Spesialistutdanning

Lungesykdommer

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold (SiV) organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i lungemedisin. Utdanningsplanen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha supplerende tjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver hele utdanningen med Del 2 i indremedisin og Del 3 i lungemedisin.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2023 et befolkningsgrunnlag på ca. 255 000, fordelt på 6 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på flere lokasjoner i Vestfold, men alle akuttfunksjoner, hoveddelen av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har ca. 5500 ansatte, av disse er ca. 660 leger. I 2023 var det på lungeseksjonen totalt 2417 døgnopphold, 399 dagbehandlinger og 6646 polikliniske konsultasjoner.

Sykehuset i Vestfold tilbyr spesialistutdanning i samtlige indremedisinske hovedspesialiteter: Akutt- og mottaksmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjonssykdommer, geriatri, blodsykdommer og generell indremedisin.

Lungemedisinsk seksjon er organisatorisk plassert i medisinsk klinikk og består av sengepost, poliklinikk, intervensjonsstue med overvåkning, dagsenter, rehabilitering, lungemedisinsk og respirasjonsfysiologisk laboratorium. Medisinsk overvåkingsenhet (MOV) er også underlagt seksjonen.

Medisinsk overvåkning, gir intensivbehandling (unntatt invasiv respirator-behandling) til pasienter ved SiV som er kritisk syke, og har akutt svikt i ett eller flere vitale organsystem. I 2021 meldte vi inn MOV, til Norsk intensiv- og pandemiregister, NIPaR, også kjent som Norsk Intensivregister, NIR. I forbindelse med intensivregisteret scores også pasientene etter SAPSII. Dette forteller noe om hvor syke pasientene er. Median SAPSII skår på MOV er 37.9, dette er høyt for en «overvåkningspost». Aktiviteten for intensivbehandlingen ved MOV er høy. Rapporten for 2022 viste det høyeste antall Intensivopphold i landet: 810.

Sengeposten har 15 behandlingssenger og 8 GIM senger, MOV har 8 behandlingssenger. Avdelingen deltar også i tverrfaglige møter for nevromuskulære pasienter og har for tiden ansvaret for 12 pasienter med munnstykke-respirator på dagtid og maskeventilasjon på natt, samt ca. 150 pasienter med maskeventilasjon om natten. Disse får regelmessig oppfølging ved lungemedisinsk dagsenter som utfører og behandler søvnsykdommer, respirasjon og ventilasjonssvikt.

I poliklinikken er det 4 ordinære undersøkelsesrom, 3 respirasjonsfysiologiske undersøkelsesrom og intervensjonslaboratorium som utfører bronkoskopi, EBUS, drensinnleggleser, pleuratapping mv. I 2023 ble det utført over 550 toracoscenteser.

Det er radiologisk avdeling som utfører CT veiledet lungebiopsi og vi har ukentlig MDT møter internt og ukentlig thorax-møter med Rikshospitalet, samt digital ILD møter med Rikshospitalet.

Antall pasientbehandlinger 2023: 

  • Antall senger spesialiteten disponerer: 15+8+8
  • Antall døgnpasienter foregående år i spesialiteten: 2417 
  • Antall dagbehandlinger foregående år i spesialiteten: 399
  • Antall polikliniske konsultasjoner foregående år i spesialiteten: 6646 
  • Lungemedisinsk seksjon har for tiden 9,3 overleger, 3 LIS i spesialiteten (LIS 3) og 4 LIS i rotasjon (LIS 2). En av overlegene arbeider 60 %. En annen av overlegene arbeider 20 % postdok arbeid. Seksjonen vil fra høsten 2024 ha 3 overleger med dr. grad/PhD
  • Overleger i lungemedisin: 9,3 årsverk
  • overleger i spesialiteten: 2
  • LIS i spesialiteten: 2 
  • LIS i rotasjonsstillinger i spesialiteten: 4

LIS i lungemedisinsk spesialitet blir ved ansettelse tildelt tre læringsmålplaner i Kompetanseportalen, a) Læringsmålplan for indremedisin del 2 med forventet gjennomføringstid på tre år, b) Læringsmålplan for spesialitet i lungemedisin del 3 med forventet gjennomføringstid på to år og c) Læringsmålsplan for de felles kompetansemålene (FKM). Læringsmålplanene spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå nødvendig kompetanse, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Oppnådde og godkjente læringsmål for del 2 i indremedisin, for del 3 i lungemedisin og for FKM er en forutsetning for spesialistgodkjenning.

Indremedisin (del 2)

I den felles plattform for indremedisinske fag (del 2) skal LIS oppnå breddekompetanse og generell vaktkompetanse i indremedisin. Tjenesten vil i all hovedsak gjennomføres i medisinsk klinikk, som i tillegg til de indremedisinske fagområdene omfatter nevrologi, barne- og ungdomsmedisin, og habilitering. Medisinsk klinikk har ca. 120 ordinære indremedisinske senger, medisinsk overvåkingsenhet, enheter for dagbehandling samt en rekke poliklinikker.

Indremedisin del 2 inneholder totalt 152 læringsmål. For å nå disse målene forutsettes at LIS deltar i klinisk arbeid innenfor alle de indremedisinske fag. LIS deltar i pasientrettet arbeid på sengepost, i poliklinikker og i vakttjeneste. Arbeidsplanene for LIS er bygget opp med alternerende 14-dagers perioder hvor legene inngår i vaktarbeid eller har dagtjeneste på sengepost/poliklinikk/relevant laboratorium. I perioden med vaktarbeid er LIS organisert i tre vaktlinjer, hvor 10 LIS deltar i hvert sjikt; ett med vaktarbeid på sengepost (telefoner, dårlige pasienter m.v.) og som bidrar i Akuttmottaket, hvor nye LIS uten erfaring starter sin tjenestetid. Det er videre ett sjikt i Akuttmottaket og ett sjikt ved Medisinsk overvåkningsenhet.  Sykehuset har flere parallelle, indremedisinske vaktlinjer på overlegenivå som dekker bredden i de indremedisinske fagene.

Deltagelse i vakt er en sentral forutsetning for å oppnå læringsmål. LIS vil gjennom deltakelse i vaktordningene få bred erfaring fra mange pasientgrupper, sykdommer og behandlingsforløp, og vil gjennom vaktarbeid oppnå læringsmål innenfor alle indremedisinske fagområder.

Det legges til grunn en gjennomføringstid i felles plattform på 3 år, stipulert til 12 måneder ved avdeling for hjertesykdommer, nyresykdommer og endokrinologi, 18 måneder ved avdeling for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, blodsykdommer og geriatri, og 6 måneder ved avdeling for fordøyelsessykdommer. Det er imidlertid ikke tjenestetid, men gjennomføring og godkjenning av læringsmål som vil være styrende for en slik rotasjon. LIS vil ha ulik bakgrunn, erfaring og progresjon i spesialiseringsløpet som tilsier at det ikke settes definerte krav til tjenestetid.

Arbeidsgiver- og personalansvar for LIS ligger hos avdelingssjef. Avdelingssjef har i samarbeid med seksjonsleder, klinikkledelse og stab, ansvar for å planlegge og gjennomføre rotasjonsordninger som sikrer bredde og progresjon i utdanningsløpet for den enkelte LIS. Når LIS har tjeneste ved annen avdeling enn «moderavdeling», overføres den daglige oppfølgingen til avdelingssjef i denne avdelingen.

Lungemedisin (del 3)

Lungeseksjonen ved SiV er en meget god læringsarena for LIS i vurdering, utredning og behandling av lungemedisinske problemstillinger. Tjenesten ved lungemedisinsk seksjon vil gi bred eksponering for de aller fleste faglige problemstillinger som ligger i læringsmålene for spesialiteten lungemedisin. Dette innebærer også opplæring i praktiske prosedyrer som er nødvendig for spesialiteten. En mindre del av utdanningen må gjennomføres ved annen læringsarena (OUS). Dette dreier som om læringsmål 23, 27, 38 og 42 som ikke alene kan oppnås ved SiV, og gjennomføringstiden ved OUS er stipulert til 12-18 mnd. I tillegg skal LIS3 hospitere i to dager ved avdeling for arbeidsmedisin, Sykehuset Telemark for å oppnå LM 24.   

Lungemedisinsk seksjon vil være primær læringsarena, og suppleres med klinisk tjeneste, hospitering og kurs i andre relevante fagområder. Undervisning og supervisjon er allerede innarbeidet som en viktig del av den kliniske virksomheten i avdelingen, og det er lagt vekt på tilstedeværende veiledning i et trygt læringsmiljø. Det legges opp til et pragmatisk og fleksibelt utdanningsløp som sikrer kompetanseoppnåelse i lungemedisin i tråd med læringsmål og læringsaktiviteter.

Det er avsatt tid i arbeidsplan for LIS til undervisning og individuell fordypning i henhold til gjeldende krav. Utdanningsutvalget ved avdelingen har ansvar for å tilrettelegge undervisning som er nødvendig for spesialiteten. Alle LIS deltar på det daglige, felles indremedisinske morgenmøtet, hvor det inngår internundervisning knyttet til læringsmål for del 2 indremedisin, 2 x 30 min/uke.

I tillegg organiseres fagspesifikk internundervisning knyttet til læringsmål for utdanningens del 3, 2 x 30 min/uke. Sammenlagt blir internundervisningen minimum 70 timer per år. Deltakelse i undervisningsprogrammet er obligatorisk og inngår i arbeidsplan for LIS. Det organiseres også permisjoner for LIS slik at de får delta på nødvendige, eksterne kurs i minimum 10 dager/år.

LIS i lungemedisinsk utdanningsløp har sitt vaktarbeid i akuttsenteret og ved medisinsk overvåkingsenhet (MOV). Akuttsenteret samarbeider med Simuleringssenteret ved SiV om teamtreninger, og LIS deltar aktivt i trening for medisinske mottaksteam. LIS gjennomgår også jevnlig trening i AHLR og andre, relevante akuttmedisinske prosedyrer.

I lungemedisinsk seksjon vil LIS så tidlig som mulig starte opplæring i fagets tilhørende prosedyrer, som f.eks. pleuratapping, drensinnleggelse, bronkoskopi, respirasjonsfysiologiske undersøkelser og radiologiske vurderinger. LIS gjennomgår også obligatorisk, strukturert intern opplæring i NIV.

I lungemedisinsk seksjon vil det være tre overleger med dr. grad /PhD. Det pågår kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedring og det forventes at LIS tar aktiv del i interne prosjekter også på dette feltet. Det pågår også legemiddelutprøvingsstudier ved seksjonen; Prospero og Oberon.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen.

Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsseminar, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende. I tillegg kommer e-læringskurs, sakkyndigarbeid og administrasjon og ledelse som del av generelle kurskrav.

Supervisjon gis gjennom tett daglig og tilstedeværende oppfølging av erfarne leger som samarbeider med LIS. Det vil oftest være en overlege som er supervisør, men annen (mer erfaren) LIS kan også ha supervisørrollen, og for enkelte prosedyrer eller aktiviteter kan personer med annen yrkesgruppe forestå supervisjon.

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. LIS tildeles en veileder som er spesialist i lungemedisin. Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon vedr. egen aktivitet og tilbakemeldinger fra supervisør/veileder. Minst to ganger årlig skal veileder sammen med LIS oppdatere gjennomføringsplanen og vurdere oppnådde læringsmål opp mot forventet progresjon.

Gruppeveiledning kan være supplement til individuell veiledning. Enkelte læringsmål har tema som er godt egnet for diskusjon og refleksjon i grupper.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetanse som forventet i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Avdelingssjef har et overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

For en del av læringsaktivitetene må LIS sende melding til aktuell supervisør via Kompetanseportalen for kvittering av utført læringsaktivitet/prosedyre, mens enkelte læringsaktiviteter kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer
fortløpende for læringsaktiviteter som er vurdert sammen med LIS. Læringsmålplanene i Kompetanseportalen styrer hvilke vurderingsformer som er aktuelle for det enkelte læringsmål.

LIS tildeles ved ansettelse aktuelle læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det en individuell gjennomføringsplan i samråd med LIS. I denne planen fremgår også når LIS må påregne å gjennomføre den nødvendige spesialiseringsperiode ved annet helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan. 

Utdanningsutvalget i lungemedisin består av utdanningsansvarlig overlege (10% stilling), seksjonsleder og LIS i faget. Utdanningsansvarlig overleger organiserer internundervisning, har veileder ansvar og delegering og lager en langtidsplan for å påse at undervisning knyttet til alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått ila. den forventede læringsperiode for spesialiteten.

Det er ved SiV et godt etablert system med tillitsvalgte på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå som ivaretar interessene til alle medarbeidere i avdelingen. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. 

For spørsmål om utdanning i lungemedisin, ta kontakt med utdanningsansvarlig overlege Hans Jørgen Moe hmoe@siv.no eller seksjonsleder Hanne Lindsay Skanke haskan@siv.no

Sist oppdatert 22.05.2024