Spesialistutdanning

Medisinsk mikrobiologi

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i medisinsk mikrobiologi. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar sykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2023 et befolkningsgrunnlag på ca 254 000. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialiteter og grenspesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokalisasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5700 ansatte.

Avdelingen fikk status som utdanningsinstitusjon 1 innen medisinsk mikrobiologi 15.09.20. Avdelingen yter mikrobiologisk service til innlagte og polikliniske pasienter ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset i Telemark, samt fastleger, spesialister og institusjoner i fylkene. For 2023 ble det totalt utført 634 201 analyser. Avdelingen ble akkreditert av Norsk Akkreditering den 09.01.09 etter standard NS-EN ISO 15189. De fleste analyser som tilbys rutinemessig er akkreditert.

Avdelingen består av seksjon for bakteriologi og preanalyse, og seksjon for infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk (SIM). Avdelingen er samlokalisert med avdeling for patologi og sentrallaboratoriet med kort vei til kliniske avdelinger og fagbibliotek. Avdelingssjef leder avdelingen sammen med to seksjonsledere og avdelingsoverlege med medisinsk faglig ansvar. Kvalitetskoordinator og IKT-koordinator er organisert i stab til avdelingssjef. I forbindelse med utvidelse av genteknologiske analyser i KMD er det etablert samarbeid mellom fagene patologi, medisinsk biokjemi og mikrobiologi om utvidelse av analyserepertoaret.

Avdelingen har et bredt repertoar av analyser og er godt utstyrt. P3 fasilitet ble tatt i bruk 2019/20 og et IonTorrent sekvenseringsinstrument (NGS) er i bruk for genteknologiske analyser på avdeling for patologi samt innen forskning på mikrobiologisk avdeling. Seksjon for molekylærdiagnostikk driver godt utviklingsarbeid og avdelingen har hovedtyngden av analysene på in house metoder.

Avdelingen har regelmessig samarbeid med kliniske avdelinger. Legegruppen har faste møter med klinikere. Fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver for leger knyttet til drift av avdelingen spesifiseres i tjenesteplan.

Mikrobiologisk avdeling har 4,5 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger. To av legene har deltidsstillinger som følge av frikjøpt tid til forskning. Avdelingen har to overleger med godkjent PhD samt en i PhD utdanningsløp.

Legene roterer i vaktturnus med arbeidstid fra 8-16 lørdager.

Avdelingssjef har ansvar for utdanning av LIS, men kan delegere oppgaven til medisinsk faglig overlege. Utdanningsansvarlig overlege har ansvar for organisering av undervisning med liste over tema og foredragsholder, og sikrer at sentrale temaer gjennomgås i løpet av kandidatens utdanningstid.

Det er 135 læringsmål for medisinsk mikrobiologi. I tillegg kommer 24 felles kompetansemål som gjelder for alle LIS uavhengig av spesialistutdanning. De aller fleste læringsmålene kan oppnås i løpet av tjenestetiden ved Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold (SIV). Det er inngått samarbeid med avdeling for Smittevern (2mnd) og Infeksjonsavdelingen (12mnd) som sikrer at kandidaten får oppfylt MMB 074 – 086 (Sykehushygiene, smittevern og infeksjonsepidemiologi) samt MMB 127 –134 (klinisk infeksjonsmedisin). Hospitering på smittevern inkluderer også besøk på sterilsentralen (MMB 006).

Deler av enkelte læringsmål dekkes med nasjonale kurs (virologi, mykologi, infeksjonsimmunologi/serologi, resistens mot antimikrobielle midler m.fl.)

Kandidaten vil kunne fullføre hele spesialistutdanningen ved SiV, men man tilstreber at LIS får besøke andre laboratorier og samarbeidspartnere i løpet av utdanningsperioden, f.eks. K-Res i Tromsø, OUS og Folkehelseinstituttet (FHI).

Kandidaten deltar aktivt på en rekke samarbeidsmøter med ulike kliniske avdelinger i løpet av tjenestetiden (intensiv, ortopedi, infeksjon og barn).

Det legges til rette for at LIS kan delta på ett nasjonalt kurs i halvåret.

Kandidaten har en hel arbeidsdag annenhver uke som kan benyttes til faglig fordypning, forberedelse av undervisning, ferdighetstrening på laboratoriet, kursdeltakelse internt på sykehuset/digitale kurs etc.

I løpet av de første 2 ukene får LIS en opplæringsplan for de neste tre måneder. Planen skal sikre at kandidaten får en grunnleggende introduksjon og opplæring innen bakteriologi, infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk. Opplæringen innen bakteriologi foregår hovedsakelig ved benk. LIS følges nøye opp av overlege og vil ha delt rutinearbeid på slutten av denne perioden. Etter tre måneder settes kandidaten til selvstendig rutinearbeid med tilgjengelig supervisør (overlege).

Under tjeneste ved bakteriologisk seksjon vil LIS daglig være med i avlesning av bakteriologiske prøver, vurdere vekst på dyrkningsskåler og evt behov for videre håndtering samt tolke funn opp mot kliniske problemstillinger. Kandidaten vil fokusere mest på avlesning av blodkulturer og spinalvæske. Mikroskopi utføres for vurdering av blodkulturer og evt andre sterile prøvematerialer. LIS samarbeider tett med bioingeniør og supervisør gjennom hele dagen.

LIS skal i løpet av utdanningsperioden gjennomføre et Kvalitet- og forbedringsprosjekt. Prosjektene vil som hovedregel være knyttet opp til bakteriologisk seksjon. Kandidaten vil i denne perioden jobbe selvstendig inne på laboratoriet, men med tett oppfølging av veileder.

LIS vil i løpet av utdanningen rotere mellom rutinearbeid på seksjon for bakteriologi og preanalyse (BAKT) og seksjon for infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk (SIM).

Det er laget en egen utdanningsplan med tidslinje som viser hvilke læringsmål som kan oppnås hvor, rekkefølge på gjennomføring av læringsmål og estimert tid til de ulike delene av utdanningen.

Utdanningsplan med tidslinje og læringsmål

Tidspunkt i utdanningen Helseforetak Sykehus Avdeling Læringsarena Læringsmål
0-2 år SiV Tønsberg KMD Seksjon for bakteriologi, substrat og preanalyse MMB 1-5, 7-18, 29-32, 87-95, 96-102
1-2 år SiV Tønsberg KMD Seksjon for infeksjonsserologi MMB 23-28, 42,
1-2 år SiV Tønsberg KMD Seksjon for molekylærdiagnostikk MMB 104-114
2-3 år SiV Tønsberg KMD Enhet for bakteriologi, P3-lab MMB 19-22, 33-41, 44-47, 67-73
3-4 år SiV Tønsberg Smittevern Avdeling smittevern, Sterilsentralen MMB 6, 74-86 ( MMB 21)
3-4 år SiV Tønsberg KMD Avdeling Medisinsk mikrobiologi MMB 58-66, 115-126, 135
3-4 år SiV Tønsberg KMD Seksjon for molekylærdiagnostikk og serologi MMB 43, 48-57 (MMB 38), 103
4-5 år SiV Tønsberg Medisin Infeksjonsavdelingen MMB 127-134

Tidspunkt på tjeneste ved avdeling for smittevern og infeksjon kan variere. Det kreves minimum 2mnd tjeneste ved Smittevern og minimum 1 års klinisk tjeneste, ved somatisk avdeling. Kandidaten vil rotere mellom tjeneste på de ulike seksjonene ved mikrobiologisk avdeling.

LIS deltar aktivt i flere møter og undervisninger i løpet av uka. Kandidaten bidrar selv som foredragsholder, både internt på avdelingen og i fellesundervisning med

infeksjonsmedisinerne. LIS holder foredrag ved nasjonal nettundervisning minst en gang i løpet av utdanningstiden.

Liste over møter/undervisninger som holdes i løpet av uka:

 • Morgenmøte for legene mandag aktuelle problemstillinger (30min)
 • Skålundervisning annenhver fredag med aktuelle kasuistikker fra rutinen (30 min)
 • Kasuistikkundervisning med infeksjonsmedisinerne hver tirsdag (30 min)
 • Felles internundervisning med infeksjonsmedisinerne hver torsdag (45 min)
 • Deltakelse i nasjonal nettundervisning i medisinsk mikrobiologi annenhver torsdag (60min)
 • Avdelingens felles internundervisning ukentlig (30 min)
 • Deltakelse i utvalgte faglige møter ved sykehusets kliniske avdelinger (barneleger, intensiv, ortopedi) (30-60min)
 • Sykehuslegenes ukentlige fellesmøte/undervisning på fredag (30 min)

Ferdighetstrening som mikroskopi, utsåing, pipettering, håndtering av maskiner, vurdering av resultater osv dekkes i rutinearbeidet.

Sykehuset i Vestfold har en egen forskningsenhet og mikrobiologisk avdeling samarbeider tett med klinikere og andre i ulike forskningsprosjekter. Pr 01.05.24 er det to spesialister med doktorgrad ansatt ved avdelingen og en lege i PhD- utdanningsløp.

LIS skal tilegne seg kompetanse innen kvalitet- og pasientsikkerhet, forskningsforståelse og kunnskapshåndtering. Det er laget et felles dagskurs ved SIV som omhandler disse temaene. Kurset er en del av LIS sitt kvalitet- og forbedringsprosjekt. Selve prosjektet utføres på avdelingen.

Forskning prioriteres høyt ved avdelingen, og det legges til rette for egne forskningsprosjekter og deltakelse i forskningsrelaterte kurs både i og utenfor institusjonen.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanse som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen.

Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike

SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år.

Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

LIS får tildelt en hovedveileder ved oppstart. Det tilstrebes månedlige veiledningssamtaler, men minimum 6 samtaler pr år. I starten av utdanningen er det spesielt viktig med hyppige møter mellom veileder og LIS. LIS dokumenterer alle veiledningssamtalene i kompetanseportalen Dossier.

Veileder har som oppgave å følge opp utdanning og progresjon, samtale rundt evt faglige utfordringer, samarbeid med kollegaer, refleksjon rundt egen rolle som mikrobiolog og gi støtte i vanskelige situasjoner

Alle veiledere skal gjennomføre veiledningskurs. SiV tilbyr kurs som går over 2 dager. Veileder og LIS oppfordres til å gjennomføre kurset sammen.

Det er satt av tid til gruppeveiledning 2- 4 ganger i året. Noen av læringsmålene i Felles kompetansemål har gruppeveiledning som læringsaktivitet. Følgende temaer er satt opp til gruppesamtale/veiledning:

 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering, beslutningsprosess og samvalg
 • Etikk

LIS har alltid tilgjengelig supervisør (overlege) i rutinearbeidet. Alle overlegene ved avdelingen bytter på å supervisere og er således involvert i opplæring av kandidaten. Mye av opplæringen skjer gjennom faglige diskusjoner og veiledning i rutinearbeidet.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetanse som forventet i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisør eller i form av evalueringskollegium. Evalueringskollegium gjennomføres minimum en gang i året. Avdelingssjef har et overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Veileder vurderer og signerer læringsaktiviteter i kompetanseportalen som LIS sender til godkjenning. Avdelingssjef signerer læringsmål i samråd med veileder og vurdering i evalueringskollegium. Det er avdelingssjef som til slutt godkjenner den totale tjenesten.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsplan med felles kompetansemål (FKM) og læringsmål i medisinsk mikrobiologi (MMB) i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål

LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. For LIS i fast stilling utarbeides det en individuell utdanningsplan. I denne avtales det blant annet når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode ved andre interne læringsarenaer og tidspunkt for gjennomføring av nasjonale kurs. Planen oppdateres årlig.

Utdanningsutvalget består av alle legene på avdelingen, både overleger og LIS og har 2- 4 møter i året. Utvalget skal sikre god oppfølging av kandidatene. Alle aspekter rundt utdanningsløpet gjennomgås (behov for kurs og hospitering på andre avdelinger, planer og tidspunkt for gjennomføring av kvalitet- og forbedringsprosjekt, veiledning, kompetanseportalen/læringsmål, undervisning etc).

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege, mikrobiologisk avdeling.

Sist oppdatert 13.05.2024