Spesialistutdanning

Onkologi

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold (SiV) organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i onkologi. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver utdanningen for LIS3 i onkologi ved SiV.

SiV eies av Helse Sør-Øst RHF, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2020 et befolkningsgrunnlag på ca 238 000. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter.

Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. I 2020 hadde Sykehuset i Vestfold i alt 300 000 pasientkontakter i somatikk, fordelt på 30 000 utskrivninger fra døgnbehandling, 103 300 liggedøgn heldøgn, 29 000 dagbehandlinger og 241 000 polikliniske konsultasjoner.

​SKB har spesialitetene onkologi og hematologi, og er organisatorisk plassert i medisinsk klinikk. SKB er lokalisert i Tønsberg. Den onkologiske del av driften har ansvar for medisinsk onkologisk behandling av pasienter med solide svulster. Unntak er fagområdene gynekologisk kreft, ØNH-kreft samt regionaliserte kreftformer, som sarkom og primære hjernesvulster. Den hematologiske del av driften har hematologiske kreftformer inkl. lymfom. Ansvaret omfatter kurative (adjuvante) og palliative tumorrettede og ikke-tumorrettede behandlingsformer. Spesialisert lindrende behandling (Palliativt senter) er en del av den onkologiske driften og tilbys ved døgnbehandling med definerte senger, i poliklinikk og ambulant virksomhet internt SiV og eksternt i kommunene. Spesialisert lindrende behandling har også ikke maligne diagnoser. 

LIS deltar i alle deler av SKBs aktiviteter.

Onkologisk del av SKB har 1​0 overlegeårsverk og 6 LIS-årsverk:

 • To av seksjonens overleger er dr.med.
 • Seksjonen rekrutterer pasienter til nasjonale studier. Det opprettes forskningspost høsten 2023 finansiert av Kreftforeningen.
 • Seksjonens leger deltar hver uke på tverrfaglige møter (kirurg, patolog, radiolog m.fl) i samarbeid med urologer, gastrokirurger/medisiner, brystsenteret og lungeseksjonen.
 • I tillegg avholdes ukentlig tverrfaglig møte med palliativ lege, onkolog, kreftsykepleiere, klinisk farmasøyt, sosionom, prest og fysioterapeut der enkeltpasienter med spesielt kompliserende smerter, sosial situasjon etc diskuteres.
 • Legestaben møter sykehuspresten månedlig til etisk refleksjon
 • Seksjonen har tilsatt sosionom i 80% stilling

SKB flyttet inn i nye lokaler i 2021 og har poliklinikk, sengepost og kontorplasser for legene i samme etasje. Poliklinikken er lokalisert med konsultasjon- og behandlingspoliklinikk i samme areal. Det er 26 behandlingsplasser.

På poliklinikken disponerer overlegene 4-5 konsultasjonsrom, mens LIS har ett konsultasjonsrom til egne polikliniske konsultasjoner. LIS som styrer bestilling av medikamenter (CMS) og tilser polikliniske pasienter, har arbeidsrom sammen med klinisk farmasøyt.

Blodprøver tas av polikliniske pasienter utenfor poliklinikken i eget lab-rom.

SKB har en sengepost med 30 senger hvor onkologi og palliasjon disponerer ca 20 senger. Sengeposten rommer dessuten hematologi og to senger for palliative gynekologiske pasienter, som behandles av gynekologer.

Vi har ukentlig demonstrasjon av ønskede radiologiske undersøkelser, inklusive nukleærmedisinske undersøkelser som skjelettscintigram og PET/CT.

Nøkkeldata fra 2021:​​

 • Antall pasientbehandlinger: 19 485
 • Antall senger spesialiteten disponerer: 20
 • Antall døgnpasienter i spesialiteten: 1135
 • Antall dagbehandlinger i spesialiteten: 7725
 • Antall polikliniske konsultasjoner i spesialiteten: 10 626

Alle hverdager har legene felles gjennomgang av nyinnlagte pasienter samt polikliniske pasienter med særlige problemstillinger. Her er det rom for diskusjoner av mer generell art. LIS deltar i poliklinisk arbeide tilpasset kunnskapsnivå og erfaring, og vil i dette forumet få mulighet for føringer i pasientkontakt med eskalerende ansvarsnivå (fra observatør til selvstendig).

På sengepost fordeles pasientansvaret mellom to OL og 2-3 LIS. OL skal ha et mer overordnet ansvar for de medisinske beslutningene, men LIS har ofte selvstendig previsitt og visitt.

LIS har i snitt 1-2 selvstendige poliklinikkdager pr uke. I tillegg styrer LIS bestilling av medikamenter (CMS) og tilser polikliniske pasienter. En overlege har avsatt tid til supervisjon av LIS på poliklinikk.

LIS har ansvar for 2-3 undervisningstimer pr halvår. Vi har undervisning fra andre faggrupper (sosionom, sykehusprest, kreftsykepleier, fysioterapeut)

LIS gis anledning til å delta på to obligatoriske kurs pr. år i tillegg til evt deltagelse på èn stor nasjonal eller internasjonal anerkjent konferanse årlig.

Det avsettes en halv dag pr. uke til faglig fordypning.

Det er definert 3 ulike arenaer for å gjennomføre klinisk kompetanseplan i onkologi. Som hovedregel er LIS 2 år ved seksjonen før de gjennomfører 1 år på indremedisinsk seksjon og 2 år på OUS.


Seksjonen avholder tre undervisningsmøter à 30-45 min pr uke. Innholdet fordeles mellom systematisk gjennomgang av onkologiske emner, presentasjon av kasuistikk eller artikkelstudie med diskusjon.

Det gjennomføres ukentlig fellesundervisning innenfor indremedisinske emner. Vi har jevnlig undervisning fra andre faggrupper, som patologi, laboratoriemedisin, infeksjonsmedisiner, endokrinolog, gastrokirurger etc.

Ansvaret for den teoretiske del av undervisningen på seksjonen rullerer etter liste som inkluderer overleger, LIS og andre faggrupper.

Tid til forberedelse av undervisning vil dels utgjøre en del av supervisjonstid, dels fordypningstid. 

SiV arrangerer fredagsmøter 30 min hver uke. Her har de ulike klinikkene ansvar for undervisning og temaer som er relevant for alle leger på SiV. LIS er pliktig til å delta på disse møtene.


SIV har mange aktive forskningsgrupper, samt dyktige enkeltforskere som gjennomfører studier og frembringer ny kunnskap innen ulike fagområder.  De siste årene har forskningsaktiviteten ved sykehuset økt og foretaket deltar i ulike nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og samarbeid. Det er etablert en forsknings- og innovasjonsavdeling som bistår med rådgivning og veiledning innen forskning og innovasjon. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode, relevant lovverk, personvern og forskningsetikk gjennom eget forskningsseminar. Her vektlegges bl.a. hvordan LIS skal kunne lese, forstå og evaluere kvaliteten av vitenskapelige artikler. LIS undervises også i hvordan man skal formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis og gjennomføre søk i relevante kunnskapskilder. Forskningsartikler presenteres og gjennomgås i internundervisningen.

Kreftforeningen delfinansierer opprettelse av egen forskningspost med planlagt oppstart senhøsten 2023. Rekruttering til delstillinger overlege og forskningssykepleier pågår. Det er videre tenkt at LiS gis mulighet til rotasjon også i denne del av driften.


Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen.

Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år.

Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Utdanningskandidaten vil få fortløpende supervisjon av legene på seksjonen, og øvrige arenaer som LIS tjenestegjør. Supervisjonen tilpasses den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. Alle supervisører skal gjennomgå opplæring i bruk av Kompetanseportalen. Supervisører skal fortløpende signere for gjennomføring av læringsaktiviteter der det er påkrevet i henhold til læringsmålsplanen i Kompetanseportalen.

LIS får tildelt èn navngitt overlege som veileder ved ansettelsen. Denne gir fortløpende supervisjon og veiledning i daglig arbeidssituasjon med oppstart innen 4 uker etter ansettelse. I tillegg tilstrebes individuell veiledning hver annen måned, eller oftere ved behov. Veiledning legges inn som en del av arbeidsoppgavene i Gat. LIS eller veileder tar initiativ til ytterligere veiledningsmøter ved behov.
Halvårlige evaluerings/veiledningsmøter avholdes basert på læringsaktiviteter og –mål som kreves i ny LIS-utdanning. Det føres skriftlige referater fra veiledningsmøtene, lagres i kompetanseportalen.

For å sikre at LIS oppnår nødvendig faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger enten i dialog med veileder, supervisører eller via vurderingsmøter. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til seksjonsoverlege for endelig godkjenning.

Basert på spesialistforskriften og Helsedirektoratets veileder i vurdering av kompetanse hos LIS har SiV utarbeidet en prosedyre for vurdering og godkjenning av læringsmål. Prosedyren beskriver den enkelte LIS, supervisør, veileder og leders oppgaver og ansvar i forbindelse med både underveisvurderinger og sluttvurderinger.

Linjeleder er ansvarlig for at LIS vurderes fortløpende og systematisk. Supervisør og veileder bekrefter, korrigerer og justerer LIS sin kliniske kompetanse ut fra nærmere definerte læringsaktiviteter. Linjeleder har det endelige ansvaret for å vurdere om læringsmålet er oppnådd og kan godkjennes. Ansvarlig leder innhenter opplysninger fra supervisør og veileder eller benytter evalueringskollegium ved behov.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget består av overlege og en LIS. Utdanningsutvalget har halvårlige møter, oftere ved behov.

For spørsmål om utdanning i onkologi, ta kontakt med senterleder Nina Firing nina.firing@siv.no, eller medisinsk faglig ansvarlig onkolog Marius-Ioan Taran matara@siv.no​ Sist oppdatert 02.10.2023