Spesialistutdanning

Psykiatri

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i psykiatri. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Sykehuset i Vestfold tilbyr samlet all tjeneste som skal til for oppfylle alle læringsmålene for spesialiteten.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant om lag 620 leger. I 2018 hadde foretaket ca 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Psykiatri er et klinisk fag hvor det viktigste erfaringsgrunnlaget for å bli spesialist skjer gjennom direkte pasientbehandling og via veiledning. Veiledningen skjer både som klinisk veiledning og som psykoterapiveiledning. LIS som ansettes i spesialistutdanning i psykiatri ved Sykehuset i Vestfold tilbys all nødvendig tjeneste innen helseforetaket for å søke spesialistgodkjenning, og helseforetaket legger til rette for at dette fortrinnsvis skjer innen en femårs-periode. For å få de nødvendige læringsaktiviteter er det påkrevet med tjeneste ved flere tjenestesteder, både flere seksjoner og ved flere avdelinger. Alle steder er geografisk liggende i Vestfold fylke.

LIS i spesialistutdanning i psykiatri ved Sykehuset i Vestfold ansattes enten ved psykiatrisk avdeling eller DPS Vestfold. De fleste deler av tjenesten gjennomføres ved den avdelingen ansettelsen er ved, det øvrige i samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger.

Ved klinikk psykisk helse og rusbehandling er følgende avdelinger definert som læringsarenaer: psykiatrisk avdeling, DPS Vestfold, avdeling for rusbehandling, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Glenne senter for autisme. Ved medisinsk klinikk er habiliteringstjenesten definert som læringsarena. Hoveddelen av tjeneste og læringsaktiviteter skjer ved psykiatrisk avdeling og DPS Vestfold, mens enkelte læringsaktiviteter kan gjennomføres ved de øvrige læringsarenaer.

Psykiatrisk avdeling er den ene av de to avdelingene i klinikken hvor leger ansettes i spesialistløp innen psykiatri. Avdelingen har sin hoveddrift på sykehusområdet i Tønsberg og to døgnposter på Granli, 8 km utenfor sykehusområdet.

I Tønsberg er det akuttpsykiatrisk seksjon med 24-timers øyeblikkelig hjelp plikt i lukket døgnpost som tilbyr tjeneste innen akuttpsykiatrisk døgntjeneste med vakt. Akuttseksjonen er inndelt i fire døgnposter, hver med ti senger. Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk døgnpost og -poliklinikk ligger samme sted med utredning av og behandling av alderspsykiatriske tilstander og tilstander med kognitiv svikt. Avdelingen har i tillegg to store poliklinikker; en poliklinikk og dagavdeling for pasienter med spiseforstyrrelser og en nevropsykiatrisk poliklinikk. Alle døgnposter og alle poliklinikker er godkjent og anbefalt til bruk i spesialistutdanningen i psykiatri. I tillegg ligger også ECT-poliklinikken i samme avdeling slik at alle leger i spesialisering får erfaring med å gi ECT-behandling.

På Granli ligger psykiatrisk sikkerhetspost og psykiatrisk langtidspost som er lukkede psykiatriske døgnposter med et lengre behandlingsperspektiv. Døgnpostene er godkjent for bruk av tvungent psykisk helsevern og leger i spesialisering får rehabiliteringstjeneste og fordypningstjeneste på postene. Leger i spesialisering ansatt i psykiatrisk avdeling går vakt i hele tjenestetiden og har da øyeblikkelig hjelp-ansvar for voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin.

Psykiatrisk avdeling kan tilby all tjeneste bortsett fra allmennpsykiatrisk poliklinikk. Legene i spesialisering som ansettes ved psykiatrisk avdeling arbeider minst fire år ved avdelingen med fullverdig vakttjeneste og får alle læringsmål oppfylt bortsett fra det som ligger under allmennpsykiatrisk poliklinikk. Legene roterer til avdelingens døgnposter og poliklinikker. Gjennomføring av allmennpsykiatrisk poliklinikk skjer i DPS Vestfold. I denne tjenesten er legen ansatt ved DPS Vestfold og inngår ikke i vakttjenesten ved psykiatrisk avdeling.

Leger som ønsker tjeneste ved avdeling for rusbehandling eller barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling kan få dette som tellende fordypningstjeneste. Dette forutsetter ledig stilling ved gjeldende avdeling og gjennomføres da som permisjon fra den faste stillingen. For å oppnå alle læringsmål oppfordres legen også å bruke fordypningstid til hospitering i andre avdelinger og poster. Dette skjer etter nærmere avtale.

DPS Vestfold er den andre av de to avdelingene i klinikken hvor leger ansettes i spesialistløp innen psykiatri. Avdelingen har drift på Linde rett utenfor Tønsberg, på Preståsen i Sandefjord og på Furubakken i Larvik. Avdelingen tilbyr tjeneste i allmennpsykiatrisk poliklinikk med et bredt spekter av pasientkategorier, i psykosepoliklinikk og i ambulant akutteam. Av døgnposter har avdelingen psykosedøgnpost og allmennpsykiatriske døgnposter. Alle poster og poliklinikker tilbyr tjeneste for leger i spesialisering.

DPS Vestfold kan tilby all tjeneste bortsett fra akuttpsykiatrisk døgntjeneste. Legene i spesialisering som ansettes ved DPS Vestfold arbeider da minst fire år ved avdelingen uten vakttjeneste og får alle læringsmål oppfylt bortsett fra det som ligger under akuttpsykiatrisk døgntjeneste. Legene roterer til avdelingens døgnposter og poliklinikker. Gjennomføring av akuttpsykiatrisk døgntjeneste skjer i psykiatrisk avdeling. I denne tjenesten går legen inn i fullverdig vakttjeneste i psykiatrisk avdeling i den til enhver tid gjeldende tjenesteplan.

Avdeling for rusbehandling har døgnbehandling på Skjerve på Nøtterøy, ruspoliklinikker på samme lokasjoner som DPS Vestfold og LAR-behandling. Avdelingen tilbyr primært utdanning til spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin, men utdanningskandidater i psykiatri kan også ha fordypningstjeneste ved avdelingen og få godkjent flere læringsmål av mer generell karakter og særlig læringsmål hvor rus er sentralt. Leger i spesialisering i psykiatri vil i utgangspunktet ikke rotere til avdelingen, men kan søke om å tjenestegjøre ved avdelingen i ledige vikariater eller lignende.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling driver primært poliklinisk utredning og behandling av pasienter under 18 år, men har også en ungdomspsykiatrisk avdeling. Avdelingen tilbyr primært utdanning til spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri, men utdanningskandidater i psykiatri kan også ha fordypningstjeneste ved avdelingen og få godkjent flere læringsmål av mer generell karakter og særlig læringsmål hvor utredning og nevropsykologi er sentralt. Leger i spesialisering i psykiatri vil i utgangspunktet ikke rotere til avdelingen, men kan søke om å tjenestegjøre ved avdelingen i ledige vikariater eller lignende.

Glenne senter for autisme har et livstidsperspektiv på utredning og oppfølging av pasienter med autismespekterforstyrrelse. Avdelingen har ansatt både voksenpsykiater og barne- og ungdomspsykiater. Leger i spesialisering i psykiatri vil ikke være ansatt ved avdelingen, men avdelingen vil være læringsarena for læringsmålene om utviklingsforstyrrelser og nevropsykologiske utredninger (VOP 010, 011, 040 og 041).

Habiliteringstjenesten er organisert under medisinsk klinikk og tilbyr utredning og oppfølging av pasienter med blant annet psykisk utviklingshemming. Leger i spesialisering i psykiatri vil ikke være ansatt ved seksjonen, men avdelingen vil være læringsarena for læringsmålene om utviklingsforstyrrelser og nevropsykologiske utredninger (VOP 010, 011, 040 og 041).

Internundervisning og teoretisk undervisning følger en overordnet fireårsplan. Undervisningen skjer ved begge avdelinger (DPS Vestfold og psykiatrisk avdeling), i hovedsak på slutten av arbeidsdagen på tirsdager. Undervisningen gjennomføres i minst 70 timer per år og er obligatorisk for leger i spesialisering. Noe undervisning gjennomføres som fagdager for større deler av klinikkens leger og psykologer når dette passer inn i den overordnede undervisningsplanen.

Leger i spesialisering deltar også i undervisning for personalet i den posten eller poliklinikken de tilhører, men dette kommer som et tillegg til undervisningen som er for leger i spesialisering. DPS Vestfold og psykiatrisk avdeling samarbeider om innholdet i undervisningen og gjennomføringen av dette.

Avdelingene benytter simulering og ferdighetstrening i utdanningen i samarbeid med fag- og kompetanseseksjonen i psykiatrisk avdeling. Bruk av denne treningen er i utvikling i klinikken.

9 overleger i psykiatri har PhD og kan tilby forskningsveiledning. Alle LIS får mulighet til å delta i forbedringsarbeid lokalt. I tillegg har klinikken et eget forskningsutvalg. Forskning og systematisk forbedringsarbeid er et fokusområde både i psykiatrisk avdeling og DPS-Vestfold.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler blant annet etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Leger i spesialisering har ukentlig klinisk veiledning på den seksjon/post de tilhører. Dette er alltid lege med spesialistgodkjenning i psykiatri. Alle klinikkens spesialister vil kunne være supervisører, både lege- og psykologspesialister. Dette gjelder også når enkelte læringsaktiviteter utføres i andre avdelinger. Det gjelder også i stor grad arbeid som gjennomføres i vaktsammenheng.

I døgnpost vil supervisjon gjennomføres både ved samtidige konsultasjoner mellom spesialist og lege i spesialisering, ved deltakelse i samme team rundt enkeltpasienter, deltakelse i felles behandlingsmøter. I poliklinikk vil supervisjon skje gjennom felleskonsultasjon, behandlingsmøter og teammøter hvor pasienter drøftes.Veiledning vil skje som ukentlig klinisk veiledning. I utgangspunktet legges opp til flest individuelle veiledninger, men det vil lages en plan for gruppeveiledning med fokus på enkelte felles kompetansemål og andre temaer som egner seg best som gruppeveiledning.

Veiledning skjer også gjennom den systematiske psykoterapiveiledning med et minimumskrav på totalt 105 timer. Alle leger som ansettes med målsetting om spesialistgodkjenning i psykiatri tilbys og anbefales psykoterapiveiledning.

Seksjonsleder er ansvarlig for at LIS vurderes fortløpende og systematisk. Minst seks ganger i året skal veiledningssamtalene tematisere LISens progresjon, egnethet og ta et metaperspektiv på læringsprosessen. Det vil her også tas opp eventuelle justeringer vedrørende hvilke læringsmål som skal oppnås i aktuell praksisperiode.

To ganger i året gjennomføres halvtårsevaluering med LIS, veiledere, leder og ev. avdelingsoverlege, der det gjennomgås hvilke læringsmål som kan godkjennes, og hvilke læringsmål som skal ha fokus i neste praksisperiode. LIS skal få tilbakemelding på progresjon og egnethet I forkant av halvtårsevalueringene gjennomfører leder et møte med alle veiledere og ev. supervisører i seksjonen et vurderingsmøte, for å få bredere innspill på LIS-ens fungering.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget i psykiatri består av klinikkens fagsjef som leder utvalget og er spesialist i psykiatri, utdanningsansvarlige overleger i både psykiatrisk avdeling og DPS, seksjonsleder for LIS i psykiatrisk avdeling, representant for psykoterapiveiledere og en LIS fra hver avdeling og tillitsvalgt fra YLF. Utvalget holder møter hver tredje måned.

Utdanningsutvalget organiserer internundervisning i psykiatri og lager en langtidsplan for å påse at undervisning knyttet til alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått ila. den forventede læringsperiode for spesialiteten.

Det er ved SiV et godt etablert system med tillitsvalgte på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå som ivaretar interessene til alle medarbeidere i avdelingen. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging.

For spørsmål om spesialistutdanningen i psykiatri, ta kontakt med seksjonsoverlege ved psykiatrisk avdeling, tlf. 33 37 50 00 eller avdelingsoverlege ved DPS Vestfold, tlf. 33 34 51 00.

Sist oppdatert 07.08.2023