Spesialistutdanning

Geriatri

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i geriatri. Utdanningsplanen beskriver hvor man skal tjenestegjøre, hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver hele utdanningen med Del 2 i indremedisin og Del 3 i geriatri.

SiV eies av Helse Sør-Øst RHF, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2022 et befolkningsgrunnlag på ca 240 000. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter.

Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. I 2020 hadde Sykehuset i Vestfold i alt 300 000 pasientkontakter i somatikk, fordelt på 30 000 utskrivninger fra døgnbehandling, 103 300 liggedøgn heldøgn, 29 000 dagbehandlinger og 241 000 polikliniske konsultasjoner.

Sykehuset tilbyr spesialistutdanning i samtlige indremedisinske hovedspesialiteter: Akutt- og mottaksmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer.​

Geriatrisk seksjon er organisatorisk plassert i medisinsk klinikk og består av geriatrisk sengepost, geriatrisk poliklinikk og geriatrisk dagrehabilitering lokalisert på Solvang i Tønsberg. Geriatrisk sengepost har pr tiden 8 senger. Poliklinikken har tilholdssted sammen med andre medisinsk faglige poliklinikker. Dagrehabiliteringen tilbyr tverrfaglig oppfølging 2 ganger i uken for 20 pasienter. Utstrakt tverrfaglig oppbygning med samarbeid med ergoterapeut, fysioterapeut, farmasøyt og sykepleier på poliklinikken og i sengepost.

​​​​​Nøkkeldata fra 2021:

  • Antall pasientbehandlinger: 1532
  • Antall senger spesialiteten disponerer: 8
  • Antall døgnpasienter i spesialiteten: 480
  • Antall dagbehandlinger i spesialiteten: 40
  • Antall polikliniske konsultasjoner i spesialiteten: 1012

Seksjonen har:

  • 4 overleger i geriatri (3,5 årsverk)
  • 1 LIS i spesialiteten 
  • 1 LIS i rotasjonsstillinger i spesialiteten


LIS i geriatri blir ved ansettelse tildelt tre ulike læringsmålplaner i Kompetanseportalen. For det første læringsmålplan for indremedisin del 2 med anslått gjennomføringstid på tre år. For det andre læringsmålplan for geriatri med forventet gjennomføringstid på 2,5 år. For det tredje læringsmålsplan for de felles kompetansemålene (FKM). Læringsmålplanene spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå nødvendig kompetanse, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Oppnådde og godkjente læringsmålplaner for del 2 i indremedisin, for del 3 i aktuell hovedspesialitet og for FKM, er en forutsetning for spesialistgodkjenning.

Indremedisin del 2

I felles plattform (del 2) skal LIS oppnå breddekompetanse og generell vaktkompetanse i indremedisin. Tjenesten vil i all hovedsak gjennomføres i Medisinsk klinikk, som i tillegg til de indremedisinske fagområdene omfatter nevrologi, pediatri og habilitering. Medisinsk klinikk har ca 180 ordinære indremedisinske senger, medisinsk overvåking, enheter for dagbehandling samt en rekke poliklinikker.  

Indremedisin del 2 inneholder totalt 152 læringsmål. For å nå disse målene forutsettes at LIS deltar i klinisk arbeid innenfor alle de indremedisinske fag. LIS deltar i pasientrettet arbeid på sengepost, i poliklinikker og i vakttjeneste. Arbeidsplanene for LIS er bygget opp med alternerende 14-dagers perioder hvor legene inngår i vaktarbeid eller har dagtjeneste på sengepost/poliklinikk/relevant laboratorium. I perioden med vaktarbeid er LIS organisert i to vaktlinjer, som oftest i akuttsenteret i den første del av utdanningsforløpet, og deretter ved medisinsk overvåkingsenhet. Sykehuset har flere parallelle, indremedisinske vaktlinjer på overlegenivå som dekker bredden i de indremedisinske fagene. Både akuttsenteret og medisinsk overvåkingsenhet har i tillegg egne, tilstedeværende overleger på dagtid. Deltakelse i vakt er en sentral forutsetning for å oppnå læringsmål. LIS vil gjennom deltakelse i vaktordningene få bred erfaring fra mange pasientgrupper, sykdommer og behandlingsforløp, og vil gjennom vaktarbeid oppnå læringsmål innenfor alle indremedisinske fagområder.

Det legges til grunn en gjennomføringstid i felles plattform på 3 år. Fordeling av tjenestetid mellom avdelingene er stipulert til 12 måneder i avdeling for hjertesykdommer, nyresykdommer og endokrinologi, 18 måneder i avdeling for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer, samt 6 måneder ved Avdeling for fordøyelsessykdommer. Det er imidlertid ikke tjenestetid, men gjennomføring og godkjenning av læringsmål som er styrende. LIS vil ha ulik bakgrunn, erfaring og progresjon i spesialiseringsløpet som tilsier at det ikke settes definerte krav til tjenestetid.

Arbeidsgiver- og personalansvar for LIS ligger hos avdelingssjef i «moderavdelingen». Avdelingssjefene er ansvarlige i samarbeid med klinikkledelse og stab for å planlegge og gjennomføre rotasjonsordninger som sikrer bredde og progresjon i utdanningsløpet for den enkelte LIS. Når LIS har tjeneste ved annen avdeling, overføres det daglige oppfølgingen til avdelingssjef i denne avdelingen. Veilederansvaret endres ikke ved rotasjon, men ligger fast hos veileder/spesialist i «moderavdelingen».

Geriatri (del 3)

Geriatrisk seksjon har som målsetting å gi LIS en helhetlig tilnærming til det geriatriske fag. En geriatrisk pasient er preget av høy grad av sårbarhet og kan lide av mange sykdommer. Kombinasjonen av aldring, multimorbiditet og funksjonstap kjennetegner sykdomsbildet. For å stille riktig diagnose og gi riktig behandling er det viktig med et tverrfaglig og nært samarbeid mellom flere spesialiteter og faggrupper i sykehus, med kommunehelsetjenesten og med de pårørende. Behandlingen har som hovedmål å optimalisere den eldre pasientens funksjonsevne, øke livskvalitet og autonomi.

Tjeneste tilknyttet geriatrisk seksjon vil gi bred eksponering for alle faglige problemstillinger som definert i læringsmålene for spesialiteten geriatri. Dette innebærer også opplæring i praktiske prosedyrer som er nødvendig for spesialiteten.

Geriatrisk sengepost og poliklinikk vil være den primære læringsarenaen som suppleres med klinisk tjeneste, hospitering og kurs innen andre relevante fagområder. De første 12 mnd. av utdanningsløpet for LIS3 vil foregå ved geriatrisk seksjon. Her vil det fokuseres på at kandidaten oppnår basiskompetanse innen geriatri. Det tilrettelegges for 2-3 dagers hospitering på ØNH-poliklinikk og to uker ved psykiatrisk avdeling. Deretter skal LIS3 ha 9-12 uker tjeneste innen nevrologi. Mot slutten av utdanningsløpet gjennomfører LIS3 6 mnd. tjeneste ved Ullevaal. Ortogeriatri er planlagt gjennomført i forbindelse med rotasjonen på OUS, men det jobbes med å få på plass et slikt tilbud ved SiV i løpet av våren 2023.

Alle læringsmålene med unntak av GER 031 kan godkjennes og oppnås ved Sykehuset i Vestfold. Det er likevel lagt opp til at LIS3 i geriatri skal gjennomføre ulike læringsaktiviteter ved OUS. Læringsaktivitetene som skal gjennomføres på OUS er knyttet til GER-001, GER-002, GER-003, GER-004, GER-005 og GER-006

Undervisning og supervisjon er allerede en viktig del av den kliniske virksomheten i avdelingen og det er fokus på tilstedeværende veiledning i et trygt læringsmiljø. Det legges opp til et pragmatisk og fleksibelt utdanningsløp som sikrer måloppnåelse og funksjonell kompetanse innen geriatri. Det tilrettelegges for læringsaktiviteter slik at LIS3 har mulighet for å oppnå læringsmålene. Spesialist i geriatri vil være tilgjengelig for LIS3 ved poliklinisk virksomhet. Previsitt og visitt gjennomføres sammen med spesialist i faget. Deltakelse på anbefalte kurs og faglig fordypningstid tas hensyn til og tilpasses i arbeids- og vaktplaner.

Det er satt av tid til undervisning og individuell fordypning i henhold til gjeldende krav, og utdanningsutvalget i geriatri ved Sykehuset i Vestfold tilrettelegger for utdanning og undervisning i spesialiteten. LIS deltar på indremedisinsk morgenmøte daglig og internundervisning 2 x 30 min/uke. I tillegg er det egen internundervisning på geriatrisk seksjon (1 x 45 min/uke). Sammenlagt blir internundervisningen minimum 70 timer per år. Internundervisningen ved indremedisinsk morgenmøte tar for seg læringsmål i del 2 indremedisin, mens internundervisningen på geriatrisk seksjon fokuserer på læringsmål nødvendig for GER del 3.

Sykehuset i Vestfold har et godt simulerings- og ferdighetssenter hvor man kan trene på flere prosedyrer som er aktuelle for geriatri. 

SIV har mange aktive forskningsgrupper, samt dyktige enkeltforskere som gjennomfører studier og frembringer ny kunnskap innen ulike fagområder.  De siste årene har forskningsaktiviteten ved sykehuset økt og foretaket deltar i ulike nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og samarbeid. Det er etablert en forsknings- og innovasjonsavdeling som bistår med rådgivning og veiledning innen forskning og innovasjon. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode, relevant lovverk, personvern og forskningsetikk gjennom eget forskningsseminar. Her vektlegges bl.a. hvordan LIS skal kunne lese, forstå og evaluere kvaliteten av vitenskapelige artikler. LIS undervises også i hvordan man skal formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis og gjennomføre søk i relevante kunnskapskilder. Forskningsartikler presenteres og gjennomgås i internundervisningen.

Ved geriatrisk seksjon er det ansatt en overlege i deltids stipendiatstilling for graden PhD. Seksjonen deltar i NORKOG (Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten), og er sterkt delaktig i prosjekt «Vitality», tidligere multisykeprosjektet i Vestfold. Det jobbes for å knytte til seg forskningskompetanse til prosjektet. Det pågår for øvrig kontinuerlig utvikling gjennom kvalitetsforbedringsmetodikk og det forventes at LIS tar aktiv del i interne prosjekter innen kvalitetsforbedring.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) er administrativt underlagt Sykehuset i Vestfold. NKAH skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdene demens, funksjonsevne og psykisk helse hos eldre. Aldring og helse gjennomfører selvstendige forskningsprosjekter, bygger nettverk for forskning i Norge og samarbeider med en rekke internasjonale forskningsmiljøer. Geriatrisk seksjon og NKAH samarbeider om NORKOG.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen.

Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år.

Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon gis gjennom tett daglig og tilstedeværende oppfølging av leger som samarbeider med LIS. Det vil ofte være en overlege som er supervisør, men annen (erfaren) LIS kan også ha supervisørrollen, og for enkelte prosedyrer kan også personer med annen yrkesgruppe forestå supervisjon.

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. LIS3 i geriatri tildeles en veileder som er spesialist i geriatri. Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og eventuelt tilbakemeldinger fra supervisor/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere gjennomføringsplanen og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Gruppeveiledning er aktuelt som supplement til individuell veiledning. Enkelte læringsmål har tema som er godt egnet for diskusjon og refleksjon i grupper.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Avdelingssjef har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

For en del av læringsaktivitetene må LIS sende melding til aktuell supervisør via Kompetanseportalen for kvittering av utført aktivitet/prosedyre, mens enkelte læringsaktiviteter kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsaktiviteter som blir vurdert sammen med LIS. Læringsmålplanene i Kompetanseportalen styrer hvilke vurderingsformer som er aktuelle for det enkelte læringsmål.

LIS tildeles ved ansettelse aktuelle læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i annet helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget i geriatri består av fagansvarlig overlege, en overlege samt en LIS i faget. Utdanningsutvalget holder møter hver tredje måned. Utdanningsutvalget organiserer geriatrisk internundervisning og lager langtidsplan for å påse at alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått.

Det er tillitsvalgt på medisinsk klinikk som ivaretar interessene til alle medarbeidere i avdelingen. I tillegg er det hovedtillitsvalgt for LIS ved SiV. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

For spørsmål om utdanning ved geriatrisk seksjon, ta kontakt med seksjonsoverlege, Dyveke Gleditsch, dyveke.gleditsch@siv.no  ​

Sist oppdatert 10.08.2023