Klinisk etikkomité ved Sykehuset i Vestfold

Klinisk etikkomité (KEK) skal være til hjelp i vanskelige etiske dilemmaer som kan oppstå i sykehushverdagen.

Komiteens oppgave er å sørge for at verdispørsmål knyttet til kliniske beslutninger blir belyst og vurdert, blant annet ved å gjennomføre systematiske drøftinger, ved å fremme tverrfaglighet og ved å sikre at pasienters og pårørendes perspektiv kommer tilstrekkelig fram.

Komitéen er ikke et klageorgan og har ikke sanksjonsmyndighet. Pasienter, pårørende og ansatte kan ta kontakt med KEK for råd.


Sist oppdatert 07.03.2022