Spesialistutdanning

Radiologi

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i radiologi. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver hele utdanningen i radiologi.

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2020 et befolkningsgrunnlag på ca 238 000. For invasiv angiografi er befolkningsgrunnlaget 420 000, opptaksområdet her er Vestfold og Telemark.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg.  Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. I 2020 hadde Sykehuset i Vestfold i alt 300 000 pasientkontakter i somatikk, fordelt på 30 000 utskrivninger fra døgnbehandling, 103 300 liggedøgn heldøgn, 29 000 dagbehandlinger og 241 000 polikliniske konsultasjoner.Foretaket tilbyr spesialistutdanning i samtlige indremedisinske hovedspesialiteter, i de fleste kirurgiske spesialiteter og i en rekke andre spesialiteter inkludert radiologi.

Avdelingen betjener alle de kliniske avdelinger og holder til i lokaler fra 1998. Avdelingen er fullstendig digitalisert med talegjenkjenning. Tilhørende fastleger har mulighet for elektronisk henvisning og svar. I løpet av 2016 fikk vi en ny 3T MR-maskin. I tillegg har vi en 1,5T MR fra 2012. To CT-maskiner fra 2014 og 2016 hvorav en er «dual energy». En akutt CT ble anskaffet i 2021 i forbindelse med åpningen av nytt akuttsenter. Avdelingen har 3 store ultralydapparater, der to av disse har program for UL kontrast samt et håndholdt ultralydapparat.

Foruten diagnostisk radiologi er det utstrakt angiografisk- og intervensjonsradiologisk virksomhet. Fra mars 2017 ble det startet egen 5-delt intervensjonsvakt. Man har utvidet antall prosedyrer innen intervensjon (for eksempel EVAR) og det er en aktiv holdning til videre utvidelser og utvikling. Avdelingen har fulldigitalisert brystsenter som gjør både klinisk mammografi og screening i nært samarbeid med mammapoliklinikk. Det er i tillegg lang erfaring med multidisiplinær arbeidsteam (MDT).

Vi har en røntgenavdeling i Larvik som dekker elektiv og poliklinisk virksomhet innen konvensjonell røntgen. Denne betjenes av radiologer som sitter i Tønsberg. Tidligere er enkelte undersøkelseskategorier satt ut til private aktører for at avdelingen skal kunne håndtere behovet i fylket. Dette gjelder spesielt MR undersøkelser, der ca. halvparten videre henvises til private institutter. I løpet av noen år tenker avdelingen å ta tilbake disse. Avdelingen planlegger for å dekke behovet for alle CT-undersøkelser i fylket i løpet av 2022.

Fra januar 2014 omfatter avdelingen også nukleærmedisinsk seksjon der det er egen LiS. Dette medfører at vi kan dra nytte av hverandres kunnskap og vi benytter oss av dette i undervisning. Nukleærmedisinsk seksjon har også en CT fra 2015. Desember 2015 startet vi opp med mobil PET-CT. Dette tilbudet omfatter nå en mer permanent ekstern løsning like ved siden av sykehuset. En av våre radiologer har dobbelt spesialitet med nukleærmedisin.

Radiologisk avdeling ved SiV utførte i 2021 ca. 126 500 undersøkelser, fordelt på ca. 79 000 konvensjonelle røntgen inkludert intervensjonsundersøkelser, ca. 24 000 CT inkludert intervensjonsundersøkelser, ca. 7500 MR- og 13 000 ultralydundersøkelser.

  • ​Antall pasientundersøkelser inkl intervensjon i 2021: 126 500
  • Antall konvensjonelle røntgenundersøkelser: 79 000
  • Antall CT undersøkelser: 24 000
  • Antall MR undersøkelser: 7 500
  • Antall ultralydundersøkelser: 13 000

Avdelingen har 27 overlege årsverk. Vaktturnus for overleger er delt i intervensjonsvakt (som er 5 delt) og diagnostisk vakt som er p.t. 12-delt. Avdelingen har tre overleger med Ph.D samt en medisinsk fysiker med Ph.D. Det er 12 faste LIS3 stillinger, og vaktturnusen er per tid 10-delt (2022). LIS har egen seksjonsleder med personalansvar i 50 % stilling.

  • Overleger i radiologi: 27
  • Konst. overleger i spesialiteten: 0 (årsverk: 0)
  • LIS i spesialiteten: 11 (årsverk: 12 – en LIS i nukleærmedisin)

LIS i radiologisk spesialitet blir ved ansettelse tildelt to ulike læringsmålplaner i Kompetanseportalen. For det første læringsmålplan for spesialiteten i radiologi med forventet gjennomføringstid på 5 år. For det andre læringsmålsplan for de felles kompetansemålene (FKM). Læringsmålplanene spesifiserer hvilke læringsmål LIS3 skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå nødvendig kompetanse, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Oppnådde og godkjente læringsmålplan for del 3 i aktuell spesialitet og for FKM, er en forutsetning for spesialistgodkjenning.

Radiologi (d​el 3)

Radiologisk avdeling ved SiV er en velegnet læringsarena for LIS med tanke på spesialisering i radiologi. Spesialiteten radiologi har 335 læringsmål (LM) og som de øvrige spesialitetene 24 felles kompetanse mål (FKM – LIS 2 og 3). En mindre del av utdanningen må gjennomføres ved annen læringsarena. Det har i løpet av 2018/2019 blitt inngått samarbeidsavtaler mellom SiV og VV Drammen, OUS (Rikshospitalet/DNR og Ullevål) samt AHUS. I tillegg har det blitt inngått avtale med Unilabs, Tønsberg, mht delvis gjennomføring av MR rotasjon (muskel/skjelett). Læringsmål som må oppfylles på annen læringsarena, er spesifisert som 87, 102, 119, 120, 140, 148, 182, 215, 223 og 229. Gjennomføringstiden ved annen læringsarena (OUS, AHUS eller VV) er stipulert til 18 mnd.​

Etter ansettelsen ved SiV vil kandidaten gjennomgå et to ukers introduksjonsprogram etterfulgt av 3 måneder med opplæring/rotasjon på ultralyd, konvensjonell røntgen og CT. Formålet er at LIS3 får tilstrekkelig ferdighet/kunnskap innen radiologi, slik at de blir vaktkompetent og kan begynne med primærvakt etter 3 måneders tjeneste. Det er laget kompendier og sjekklister over ferdigheter, som skal hjelpe LIS3 til å bli vaktklar. Etter ytterligere 3 måneders tjeneste, går LIS3 inn i en rotasjonsplan. Det gis p.t. følgende rotasjon; gjennomlysning kombinert med intervensjon, ultralyd kombinert med mammadiagnostikk og MR. For spesielt interesserte kan egen rotasjon i intervensjon og/eller mammadiagnostikk gjennomføres. En rotasjonsperiode varer i 9-10 uker. I denne perioden deltar LIS3 kun i aktuell rotasjon og i vakt.

Deltakelse i vakt er en sentral forutsetning for å oppnå læringsmålene. LIS vil gjennom deltakelse i vaktordningene få bred erfaring fra mange pasientgrupper, sykdommer og behandlingsforløp, og de vil gjennom vaktarbeid oppnå læringsmål innenfor alle radiologiske fagområder. For ytterligere å styrke vaktordningen og muligheten til å oppnå LM, innførte avdelingen samtidig med nytt akuttsenter ved SiV høsten 2021, to dagvakts funksjoner tilknyttet hhv. CT og ultralyd. Det er imidlertid ikke tjenestetid, men gjennomføring og godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål som er styrende. LIS3 vil ha ulik bakgrunn, erfaring og progresjon i spesialiseringsløpet som tilsier at det ikke settes definerte krav til tjenestetid. I tillegg til ovennevnte, internundervisning, kurs, dagarbeid i avdelingen osv., legges det opp til et pragmatisk og fleksibelt utdanningsløp som sikrer kompetanseoppnåelse i radiologi i tråd med læringsmål og læringsaktiviteter.

Det er satt av ​tid til individuell fordypning i henhold til gjeldende krav (minimum 200 timer/år). Utdanningsutvalget for radiologi (2 overleger og 2 LIS3) sørger for tilrettelegging av internundervisning for spesialiteten. Undervisningen holdes på tirsdager og onsdager. Disse dagene er det ingen LIS som har fri etter planen og det er kun LIS som går av og på vakt som eventuelt ikke er tilstede. Det er derfor tilrettelagt for 100 % oppmøte. Tirsdag morgen settes det av 30 min til undervisning. Mye av denne undervisningen holdes av LIS3 (minst en overlege skal være tilstede). I lunsjen på tirsdager er det satt av 50 min til undervisning for hele legegruppen. Onsdag morgen har vi satt av 30 min til kasuistikk. Dette har de siste årene utviklet seg slik at man lager et miniforedrag på noen slides i forbindelse med kasuistikkene. Internundervisningen er delt inn 6 hovedområder (urogenital og mamma, thorax, abdomen /bekken 1, abdomen /bekken 2, nevrologi/ØNH og muskel/skjelett og traumatologi), der et emneområde gjennomføres i løpet av et semester. På denne måten kommer vi gjennom «hele» faget på tre år, og samtidig forsøkes flest mulige av læringsmålene (LM) å bli dekket av internundervisningen.

Sammenlagt blir internundervisningen på over 70 timer per år. I tillegg arrangerer avdelingen to fagdager per år (blant annet innenfor MR, CT og ultralyd). LIS3 reiser minimum på to obligatoriske kurs per år. I tillegg arrangerer avdelingen et eget CT kurs i januar, som flere LIS har reist på. Flere LIS har også hatt anledning til å reise en dag på radiologiforeningens høstmøte.​

Radiologisk avdeling benytter ikke simuleringssenteret ved SiV til opplæring av LIS3 (med unntak av årlig HLR trening), men i avdelingen vil LIS3 så tidlig som mulig starte opplæring i fagets tilhørende prosedyrer. Det vil være typisk pleura- og ascitestapping samt enklere biopsitakning. I tillegg drives kontinuerlig opplæring i ultralyd og med tiden også UL undersøkelser med intravenøs kontrast (CEUS). ​

Ved radiologisk avdelingen er det ansatt tre overleger med Ph.D. Det pågår kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedring og det forventes at LIS3 tar aktiv del i interne prosjekter også på dette feltet. Det siste året har avdelingen ansatt en forskningskoordinator i en 25 % stilling. Koordinators hovedoppgave vil i første omgang være å igangsette prosjekter og søke finansielle midler.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet samt samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcast og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS 3. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som kan strekke seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften.  Kursene tar opp følgende tema: etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse/kvalitet/ pasientsikkerhet, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon gis gjennom tett daglig og tilstedeværende oppfølging av leger som samarbeider med LIS. Det vil ofte være en overlege som er supervisør, men annen (erfaren) LIS3 kan også ha supervisørrollen, og for enkelte prosedyrer kan også personer med annen profesjon forestå supervisjon.

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. LIS skal innen 2 uker etter påbegynt spesialisering, få tildelt en veileder som er spesialist i radiologi. Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen (GAT) med en veiledningstime annenhver måned mellom oppnevnt veileder og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og eventuelt tilbakemeldinger fra supervisor/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere gjennomføringsplanen og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål. Gruppeveiledning er aktuelt som supplement til individuell veiledning. Enkelte læringsmål har tema som er godt egnet for diskusjon og refleksjon i grupper.

For å sikre at LIS3 oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium («subspesialister» innenfor aktuelle fagområde). Seksjonsleder for LIS3 har et overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

For en del av læringsaktivitetene må LIS3 sende melding til aktuell supervisør via Kompetanseportalen for kvittering av utført aktivitet/prosedyre, mens enkelte læringsaktiviteter kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsaktiviteter som blir vurdert sammen med LIS. Læringsmålplanene i Kompetanseportalen styrer hvilke vurderingsformer som er aktuelle for det enkelte læringsmål.

Ved ansettelse tildeles LIS aktuell læringsmålplan i Kompetanseportalen. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det en individuell gjennomføringsplan i samråd med LIS. I planen fremgår også når LIS må gjennomføre nødvendig spesialiseringsperiode ved annet helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til arbeidsavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget i radiologi består av fagansvarlig overlege for LIS3, en overlege samt to LIS3. Utdanningsutvalget holder møter hver tredje måned. Utvalget organiserer avdelingens internundervisning og lager en langtidsplan, for å påse at undervisning knyttet til alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått i løpet av den forventede læringsperiode for spesialiteten.

Det er ved SiV et godt etablert system med tillitsvalgte på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå, som ivaretar interessene til alle medarbeidere i avdelingen. På avdelingsnivå er det en tillitsvalgt for overlegene og en for LIS3 (samt en varatillitsvalgt for overlege/LIS). Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

For spørsmål om utdanning i radiologi, ta kontakt med seksjonsleder for LIS3 Tom Werner Olsen​.

Sist oppdatert 07.08.2023