseportal

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. For endel av læringsaktiviteter må LIS sende elektronisk beskjed til supervisør for kvittering av utført aktivitet/prosedyrer, mens noen av prosedyrene kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsmål som blir vurdert sammen med LIS. Videre sender LIS sine læringsmål til endelig godkjenning hos avdelingssjef etter anbefaling fra veileder.

Avdelingen vil benytte seg av et evalueringskollegium som består av alle overleger med supervisør/veiledningsfunksjon for den enkelte LIS. Veileder er ansvarlig for å ta opp sin LIS i vurderingskollegiet. Leder av utdanningsutvalget har ansvar for å innkalle til minst et årlig møte for slik vurdering​.

Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell læringsmålsplan, dette gjøres i samarbeid med veileder og arbeidsgiver.

Det tildeles og en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Den individuelle utdanningsplanen består altså både av en læringsmålplan og en gjennomføringsplan.

Kompetanseportalen gir LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist.

I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode ved andre helseforetak og en plan for rotasjon hospitering i eget helseforetak.. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Utdanningsutvalget består av en overlege og en LIS lege. Det er overlegen som leder utvalget. Utdanningsutvalget lager en langtids plan for internundervisningen, slik at de mest sentrale læringsmål er gjennomgås regelmessig, de har ansvar for at det er en opplæringsplan for LIS og har kontakt med spesialitetskomiteen.

Det er lokal tillitsvalgt for LIS ved medisinsk klinikk som ivaretar LIS interesser, i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved SIV. Tillitsvalgt er involvert i saker som f.eks endring/ godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.​

For spørsmål om spesialistutdannelsen ta kontakt med

Sist oppdatert 10.08.2023