Spesialistutdanning

Medisinsk biokjemi

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i medisinsk biokjemi. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant om lag 620 leger. I 2018 hadde foretaket om lag 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Sykehuset tilbyr spesialisering i legespesialiteten medisinsk biokjemi i Tønsberg ved sentrallaboratoriet. Spesialistutdanningen i medisinsk biokjemi omfatter å sette seg inn i fagområdene generell klinisk kjemi, hematologi, koagulasjon, proteinanalyser, hormonanalyser, spesialanalyser, allergologi og immunologi, massespektrometriske analyser, genanalyser, kvalitetssikring og metodevalidering. Typiske arbeidsoppgaver for lege ved sentrallaboratoriet er å vurdere/kommentere laboratorieprøver som f.eks. proteinelektroforeser og blodutstryk, gi råd til rekvirenter om tolkning av prøvesvar og besvare spørsmål som: Hvilke analyser skal avdelingen tilby? Hvor god kvalitet må hver analyse ha? Hvilke referanseintervaller og eventuelt beslutningsgrenser skal vi oppgi til våre brukere?
 
Avdelingen betjener innlagte og polikliniske pasienter innlagt ved Sykehuset i Vestfold, samt pasienter fra fastleger og avtalespesialister i Vestfold. Avdelingen utfører pr. i dag ca. 4,5 mill. undersøkelser årlig, hvorav ca. 1/3 på innlagte pasienter.  For sykehusets egne poliklinikker utføres vel 1 million undersøkelser årlig.  Ca. 2 millioner undersøkelser utføres på tilsendte prøver, vesentlig fra primærhelsetjenesten i fylket.

Avdelingen er inndelt i tre seksjoner: seksjon medisinsk biokjemi, seksjon blodbank og seksjon laboratoriet-sør. Seksjon medisinsk biokjemi er oppdelt i følgende faggrupper: preanalyse, pasientnær analysering/forskning/ kompetanseutvikling, biokjemi og immunkjemi, hematologi, protein, kromatografi/allergi.

Sentrallaboratoriet har tre overlegestillinger og én stilling for LIS. LIS vil primært ha sitt arbeidssted ved Sykehuset i Vestfold. I løpet av utdanningen skal det gjennomføres 5 dagers hospitering ved Oslo Universitetssykehus og 3 dagers hospitering ved avdeling for klinisk farmakologi.

Sentrallaboratoriet kan tilby nesten alle læringsmålene, enten på egen avdeling eller gjennom undervisning i regi av mikrobiologisk avdeling (læringsmål 18-20). Spesialistkandidater i medisinsk biokjemi har i løpet av utdanningsløpet behov for seks måneders tjeneste (læringsmål 98) i en av følgende spesialiteter: anestesiologi, barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, kirurgiske spesialiteter, indremedisinske spesialiteter, nevrologi, onkologi, revmatologi eller allmennmedisin. Som et allsidig akuttsykehus tilbyr SiV diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Arbeidsgivers behov og kandidatens eget ønske om klinisk sideutdanning vil avgjøre hvor tjenesten skal gjennomføres. Det inngås samarbeidsavtale med aktuell spesialitet om når og hvordan sideutdanningen skal gjennomføres.

For å oppfylle læringsmål 35 (obligatorisk 3 dagers hospitering ved medisinsk biokjemisk laboratorium med universitetsfunksjon) og 53 (ha kunnskap om diagnostikk av hemoglobinopatier) er det inngått avtale mellom SiV og avdeling for medisinsk biokjemi ved Oslo Universitetssykehus om en ukes hospitering. For å oppfylle læringsmål 88 (ha kunnskap om vanlige rusmiddelanalyse og kjennskap til immunkjemiske og kromatografiske målemetoder til bruk ved rusmiddelanalyse) er det inngått avtaler om hospitering med både avdeling for klinisk farmakologi ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål og med Vestre Viken, Drammen.

Det gis i gjennomsnitt ca. 90 minutters strukturert undervisning ukentlig. 

Slik undervisning vil bli gitt i følgende former:

 • I forbindelse med legenes faglige møte en gang ukentlig (60 minutter).  Utdanningskandidaten skal delta aktivt på disse møtene og sammen med overlegene ved avdelingen skifte på å være programansvarlig.
 • Deltakelse i nettundervisningen i medisinsk biokjemi ca. annenhver uke (45 minutter) samt nettundervisningen i immunologi og transfusjonsmedisin ved aktuelle tema (45 minutter).
 • Deltakelse i utvalgte faglige møter ved sykehusets kliniske avdelinger.
 • Sykehuslegenes ukentlige fellesmøter på fredager (30 minutter).
 • Aktiv deltakelse ved avdelingens ukentlige internundersvisning for bioingeniører (45 minutter).
 • Deltakelse på kurs og fagmøter.
 • Selvstudium av fagbøker, vitenskapelige artikler, prosedyrer m.m.

Simulering og ferdighetstrening benyttes ikke.

Kurs i statistikk og epidemiologi. Deltakelse i interne kvalitetssikringsprosjekter. Forskning under veiledning. En av avdelingens overleger har doktorgrad og alle legene ved avdelingen deltar aktivt i ulike forskningsprosjekter, hvorav noen utgår fra avdelingen, mens andre er i samarbeid med andre avdelinger og fagmiljø. Legene ved avdelingen publiserer årlig flere vitenskapelige artikler.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Nyansatte LIS vil i løpet av de første arbeidsdagene introduseres for nøkkelpersonell ved avdelingen. LIS vil få en omvisning i avdelingen, bli tildelt telefon, ID-kort, få informasjon om kvalitetssystemet og opplæring i og tilgang til laboratoriets IT-systemer. Hvem av overlegene som skal være veileder er avklart før oppstart, og første veiledningssamtale avholdes innen to uker. I det daglige vil legen i spesialisering følges opp tett av legespesialister og til dels av fagbioingeniører som superviserer arbeidet.  LIS skal gjennomføre månedlige veiledningssamtaler med veileder. Veiledningen omfatter:

 • Hvordan følges utdanningsplanen – progresjon og godkjenninger i kompetanseportalen
 • Hvordan oppleves de faglige utfordringene
 • Oppnås praktiske ferdigheter
 • Hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet
 • Hvordan er samarbeidet med kollegaer
 • Hvordan opplever legen balansen mellom arbeid og privatliv
 • Refleksjon over egen rolle som laboratorielege
 • Støtte i vanskelige situasjoner

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til veileder.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget består av overlegene og LIS. Utdanningsutvalget har møte fire ganger per år. Tema på møtene er blant annet planlegging av kursdeltakelse, avdelingens internundervisning og forskningsaktivitet.

For spørsmål om utdanning i medisinsk biokjemi, ta kontakt med avdelingsoverlege, sentrallaboratoriet.

Sist oppdatert 08.08.2023