Spesialistutdanning

Rus- og avhengighetsmedisin

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i rus- og avhengighetsmedisin. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Sykehuset i Vestfold tilbyr samlet all tjeneste som kan oppfylle alle læringsmål for spesialiteten.

SiV eies av Helse Sør-Øst RHF, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, herunder kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold hadde ved utgangen av 2020 et befolkningsgrunnlag på ca 238 000. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. 

Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5400 ansatte, deriblant om lag 660 leger. I 2020 hadde Sykehuset i Vestfold i alt 300 000 pasientkontakter i somatikk, fordelt på 30 000 utskrivninger fra døgnbehandling, 103 300 liggedøgn heldøgn, 29 000 dagbehandlinger og 241 000 polikliniske konsultasjoner.

Utdanningen av LIS leger i rus og avhengighetsmedisin kan gjennomføres i sin helhet i klinikk for psykisk helse og avhengighet (KPA) i Sykehuset i Vestfold.

Hovedarenaen for tjenesten vil være ved avdeling for rus og avhengighet (ARA). Avdelingen utfører tverrfaglig spesialisert rusbehandling og har Vestfold fylke som hovedansvarsområde. Seksjonene i ARA tilbyr rusbehandling til voksne rusmiddelavhengige med illegalt og legalt rusmiddelbruk, som har behov for innleggelse til avrusning/nedtrapping, utredning og tilrettelegging/motivasjon for videre behandling. Seksjonene mottar også pasienter etter Helse- og omsorgstjenesteloven §10 – 2 fjerde ledd som er midlertidige vedtak (hastevedtak). Pasienter med rusavhengighet kan få tilbud om utredning og langtidsbehandling på døgn ved ARA.

Avdelingen består av følgende seksjoner:

  • Seksjon for avrusning alkohol, medikamenter og illegale rusmidler.
  • Seksjon for utredning og langtidsbehandling for rusavhengige.
  • Poliklinikk for rus og avhengighet inkludert LAR behandling.

Som nevnt vil hovedarenaen for utdanningen i rus- og avhengighetsmedisin være ved avdeling for rus og avhengighet. I tillegg skal LIS tjenestegjøre ved psykiatrisk avdeling, og kan også velge tjeneste ved DPS Vestfold. LIS skal hospitere ved Glenne regionale senter for autisme.

Kliniske temaer (bolker av læringsmål) man jobber med på de ulike arenaer, samt spesialiseringsperioder – angitt med læringsmål, arena og varighet:

Tabell med oversikt over kliniske temaer

Intern LIS-undervisning skjer etter en oppsatt undervisningsplan som utarbeides før hvert semester, løpende over en fireårs periode. Undervisningen skjer til fastsatte tidspunkter hver uke og er innarbeidet i LIS sin tjenesteplan. Undervisningsplanen er tilpasset den regionale undervisningsplan samt interne fagdager i klinikk psykisk helse og avhengighet. Det legges til rette for at LIS kan delta i øvrige obligatoriske kurs samt andre relevante kurs og seminarer. LIS skal sette av tid til faglig fordypning 4 timer ukentlig. Ved ARA er disse timene rent praktisk samlet i hele fordypningsdager annenhver uke og er lagt inn i tjenesteplanen.

Klinikk psykisk helse og avhengighet har egen forskningsenhet. Det legges til rette for at LIS-leger som ønsker kan delta i forskningsaktivitet tilknytte rusfeltet. For tiden har vi to doktorgrader innen rusfeltet, samt en LIS-lege som er i gang med et forskningsprosjekt.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen.

Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 5 ulike SiV-kurs for LIS. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år.

Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Seksjonsleder på de enkelte læringsarenaer er til enhver tid ansvarlig for tilfredsstillende supervisjon. LIS vil få fortløpende supervisjon av legene på læringsarenaen. Supervisjonen tilpasses den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. Alle praktiske prosedyrer vil bli supervisert i henhold til føringer gitt i prosedyrelister, utdanningsplan og inntil LIS gjennomfører disse tilfredsstillende. Supervisører skal fortløpende signere for gjennomføring av læringsaktiviteter der det er påkrevet i henhold til læremålsplanen. Supervisjon kan gjennomføres av russpesialister, spesialiser i psykiatri men også psykologspesialister. Supervisjon skjer bla ved daglig klinisk virksomhet, herunder morgenmøter, legemøter og behandlingsmøter. Utover dette samhandler supervisør, veileder og LIS lege ut fra daglige kliniske problemstillinger blant annet relatert til læringsmålene i RAM.

Avdelingsoverlege ved Avdeling for rusbehandling er ansvarlig for å utpeke veileder med nødvendig kompetanse, og seksjonsledere skal legge til rette for tid til tilstrekkelig veiledning. Veileder vil bli utpekt umiddelbart etter ansettelse, og veiledningsaktiviteten legges inn i arbeidsplanene til både LIS og veileder. Det settes av tid til forarbeid, gjennomføring av veiledningssamtale og etterarbeid. Spesialister i RAM ved avdeling for rus og avhengighet er veileder for LIS lege på læringsarenaen. LIS legene ved Avdeling for rus og avhengighet mottar veiledning ukentlig til fast oppsatte tidspunkter. Veiledningen skjer enten som individuell eller i gruppe med spesialist i RAM. Veileder og supervisør samarbeider jevnlig om progresjon i forhold til den enkelte LIS. Dette formaliseres i den halv årlige evalueringen av LIS hvor også seksjonsleder eller avdelingssjef deltar.

Seksjonsleder er ansvarlig for at LIS vurderes fortløpende og systematisk. LIS har jevnlig veiledningssamtaler, og der tas også opp egnethet, progresjon i forhold til læringsmål. Det tas også opp ev. justeringer mtp hvilke læringsmål som skal oppnås i aktuell praksisperiode. To ganger i året gjennomføres halvårsevaluering med LIS, veiledere, utdanningsansvarlig overlege, leder og ev. avdelingsoverlege, der det gjennomgås hvilke læringsmål som kan godkjennes, og hvilke læringsmål som skal ha fokus i neste praksisperiode. LIS skal få tilbakemelding på progresjon og egnethet. I forkant av halvtårsevalueringene gjennomfører leder et møte med alle veiledere og ev. supervisører i seksjonen i et vurderingsmøte, for å få bredere innspill på LISens fungering.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.
Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalget i rus og avhengighetsmedisin (RAM) består av avdelingsoverlege, overlege (RAM) og LIS i faget som holder møter hver sjette måned. Utdanningsutvalget organiserer internundervisning i rus og avhengighetsmedisin og lager en langtidsplan for å påse at undervisning knyttet til alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått ila. den forventede læringsperiode for spesialiteten.

Det er ved SiV et godt etablert system med tillitsvalgte på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå som ivaretar interessene til alle medarbeidere i avdelingen. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging.

For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med: avdelingsoverlege ved avdeling for rus og avhengighet, tlf. 33 34 12 00.

Sist oppdatert 07.08.2023