HELSENORGE

Eget team skal følge opp multisyke eldre i overgangen mellom sykehus og hjem

Flere eldre pasienter med flere sykdommer blir lagt inn på sykehuset. For å følge opp både pasientene og deres pårørende etablerer Larvik kommune og Sykehuset i Vestfold et ambulant team for eldre. 

– Mange eldre pasienter er ofte svært syke, og pårørende slitne, når de ber om hjelp fra kommunen, forteller geriater og prosjektleder Marte Wang-Hansen. 

For de fleste av disse pasientene og deres pårørende, vil en tidlig kartlegging av utfordringer og tidlig tilbud om forebyggende lavterskeltilbud være nyttig.

Sykehuset i Vestfold har derfor innledet et samarbeid med Larvik kommune, der det etableres et felles ambulant team, og oppretter en stilling som eldrehelsekoordinator.

– Denne skal være en aktiv deltaker i et tverrfaglig team som skal hjelpe og støtte pasienter og pårørende, sier Wang-Hansen.

Kartlegge tilbud og b​ehov

Eldrehelsekoordinatoren vil kontakte utvalgte pasienter som er 75 år eller eldre med en forespørsel om de ønsker hjemmebesøk av ambulant team etter utskrivelse fra sykehuset.  Dersom pasienten ønsker dette, vil ansatte fra sykehuset og kommunen komme hjem til pasienten. 

Det ambulante teamet gjennomfører der et grundig kartleggingsarbeid for å se hvilke tilbud som kan være til hjelp for pasienten. Det kan for eksempel være:

Rehabilitering
Fysioterapi
Geriatrisk oppfølging
Ergoterapeut
Hjelp fra frivilligheten i kommunen

I samarbeidet mellom pasient og pårørende, kommune og SiV vil det bli tatt i bruk digitale verktøy. 

– Det betyr at for eksempel møter mellom pasient og geriater på sykehus kan foregå via videolink, forteller Wang-Hansen.

Tilbudet starter opp 1. mars.

Flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling:

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no