Spesialistutdanning

Nukleærmedisin

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i nukleærmedisin. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Foretaket dekker et befolkningsgrunnlaget på om lag 230.000. 

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 620 leger. I 2019 hadde foretaket 32 250 døgnopphold somatikk, 16 014 operasjoner, 250 535 polikliniske konsultasjoner i somatikken, 126 054 polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern, 25 598 polikliniske konsultasjoner innen rus og avhengighet, 1 878 fødsler, 442 senger i somatikken og 147 senger innen psykisk helsevern og rusbehandling. Samlet budsjett (somatikk og psykiatri) for 2020 er på omtrent 5.4 milliarder kroner.Nukleærmedisin er en seksjon under radiologisk avdeling i Tønsberg. Seksjonen utfører konvensjonell nukleærmedisinske undersøkelser og radionuklide behandling. I 2020 ble det utført 1540 ordinære nukleærmedisinske undersøkelser og 789 PET/CT-undersøkelser.   PET/CT-undersøkelsene utføres for både Vestfold og Telemark som samlet har et befolkningsgrunnlag på ca. 422.000 mennesker.  

Seksjonen har tilsatt 2 overleger i 100% stilling og 1 LIS i 100% stilling. I tillegg tjenestegjør 1 lege med PET-kompetanse fra radiologisk avdeling, med ca. 20% stillingsandel, i PET-granskningen. Det er kun arbeid i ordinær arbeidstid, ingen vaktbelastning.​

Nukleærmedisinsk seksjon tilbyr utdanningsløp i samarbeid med OUS, der 18 måneders tjeneste på OUS sikrer at LIS oppfyller læringsmålene i LIS-utdanningen. 1 års sideutdannelse i radiologi tilbys i Tønsberg. Dersom LIS gjennomfører utdanningen i løpet av 5 år, vil 30 måneder av tjenesten foregå på nukleærmedisinsk seksjon i Tønsberg.​

LIS følger undervisning i billeddiagnostikk på radiologisk avdeling 2x45min pr. uke. LIS følger videre nasjonal nettundervisning i nukleærmedisin. Nasjonal nettundervisning i nukleærmedisin har som intensjon å knytte undervisning opp mot læringsmål i spesialiteten. LIS prioriteres til kurs som teller mot spesialistutdannelsen. Det settes av tid til fordypning, 4 timer pr. uke.​

Praktisk legearbeid består hovedsakelig av prosessering av bildeundersøkelser og beskrivelse av disse, samt administrasjon av enkelte radiofarmaka. Ferdighetstrening består hovedsakelig å utføre dette under supervisjon og selvstendig.

Ingen ansatte ved seksjonen har doktorgrad/ PhD. Radiologisk avdeling har imidlertid tre overleger med PhD, noe som bidrar til å styrke kvaliteten på internundervisningen og nivået på faglig​​e diskusjoner. Det pågår for øvrig kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedring og det forventes at LIS tar aktiv del i interne prosjekter også på dette feltet.  ​​

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.


LIS får oppnevnt veileder ved ansettelse og individuell veiledning gjennomføres hver 2. måned. LIS arbeider i felles granskningsrom på nukleær og mottar løpende, daglig, supervisjon av overlegene på seksjonen.​

LIS som tilsettes får tildelt læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Som anført vil enkelte læringsmål oppnås på OUS, der LIS vil tjenestegjøre i 18 måneder i løpet av spesialistutdanningen, fortrinnsvis i siste del av utdanningsløpet. Radiologiske læringsmål oppnås gjennom 1 års sideutdannelse på radiologisk avdeling i Tønsberg.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetanse som forventet i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder/supervisører. 


LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget ved seksjonen består av seksjonsoverlege og LIS. Utdanningsutvalget holder møter hver tredje måned. Utdanningsutvalget har blant annet ansvar for å lage en langtidsplan for å påse at undervisning knyttet til alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått ila. den forventede læringsperiode for spesialiteten.​

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Thor Olav W. Hillestad, seksjonsoverlege på nukleær ved Sykehuset i Vestfold ​ thor.olav.wideroe.hillestad@siv.no.


Sist oppdatert 07.08.2023