Spesialistutdanning

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Utdanningsplanen beskriver hvor man skal tjenestegjøre, og hvordan kompetanse og praksis skal innhentes for å oppfylle kravene til læringsmål.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2020 et befolkningsgrunnlag på ca 238 000. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. 


Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert med hovedtyngden av virksomheten der legene er involvert til Kysthospitalet i Stavern.

Klinikken består av tre kliniske avdelinger der to av dem organiserer leger. I tillegg til den tverrfaglige rehabiliteringsaktiviteten ved Kysthospitalet i Stavern er også fysio- og ergoterapitjenesten ved SiV, Lærings og mestringssenteret og Pusterommet organisert i klinikken. Klinikken har også en forsknings og utviklingsavdeling.

De kliniske avdelingene på Kysthospitalet er tverrfaglig sammensatt med følgende yrkesgrupper: Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialist i nevrologi, leger i spesialisering, nevropsykologer, psykologspesialist, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger, sosionomer, logopeder og klinisk ernæringsfysiologer. 

Avdelingene er seksjonert i to eller flere seksjoner. Legene er organisert og rapporterer rett til avdlingssjef på fysikalsk medisinsk avdeling og på rehabiliteringsavdelingen. Terapeutene og pleiepersonal er organisert under seksjonsleder.  Avdelingene samarbeider tett med kirurgiske og medisinske avdelinger internt i SiV og med samarbeidspartnere eksternt. 

Fysikalsk medisinsk avdeling driver kun poliklinikk. Avdelingen består av to poliklinikker en fysikalsk medisinsk poliklinikk, en helse og arbeidspoliklinikk. 

Ved den fysikalsk medisinsk poliklinikk gis det primært tilbud til pasienter med spesifikke og uspesifikke muskel- og skjelettlidelser, sammensatte lidelser derunder også utmattelse/CFS/ME voksene og barn, senfølger etter covid 19, post commotio, kreftpasienter og pasienter med fedme. Helse og arbeidspoliklinikken tilbyr konseptet «HelseIArbeid» og er et samarbeid mellom Klinikk FMR og Klinikk psykisk helse og avhengighet. Her behandler vi pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseutfordringer.

Rehabiliteringsavdeling består av to seksjoner Rehabiliteringsseksjonen  og nevrologisk rehabiliteringsseksjon. Seksjonene driver primært med døgnrehabilitering, men har også poliklinisk virksomhet samt noe ambulant virksomhet.

Seksjon nevrologisk rehabiliteringsseksjon består av 17 senger. 10 av sengene er forbeholdt primærrehabilitering av pasienter som har gjennomgått hjerneslag. Avdelingen har også døgnrehabilitering av MS, nevromuskulære sykdommer, hjernetumor, hodetraumer og traumatiske hodeskader. Det er egne opphold for mobilitetsvurdering (inkl. førerkort). 

Rehabiliteringsseksjon består av 18 senger. Seksjonen driver døgnrehabilitering av beinamputerte, pasienter med multitraumer, pasienter som har gjennomgått behandling for ulike krefttyper, critical illness og Post intensive care syndrome (PICS), sammensatte funksjonsnedsettelser og funksjonelle nevrologiske lidelser. Avdelingen har også et tilbud til rehabilitering av barn med behov for spesialisert rehabilitering, den største gruppen er multilevel-opererte med CP. Avdelingen har også en nasjonal funksjon for rehabilitering for pasienter med Charcot-Marie-Tooth.

Seksjon for tidligrehabilitering består av 4 senger. Seksjonen driver rehabilitering i tidlig fase etter alvorlig sykdom. Tverrfaglig og/eller spesialisert rehabilitering gis pasienter samtidig med utredning og/eller behandling på akuttsykehus. 

  • ​​Antall senger spesialiteten disponerer: 35 + 4 tidligrehabilitering senger i Tønsberg
  • Antall døgnopphold foregående år i spesialiteten: 865
  • Antall polikliniske konsultasjoner, 12 391
Klinikken har 10 fast ansatte overleger, hvorav 3 arbeider redusert, henholdsvis 80% 50% og 37%. To av overlegene har phd, en overleger er i starten av et ph.d-forløp. Blant legene er det også spesialistkompetanse innen nevrologi og allmennmedisin. Klinikken har pr i dag 5 leger i spesialisering, hvor av 2 nå er konstituerte overleger.
 
Legene ved avdelingene inngår i en 12-delt vaktplan med døgnkontinuerlig vaktberedskap. Det er etablert beredskapsvakt/bakvakt med spesialist i bakhånd når LIS er primærvakt. Legene har tilstedevakt frem til kl 1800 hverdager og hjemmevakt mellom 18.00 og 07.30 hverdager samt i helger og helligdager.

Arbeidsoppgavene for LIS består både av oppgaver på sengepost og poliklinikk. Ved sengeavdelingene innebærer dette undersøkelse, behandling, oppfølging og utskrivning av pasienter samt løpende deltagelse i avdelingens tverrfaglige behandlingsteam.

Arbeidet er i hovedsak rettet mot rehabiliteringsdelen av faget, og i den forbindelse er det over tid blitt mer fokus på opplæring i å lede et tverrfaglig team. I tillegg innebærer funksjonen samarbeid med andre aktører, spesielt med representanter fra 1.-linjetjenesten og samarbeidende avdelinger ved andre helseforetak.

Legearbeid ved poliklinikken innebærer diagnostisk og terapeutisk pasientarbeid med hovedfokus på fysikalsk medisinske problemstillinger, både spesifikke og uspesifikke tilstander. Det er også vurderinger av rehabiliteringspotensiale og oppfølging av pasienter etter rehabiliteringsopphold. 

Det gis tilgang til fortløpende supervisjon av spesialist. Overleger og LIS, samt terapipersonale har kontor i nær tilknytning, så det er lett å få supervisjon eller å vise fram et interessant pasientkasus.

Klinikken har kompetanse i ultralyddiagnostikk og ultralydveiledede prosedyrer, blant annet injeksjonsbehandling og terapeutiske blokader, og dette benyttes i stor grad under polikliniske konsultasjoner. Vi har 5 moderne ultralydapparater. Klinikken har en spastisitetspoliklinikk. 

Som det framgår, har klinikken en omfattende virksomhet som dekker de fleste problemstillinger innen faget fysikalsk medisin og rehabilitering.​

LIS kan oppnå alle læringsmål i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering gjennom ordinær tjeneste i klinikken. 

Dette med unntak av LM 80 og LM 81 som enten kan oppnås i medisinsk klinikk ved SiV (nevrologi, hjerte, nyre, endokrinologi, lunge, blod, geriatri, infeksjon) i Kirurgisk klinikk ved SiV (ortopedi), i klinikk psykisk helse og avhengighet ved SiV (psykiatri) eller i allmennmedisin. Sykehuset i Vestfold har i tillegg inngått en samarbeidsavtale med Betanien Hospital slik at LIS i FMR har mulighet for å gjennomføre sideutdanning i revmatologi i Skien.

Utdanningen er organisert innenfor klinikkens vanlige drift. Dette innebærer at supervisjon og veiledning finner sted i den ordinære arbeidstiden. Supervisjonen foregår fortløpende ved daglig pasientgjennomgang og gjennomgang av skriftlig dokumentasjon/pasientjournal. Ved arbeid på poliklinikken praktiseres en «åpen dørs politikk» i form av at legene i spesialisering eksplisitt er oppfordret til å henvende seg til overlege for supervisjon. Tilgangen til supervisjon fra overlege ved poliklinikken anses gjennomgående som god.

For LIS roteres det mellom avdelingene hver 6. - 12. måned slik at tjenesten blir tilstrekkelig variert og slik at læringsmål/sjekkliste blir dekket i løpet av utdanningstiden. Av og til må det ved rotasjon også tas hensyn til hva som er mest fornuftig for driften av klinikken, men alle blir sikret en variert og god tjeneste. 

Spesialistkandidatenes arbeid planlegges slik at den enkeltes behov for utdanning og opplæring blir ivaretatt. Veileder og spesialistkandidat har i fellesskap et ansvar for at arbeidsoppgavene omfatter de emnene som er mangelfullt dekket i kandidatens individuelle utdanningsplan. Denne omfatter for eksempel et faglig begrunnet ønske om rotasjon til annen seksjon eller omfordeling av oppgaver ved seksjonen.​

Legene i avdelingen skal følge seksjonens faste undervisningsopplegg og delta aktivt. Det gjennomføres et minimum av 90 minutter undervisning ukentlig, 36 uker i året. Opplegget inkluderer interne foredrag, pasientkasuistikker og undervisning i klinisk undersøkelse og ultralyd. I tillegg deltar legene på spesialitetens organiserte fjernundervisning og sykehusets faste undervisning på fredager. De faste undervisnings tidspunktene er presisert under.

Mandager og onsdager, kl. 07.30-08.00:

Morgenmøte med kasuistikkgjennomgang.

Tirsdager, kl. 12.15-13.00:

LIS-undervisning.

Fredager, kl. 08.00-08.30:

Fellesundervisning for alle sykehusets leger.

Annenhver fredag, kl. 14.00-15.00:

Undervisning i klinisk undersøkelse og ultralyd.

Sykehuset i Vestfold har et eget simuleringssenter som klinikken har tilgang til lokalisert i Tønsberg. Dette kan benyttes ved behov. Alle LIS blir tett fulgt opp med ferdighetstrening av sentrale temaer i utdanningsplanen.

Av spesifikke prosedyrer trenes legene på ultralydveiledet injeksjoner på preparater med veiledning av spesialist. LIS gjennomgår årlig kurs og ferdighetstrening av hjertelungeredning og Akutt medisinske prosedyrer. Undersøkelsesteknikker øves på i mindre grupper med veiledning av spesialister. 

En viktig del av faget omhandler kommunikasjonsferdigheter. Legene får derfor tett oppfølging i forhold veiledningsteknikker og de fleste Lis legene går også kurs i kognitiv terapi der det bla. brukes video opptak for å observere egen verbal og nonverbal kommunikasjon.

I 2022 har KFMR ett PhD forløp som er i avslutningsfasen og to PhD forløp (en overlege) som startes opp. KFMR har etablert kvalitetsregister med bredt samtykke, opplysninger i registeret kan anvendes i forskning på samtlige av pasientforløp. Klinikken har egen FoU seksjon som kan bistå LIS leger i planlegging og igangsetting av forskningsprosjekter. KFMR publiserte 8 forskningsartikler i 2021. Klinikken har p.t. 5 ansatte med PhD. I pågående forskningsprosjekter har vi internasjonalt samarbeid i tillegg til samarbeid med sykehus og universitet i alle helseregionene.

KFMR har etablert en forskningsgruppe innen Fysikalsk medisin og rehabilitering. Gruppens forskningsområder innen fysikalsk medisin fokuserer på muskel- og skjelettplager, og arbeidslivsfokus for folk med alminnelige plager. Innenfor rehabilitering forsker gruppen på rehabilitering fra tidlig sykdomsfase, rehabilitering av pasienter etter Covid-19 infeksjon i alle faser og rehabilitering av pasienter med funksjonell nevrologiske lidelse.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. 

I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS 2 og LIS 3. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon og opplæring av pasienter og pårørende.


Utdanningskandidaten vil få fortløpende supervisjon av legene på avdelingene LIS tjenestegjør. Supervisjonen tilpasses den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. Alle praktiske prosedyrer vil bli supervisert i henhold til føringer gitt i prosedyrelister, utdanningsplan og inntil kandidaten gjennomfører disse tilfredsstillende. Simuleringsaktiviteter fasciliteres og superviseres av kvalifisert personell. Alle supervisører skal gjennomgå opplæring i bruk av Kompetanseportalen. Supervisører skal fortløpende signere for gjennomføring av læringsaktiviteter der det er påkrevet i henhold til læremålsplanen i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget har det praktiske ansvar for at det oppnevnes veileder for LIS i fysikalsk medisin. Veileder og LIS skal møtes regelmessig, møtene planlegges og avtales i god tid på forhånd. Veileder vil bli utpekt umiddelbart etter ansettelse, og veiledningsaktiviteten legges inn i arbeidsplanene til både LIS og veileder. Det settes av tid til forarbeid, gjennomføring av veiledningssamtale og etterarbeid. 

For å sikre at LIS oppnår nødvendig faglig progresjon og oppfyller kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger enten i dialog med veileder, supervisører eller via vurderingsmøter. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til avdelingsoverlege for endelig godkjenning.

Basert på spesialistforskriften og Helsedirektoratets veileder i vurdering av kompetanse hos LIS har SiV utarbeidet en prosedyre for vurdering og godkjenning av læringsmål. Prosedyren beskriver den enkelte LIS, supervisør, veileder og leders oppgaver og ansvar i forbindelse med både underveisvurderinger og sluttvurderinger.

Linjeleder er ansvarlig for at LIS vurderes fortløpende og systematisk. Supervisør og veileder bekrefter, korrigerer og justerer LIS sin kliniske kompetanse ut fra nærmere definerte læringsaktiviteter. Linjeleder har det endelige ansvaret for å vurdere om læringsmålet er oppnådd og kan godkjennes. Ansvarlig leder innhenter opplysninger fra supervisør og veileder eller benytter evalueringskollegium ved behov.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

​​Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget ved avdelingen består av to overleger, to LIS og en avdelingsleder. Utdanningsutvalget holder møter hver tredje måned. Utdanningsplanen revideres en gang i året, i desember. På siste møte før sommerferie og nyttår, vil neste semesters undervisningsprogram settes opp.

For spørsmål om utdanning i fysikalsk medisin, ta kontakt med klinikkens fagansvarlig overlege, Ingar Heier, ingar.heier@siv.no.

Sist oppdatert 10.08.2023