HELSENORGE
Spesialistutdanning

Onkologi

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i onkologi. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver utdanningen for LIS3 i onkologi ved SiV.

Om utdanningsvirksomheten

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant om lag 620 leger. I 2018 hadde foretaket ca. 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Onkologisk seksjon

Onkologisk seksjon er organisatorisk plassert i kirurgisk klinikk. Seksjonen er lokalisert i Tønsberg. Seksjonen har ansvar for medisinsk onkologisk behandling av pasienter med solide svulster. Unntak er fagområdene gynekologisk kreft, hematologiske kreftformer inkl. lymfom, ØNH-kreft samt regionaliserte kreftformer, som for eksempel sarkom. Ansvaret omfatter kurative (adjuvante) og palliative tumorrettede og ikke-tumorrettede behandlingsformer. Behandlingstilbudet på senter for lindrende behandling omfatter samtlige kreftformer.

LIS deltar i alle deler av seksjonens aktiviteter.

Onkologisk seksjon har 7 overlegeårsverk og 6 LIS-årsverk:

 • En av seksjonens overleger er dr.med.
 • En av seksjonens overleger har toårig utdannelse i palliativ medisin.
 • Seksjonen rekrutterer pasienter til nasjonale studier
 • Seksjonens leger deltar hver uke på tverrfaglige møter (kirurg, patolog, radiolog m.fl) i samarbeid med urologer, gastrokirurger/medisiner, brystsenteret og lungeseksjonen.
 • I tillegg avholdes ukentlig tverrfaglig møte med palliativ lege, onkolog, kreftsykepleiere, sosionom, prest og fysioterapeut der enkeltpasienter med spesielt kompliserende smerter, sosial situasjon etc diskuteres.
 • Legestaben møter sykehuspresten månedlig til etisk refleksjon
 • Seksjonen har tilsatt sosionom i 80% stilling

Onkologisk seksjon er lokalisert med konsultasjon- og behandlingspoliklinikk i 1. etasje. Det er 26 behandlingsplasser.
 
Onkologisk seksjon disponerer sengepost bestående av 14 senger på hverdager, 11 senger i helg/helligdager. Seksjonen rommer dessuten to senger for palliative gynekologiske pasienter, som behandles av gynekologer.

På poliklinikken disponerer overlegene 4-5 konsultasjonsrom, mens LIS har ett konsultasjonsrom til egne polikliniske konsultasjoner. LIS som styrer bestilling av medikamenter og tilser polikliniske pasienter, har eget arbeidsrom.

Vi har ukentlig demonstrasjon av ønskede radiologiske undersøkelser, inklusive nukleærmedisinske undersøkelser som skjelettscintigram og PET/CT. Blodprøver tas av polikliniske pasienter utenfor poliklinikken i eget lab-rom.

Aktivitetstall:

 • Antall pasientbehandlinger foregående år: 19 455
 • Antall senger spesialiteten disponerer hverdag/helg: 14/11
 • Antall døgnpasienter foregående år i spesialiteten: 992
 • Antall dagbehandlinger foregående år i spesialiteten: 5 719
 • Antall polikliniske konsultasjoner foregående år i spesialiteten: 12 744

Om utdanningsløpet

Alle hverdager har legene felles gjennomgang av nyinnlagte pasienter samt polikliniske pasienter med særlige problemstillinger. Her er det rom for diskusjoner av mer generell art. LIS deltar i poliklinisk arbeide tilpasset kunnskapsnivå og erfaring, og vil i dette forumet få mulighet for føringer i pasientkontakt med eskalerende ansvarsnivå (fra observatør til selvstendig).

På sengepost fordeles pasientansvaret mellom en OL og 2 LIS. OL skal ha et mer overordnet ansvar for de medisinske beslutningene, men LIS har ofte selvstendig previsitt og visitt.

LIS har i snitt 1-2 selvstendige poliklinikkdager pr uke. I tillegg styrer LIS bestilling av medikamenter og tilser polikliniske pasienter. En overlege har avsatt tid til supervisjon av LIS på poliklinikk.

LIS har ansvar for 2-3 undervisningstimer pr halvår. Vi har undervisning fra andre faggrupper (sosionom, sykehusprest, kreftsykepleier, fysioterapeut)

LIS gis anledning til å delta på to obligatoriske kurs pr. år i tillegg til evt deltagelse på èn stor nasjonal eller internasjonal anerkjent konferanse årlig.

Det avsettes en halv dag pr. uke til faglig fordypning.

Det er definert 3 ulike arenaer for å gjennomføre klinisk kompetanseplan i onkologi. Som hovedregel er LIS 2 år ved seksjonen før de gjennomfører 1 år på indremedisinsk seksjon og 2 år på OUS.

Undervisningsopplegg

Seksjonen avholder tre undervisningsmøter à 30-45 min pr uke. Innholdet fordeles mellom systematisk gjennomgang av onkologiske emner, presentasjon av kasuistikk eller artikkelstudie med diskusjon.

Det gjennomføres månedlig fellesundervisning innenfor gastro- og uro-onkologiske emner. Vi har jevnlig undervisning fra andre faggrupper, som infeksjonsmedisiner, endokrinolog, gastrokirurger etc.

Ansvaret for den teoretiske del av undervisningen på seksjonen rullerer etter liste som inkluderer overleger, LIS og andre faggrupper.

Tid til forberedelse av undervisning vil dels utgjøre en del av supervisjonstid, dels fordypningstid. 

SiV arrangerer fredagsmøter 30 min hver uke. Her har de ulike klinikkene ansvar for undervisning og temaer som er relevant for alle leger på SiV. LIS er pliktig til å delta på disse møtene.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs for LIS 2 og LIS 3. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon og veiledning

Utdanningskandidaten vil få fortløpende supervisjon av legene på seksjonen, og øvrige arenaer som LIS tjenestegjør. Supervisjonen tilpasses den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. Alle supervisører skal gjennomgå opplæring i bruk av Kompetanseportalen. Supervisører skal fortløpende signere for gjennomføring av læringsaktiviteter der det er påkrevet i henhold til læringsmålsplanen i Kompetanseportalen.

LIS får tildelt èn navngitt overlege som veileder ved ansettelsen. Denne gir fortløpende supervisjon og veiledning i daglig arbeidssituasjon med oppstart innen 4 uker etter ansettelse. I tillegg tilstrebes individuell veiledning hver annen måned, eller oftere ved behov. LIS eller veileder tar initiativ til ytterligere veiledningsmøter ved behov.
Halvårlige evaluerings/veiledningsmøter avholdes basert på læringsaktiviteter og –mål som kreves i ny LIS-utdanning. Det føres skriftlige referater fra veiledningsmøtene.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS oppnår nødvendig faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger enten i dialog med veileder, supervisører eller via vurderingsmøter. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til seksjonsoverlege for endelig godkjenning.

Basert på spesialistforskriften og Helsedirektoratets veileder i vurdering av kompetanse hos LIS har SiV utarbeidet en prosedyre for vurdering og godkjenning av læringsmål. Prosedyren beskriver den enkelte LIS, supervisør, veileder og leders oppgaver og ansvar i forbindelse med både underveisvurderinger og sluttvurderinger.

Linjeleder er ansvarlig for at LIS vurderes fortløpende og systematisk. Supervisør og veileder bekrefter, korrigerer og justerer LIS sin kliniske kompetanse ut fra nærmere definerte læringsaktiviteter. Linjeleder har det endelige ansvaret for å vurdere om læringsmålet er oppnådd og kan godkjennes. Ansvarlig leder innhenter opplysninger fra supervisør og veileder eller benytter evalueringskollegium ved behov.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget består av overlege og en LIS. Utdanningsutvalget har halvårlige møter, oftere ved behov.

Kontakt

For spørsmål om utdanning i onkologi, ta kontakt med seksjonsleder og overlege Karin Semb, karin.semb@siv.no.

Fant du det du lette etter?