Leverandørkontakt

Ved innkjøp skal lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter følges. Dette regelverket bidrar til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte.

De grunnleggende krav er blant annet god forretningsskikk, høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling, og at det ikke skjer forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, og hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas.

Samarbeid med leverandører er et viktig bidrag for å gi pasientene forsvarlig og riktig behandling. Samarbeidet skal imidlertid være motivert ut fra kunnskap og kompetanse som skal komme pasientene til gode, og må skje på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke sykehuset eller de ansattes uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i tvil. Samarbeidet skal være preget av ryddighet og åpenhet.

Sykehuset i Vestfold HF er blant annet opptatt av:

  • å unngå uheldige bindinger med leverandører
  • å unngå utilbørlig påvirkning
  • at bevertning betalt av leverandører holdes innenfor statens satser for bevertning

Leverandører skal bruke leverandørkontaktlisten ved henvendelser til Sykehuset i Vestfold i følgende tilfeller:

  • Invitasjoner til kurs, kongresser og lignende skal adresseres til Sykehuset i Vestfold v/navn fra kontaktlisten over.
  • Leverandører som Sykehuset i Vestfold ikke har noen kontraktfestet relasjon med
  • Forespørsel om produktutprøving og utstyrstesting/lån/utprøving av utstyr
  • Forespørsel om forsknings- og utviklingssamarbeid

Last ned oversikt over kontaktpunk​ter for leverandører (leverandørkontakter)


Hvis Sykehuset i Vestfold HF har en kontraktsfestet relasjon med leverandører, enten gjennom egne lokale avtaler eller gjennom regionale/nasjonale avtaler, kan kontakten med leverandørene fortsette som før uavhengig av kontaktlisten.

Helse Sør-Øst vedtok i desember 2009 etiske retningslinjer for innkjøpsarbeidet. Våren 2009 meldte Helse Sør-Øst RHF seg inn i Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er et ressurssenter for etisk handel med formål om å sikre menneske- og arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Dette er et tydelig signal om å ønske å være pådrivere for en etisk leverandørkjede. Alle foretakene i Helse Sør-Øst er også blitt deltaker i Svanens innkjøperklubb. Vi ønsker å bruke dette medlemskapet aktivt for å bidra til miljø- og samfunnsansvar i alle anskaffelser i foretaket.

Sykehuset i Vestfold krever av leverandører at de sikrer miljøriktig innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Leverandører som vil ha oppdrag hos oss, må dermed enten være medlem i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning.

Sist oppdatert 04.08.2023