Spesialistutdanning

Ortopedi

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i ortopedi. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca. 235 000, fordelt på 7 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant om lag 620 leger. I 2018 hadde foretaket ca. 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Ortopedisk seksjon er organisatorisk plassert i kirurgisk klinikk. Seksjonen er lokalisert både i Tønsberg og i Larvik. Seksjonen har ortopeder med spisskompetanse innen hofte- og kneprotese, barneortopedi, ortopediske infeksjoner, hånd-, fot og ankel kirurgi, ryggkirurgi, artroskopi og traumatologi.

I Larvik opereres ca. 2000 dagkirurgiske inngrep og ca. 900 elektive inngrep i året med hovedfokus på hofte og kneprotesekirurgi samt ryggkirurgi. I Tønsberg er det aktivitet innenfor traumatologi og elektiv ortopedi. Vi har tilsammen ca. 3500 avdelingsopphold. Vi har poliklinisk virksomhet både i Tønsberg og Larvik med til sammen ca. 24 000 konsultasjoner. LiS roterer mellom å jobbe i Larvik og Tønsberg. Seksjonen disponerer en sengepost i Tønsberg og én sengepost i Larvik med til sammen 36 senger.

Aktivitetstall:

  • Antall pasientbehandlinger foregående år: 26 616
  • Antall senger spesialiteten disponerer hverdag/helg: 24
  • Antall døgnpasienter foregående år i spesialiteten: 4 523
  • Antall dagbehandlinger foregående år i spesialiteten: 1 792
  • Antall polikliniske konsultasjoner foregående år i spesialiteten: 20 301

Seksjonen har 18 overleger og 11 LIS-stillinger.

Som LIS i ortopedi ved Sykehuset i Vestfold må man i løpet av spesialistutdanningen gjennomføre 18 måneder av utdanningen ved en høyspesialisert ortopedisk avdeling (tidligere gruppe I sykehus) som f.eks. Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Nye LIS vil motta avdelingens egne hefte med informasjon om avdelingen og våre rutiner i alt fra pasientbehandling, rutiner i avdelingen, undervisning og annet som er kjekt å vite som ny i avdelingen. Ut i fra tidligere erfaringer vil man finne frem til en passende periode man går i opplæring sammen med mer erfaren LIS både på dagtid og på vakt før man settes inn i egen vaktturnus.

Internundervisningen går på rundgang blant legene i avdelingen, både LiS og overleger. Det er satt opp eget undervisningsopplegg som følges der ulike ortopediske tema gjennomgås i en egen rull i tillegg til egne tema man selv kan velge. Vi har også egne komplikasjonsmøter der tidligere kasuistikker tas opp og gjennomgås. Hva gjelder obligatoriske kurs innen utdanningen for LiS i ortopedi tilstreber vi at de som kommer med på kurs får delta på disse, gjerne sett i forbindelse med hvor langt kandidaten har kommet i utdanningsforløpet.

  • Tirsdag kl. 07.30-08.00: Nettundervisning
  • Onsdag kl. 08.00-08.30: LIS - overlege forum eller informasjonsmøte
  • Torsdag kl. 08.00-08.45: Internundervisning
  • Fredag kl. 07.30-08.00: Internundervisning
  • Fredag kl. 08.00-08.30: Fellesundervisning i auditoriet

Ved SiV har vi et Simuleringssenter, som kan benyttes døgnet rundt hvor man blant annet kan trene på hoftebrudd i form av naglinger og skruer. Hver onsdag morgen er det tilrettelagt for traumetrening med facilitator for LIS og overlege.

SiV har som mål å øke forskningsaktiviteten i alle seksjoner. Vi har i dag 1 overlege med doktorgrad. For LIS fokuseres det på mindre prosjekter og enkle studier som kan presenteres ved ortopedisk Høstmøte.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV HF er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs for LIS 2 og LIS 3. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Utdanningskandidaten vil få fortløpende supervisjon av legene på seksjonen, og øvrige arenaer som LIS tjenestegjør. Supervisjonen tilpasses den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. Alle praktiske prosedyrer vil bli supervisert i henhold til føringer gitt i prosedyrelister, utdanningsplan og inntil kandidaten gjennomfører disse tilfredsstillende. Simuleringsaktiviteter fasiliteres og superviseres av kvalifisert personell. Alle supervisører skal gjennomgå opplæring i bruk av Kompetanseportalen. Supervisører skal fortløpende signere for gjennomføring av læringsaktiviteter der det er påkrevet i henhold til læremålsplanen i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget har det praktiske ansvar for at det oppnevnes veileder for LIS i ortopedi. Veileder og LIS skal møtes regelmessig, møtene planlegges og avtales i god tid på forhånd. Veileder vil bli utpekt umiddelbart etter ansettelse, og veiledningsaktiviteten legges inn i arbeidsplanene til både LIS. Det settes av tid til forarbeid, gjennomføring av veiledningssamtale.

11. Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål
For å sikre at LIS oppnår nødvendig faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger enten i dialog med veileder, supervisører eller via vurderingsmøter. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til seksjonsoverlege for endelig godkjenning.

Basert på spesialistforskriften og Helsedirektoratets veileder i vurdering av kompetanse hos LIS har SiV HF utarbeidet en prosedyre for vurdering og godkjenning av læringsmål. Prosedyren beskriver den enkelte LIS, supervisør, veileder og leders oppgaver og ansvar i forbindelse med både underveisvurderinger og sluttvurderinger.

Linjeleder er ansvarlig for at LIS vurderes fortløpende og systematisk. Supervisør og veileder bekrefter, korrigerer og justerer LIS sin kliniske kompetanse ut fra nærmere definerte læringsaktiviteter. Linjeleder har det endelige ansvaret for å vurdere om læringsmålet er oppnådd og kan godkjennes. Ansvarlig leder innhenter opplysninger fra supervisør og veileder eller benytter evalueringskollegium ved behov.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Det er ett eget utdanningsutvalg ved seksjonen. Det er for tiden endring av utvalgets medlemmer slik at oppdatert informasjon om medlemmene kommer senere. Utdanningsutvalget ved seksjonen består av to overleger (en fra Tønsberg og en fra Larvik) samt en LIS. Utdanningsutvalget holder jevnlige møter der videre plan og revisjon av utdanningen gjennomføres. Det er i tillegg en overlege/LIS som har ansvar for å sette opp undervisningsprogrammet. Dette programmet samkjøres med hva som bestemmes i utdanningsutvalget.

For spørsmål om utdanning i ortopedi, ta kontakt med seksjonsleder og overlege Kim Markus Hemlock, kim.markus.hemlock@siv.no.

Sist oppdatert 07.08.2023