Spesialistutdanning

Medisinsk mikrobiologi

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i medisinsk mikrobiologi. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2020 et befolkningsgrunnlag på ca 238 000. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. ​

Avdelingen fikk status som utdanningsinstitusjon 1 innen medisinsk mikrobiologi 15.09.14. Avdelingen yter mikrobiologisk service til innlagte og polikliniske pasienter ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset i Telemark, samt fastleger, spesialister og institusjoner i fylkene. For 2021 ble det totalt utført 791 197 analyser. Avdelingen ble akkreditert av Norsk Akkreditering den 09.01.09 etter standard NS-EN ISO 15189. De fleste analyser som tilbys rutinemessig er akkreditert.

Avdelingen består av enheter for bakteriologi og preanalyse og seksjon for infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk (SIM). Avdelingen er samlokalisert med avdeling for patologi og sentrallaboratoriet med kort vei til kliniske avdelinger og fagbibliotek. Avdelingssjef Anja Hannisdal leder avdelingen sammen med to seksjonsledere, Linda Kristiansen og Mette Lundstrøm Dahl, henholdsvis bakteriologisk og preanalytisk seksjon og SIM. Heidi Cecilie Villmones er avdelingsoverlege med medisinsk faglig ansvar. Kvalitetskoordinator og IKT-koordinator er organisert i stab til avdelingssjef. I forbindelse med utvidelse av genteknologiske analyser i KMD er det etablert samarbeid mellom fagene patologi, medisinsk biokjemi og mikrobiologi om utvidelse av analyserepertoaret.

Avdelingen har et bredt repertoar av analyser og er godt utstyrt. P3 fasilitet ble tatt i bruk 2019/20 og et IonTorrent sekvenseringsinstrument (NGS) er i bruk for genteknologiske analyser på avdeling for patologi samt innen forskning på mikrobiologisk avdeling. Seksjon for molekylærdiagnostikk driver godt utviklingsarbeid og avdelingen har hovedtyngden av analysene på in house metoder.

Avdelingen har regelmessig samarbeid med kliniske avdelinger. Legegruppen har faste møter med klinikere: daglig med barneavdelingen; ukentlig med infeksjonsmedisinsk seksjon; to ganger ukentlig med intensiv/infeksjon; ukentlig med ortopedi/infeksjon; og månedlig med avdeling for smittevern.

Kontorfasilitetene ved avdelingen er under press, men det er fortsatt todelt kontor for overleger og LIS i samme korridor. Alle legene disponerer egen PC og bærbar telefon.

Fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver for leger knyttet til driften av avdelingen spesifiseres i tjenesteplan.

Mikrobiologisk avdeling har 4,5 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger. Tre av legene har deltidsstillinger som følge av frikjøpt tid til forskning. Dagfinn Skaare har godkjent PhD, Tore Taksdal Stubhaug, Øystein Haarklau Johansen og Heidi Cecilie Villmones er oppmeldt PhD-utdanningsprogram. LIS har primært sitt arbeidssted ved Sykehuset i Vestfold. For å oppfylle alle kompetansemål kan det være aktuelt med hospitering ved Oslo Universitetssykehus i tillegg til obligatoriske kurs. 

Legene roterer i en 4- eller 5-delt vaktturnus med arbeidstid fra 8-16 lørdager.


Mikrobiologisk avdeling i Tønsberg kan tilby opplæring innen alle kompetansemål.

Det tildeles veileder ved oppstart. LIS innkaller til månedlige veiledningssamtaler som skal gi tilbakemelding til kandidaten. Utdanningsplanen gjennomgås nøye en gang i året. Gruppeveiledning fire ganger per år. Evalueringskollegium vil gjennomføres i forbindelse med møter i utdanningsutvalget to-fire ganger per år. Veileder har hovedoppgaven med å vurdere og gjennomgå utdanningsplan og sjekklister, ansvaret ligger hos leder. LIS-kandidaten tilbys først et tre måneder langt opplæringsprogram med grunnleggende introduksjon, opplæring på alle arbeidsplasser og delt rutineansvar sammen med overlege. Etter tre måneder settes LIS til selvstendig rutinearbeid med tilgjengelig supervisør (overlege).

LIS i MMB har behov for tjeneste på en indremedisinsk avdeling for infeksjonsmedisin, og LIS i infeksjonsmedisin har behov for tjeneste i mikrobiologi. Det er etablert et tett og godt samarbeid mellom disse fagområdene ved sykehuset, og LIS sikres nødvendig tjeneste etter dialog og avtale. I tillegg må kandidaten hospitere noe i avtalt opplegg ved Oslo Universitetssykehus for å få godkjent enkelte læringsmål (Diagnostikk av Tuberkulose og Mycobacterier, Syfilis, konfirmerende virusdiagnostikk av for eksempel HIV, utvidet sopp-diagnostikk og antiviral resistensbestemmelse vurderes).


Ved oppstart får utdanningskandidaten tildelt en opplæringsplan som går over tre måneder med introduksjon av avdelingen, legerutiner, opplæring på alle arbeidsplasser samt delt ansvar for rutine med erfaren kollega.

Strukturert undervisni​ngsopplegg i rutinen:

 • Morgenmøter (30 minutter) mandag og torsdag med aktuelle problemstillinger
 • Skålundervisning (30 minutter) fredager med aktuelle kasuistikker fra rutinen innen bakteriologi
 • Samarbeidsmøte med infeksjonslegene onsdager tilstebes (20-30 minutter).
 • Deltakelse i felles internundervisning med infeksjonsmedisinerne (45 minutter) hver torsdag
 • Deltakelse i nasjonal nettundervisning i medisinsk mikrobiologi (60 min) torsdager
 • Avdelingens felles internundervisning torsdag morgen (30 minutter)
 • Deltakelse i utvalgte faglige møter ved sykehusets kliniske avdelinger (barneleger, intensiv, ortopedi)
 • Sykehuslegenes ukentlige fellesmøter på fredager (30 minutter)
 • Deltakelse på kurs og fagmøter
 • Selvstudium av fagbøker, vitenskapelige artikler, prosedyrer m.m.


Ferdighetstrening som mikroskopi, utsåing, pipettering, håndtering av maskiner, vurdering av resultater osv. dekkes i rutinearbeidet.

Avdelingen er aktiv innen forskningsarbeid. Av legene tilknyttet avdelingen har to godkjent PhD: Nils Grude (urinveisinfeksjoner), Dagfinn Skaare (Haemophilus influenzae), tre er i PhD-utdanningsløp Tore Taksdal Stubhaug (Bacteroides fragilis), Øystein Haarklau Johansen (Cryptosporidium) og Heidi Cecilie Villmones (tynntarmsmikrobiota). I tillegg er Åshild Marvik Rødland deltakende i et prosjekt knyttet til TBE-serologi. Dagfinn Skaare har fått strategiske forskningsmidler for forskning på resistens.

Klinikksjef ved Lene Aasheim Hoffstad har vist stor vilje til å prioritere forskning på avdelingen. Det legges til rette for egne forskningsprosjekter og deltakelse i forskningsrelaterte kurs både i og utenfor institusjonen.


Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen.

Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år.

Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.


LIS-kandidat blir tilbudt veileder første dag som:

 • ​følger opp utdanningsplanen og progresjon på veiledningmøter
 • signerer læringsaktiviteter og læringsmål i Kompetanseportalen
 • samtaler rundt de faglige utfordringene og samarbeid med kollegaer
 • refleksjon over egen rolle som mikrobiolog
 • støtte i vanskelige situasjoner

For å sikre at LIS oppnår faglig progresj​​on og tilegner seg kompetanse som forventet i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Avdelingsoverlege har et overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalgetbestår av overlegene og LIS. Utdanningsutvalget har fire møter per år. Leder er Aina Fortun Borgersen, LIS-representant er Robin Belaska. Det føres referat fra møtene hvor avdelingens utdanningsopplegg planlegges og evalueres.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege Heidi Cecilie Villmones, mikrobiologisk avdeling.​

Sist oppdatert 08.08.2023