Vaksiner og immunitet

MRSA, hepatitt-B og tuberkulose:

Før man begynner å jobbe ved Sykehuset i Vestfold må man fylle ut et egenerklæringsskjema. Det må kartlegges om man kan være smittebærer av tuberkulose, hepatitt-B og MRSA. Ansatte kan ikke tiltre stillingen før dette er avklart og godkjent.

Egenerklæringsskjemaet blir tilsendt den enkelte sammen med tilbudet om ansettelse. Skjemaet returneres ferdig utfylt og underskrevet sammen med eventuell dokumentasjon til arbeidsgiver.

Bedriftshelsetjenesten utfører testing og vaksinasjon.

MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker):

Det er viktig å få avklart om den ansatte har hatt kontakt med kjent MRSA-smitte, enten ved ansettelse eller ved innleggelse i helseinstitusjoner i land utenfor Norden.

Tuberkulose:

Krav om allmenn BCG-vaksinasjon opphørte i Norge 2009/2010 og ble erstattet av en målrettet vaksinasjon av særlig smitteutsatte personer. Den rutinemessige tuberkulose-undersøkelsen av smitteutsatte yrkesgrupper har også opphørt og er erstattet av mer målrettede undersøkelser.

Plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse gjelder personer som i løpet av de tre siste år har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og som skal tiltre/gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjeneste, eller personer som er under opplæring/ hospitering. Plikten gjelder også personer hvor det av andre grunner, enn ovenfor nevnt, foreligger medisinsk mistanke om tuberkuløs smitte.

Hepatitt-B-vaksinasjon:

Ansatte ved sykehuset som gjennom sitt arbeid kan bli spesielt eksponert for hepatitt-B-smitte har tilbud om vaksinasjon.

Vaksinasjon mot sesonginfluensa:

Ansatte som av spesielle helsemessige årsaker er risikoutsatte ved influensasmitte, har tilbud om vaksine. De siste årene har Folkehelseinstituttet anbefalt vaksinasjon av helsepersonell med pasientkontakt.

Sist oppdatert 24.05.2016