Gode resultater for tidligrehabilitering ved Sykehuset i Vestfold

– Enkelt forklart gjør disse sengeplassene at pasientene kommer seg raskere, innleggelsestider blir kortere og at risikoen for re-innleggelse er mindre, forteller overlege Christian Boldt ved rehabiliteringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.

Publisert 07.02.2024
En gruppe mennesker i hvite labfrakker
(​F.v.) LIS3 Marte Fossum, sykepleier Anette Ottesen, avdelingssjef Helena Paulsson Nilsen, spesialhelsefagarbeider Kristin Rollstad og overlege Christian Boldt.

I januar 2022 startet SiV opp en tidligrehabiliteringsseksjon med fire sengeplasser. Plassene er et tilbud for inneliggende pasienter som har behov for både medisinsk behandling og rehabilitering. Diagnose er underordnet, ofte er pasientens kompleksitet avgjørende. Etter to års drift er fagmiljøet klinkende klare.

– Pasienter som kommer hit er ferdig avklart medisinsk, men har behov for å være på et akutt-sykehus med fagpersoner. Samtidig vet vi at tidlig rehabilitering og opptrening har positiv effekt på forløpene, sier overlege Boldt.

– Ved å tidlig gi disse pasientene et rehabiliteringstilbud, kan de raskere komme seg videre til neste trinn av behandlingen, enten det er hjemme, i kommunal regi eller ved Kysthospitalet i Stavern, fortsetter avdelingssjef Helena Paulsson Nilsen ved rehabiliteringsavdelingen.

Evaluering av tilbudet

Etter halvannet års drift evaluerte SiV tilbudet innen områdene helseeffekt, liggetid og økonomi. I desember 2023 lå rapporten klar: «Hovedinntrykket fra evalueringen er at tilbud om tidligrehabilitering i akutt og subakutt fase er et viktig bidrag inn i pasientbehandlingen ved SiV. De aktuelle pasientene får forbedret eller opprettholdt sin funksjon og gir uttrykk for stor tilfredshet med oppholdet. Det legges et godt grunnlag for videre rehabiliteringsløp og det er god skriftlig dokumentasjon ved utskrivning med plan videre for pasienten. Tilsynsforespørsler håndteres på en god måte, med gjennomføring av fysisk tilsyn, og et relevant og godt begrunnet svar», melder rapporten.

Boldt og Paulsson Nilsen støtter vurderingen.

–Takket være et faglig dyktig team har vi lagt til rette for god pasientbehandling. Tilbudet fyller et tidligere udekket behov og sikrer en mer målrettet og effektiv rehabiliteringsprosess for pasientene, påpeker Paulsson Nilsen.

I evalueringen er det foretatt intervju av åtte pasienter som har hatt et opphold på tidligrehabiliteringsseksjonen. Pasientene gir uttrykk for å være meget fornøyde med både tilbudets innhold og lengde på oppholdet. Det er dog stor variasjon i hvor godt forberedt og informert pasienter, og pårørende, var for overflytting til seksjonen. Avdelingssjef Helena Paulsson Nilsen jobber nå med tiltak for at pasienter og pårørende skal få tilstrekkelig informasjon og mulighet til deltakelse i beslutninger.
 
– Å gi pasienten riktige forventinger til tidligrehabiliteringstilbudet er meget viktig. Vi jobber kontinuerlig for å gi riktig informasjon, sier avdelingssjefen.

Fagmiljøer samarbeider

Tidligrehabiliteringsseksjonen er organisert under rehabiliteringsavdelingen, men sengene er fysisk plassert i nevrologisk sengepost. Fagpersonene kommer fra klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) og medisinsk klinikk.

– Samarbeidet mellom klinikkene og avdelingene har fungert bra, og vi har faktisk potensiale for flere pasienter, forteller avdelingssjef Helena Paulsson Nilsen.

Overlege Christian Boldt ved rehabiliteringsavdelingen og sykepleier Anette Ottesen ved nevrologisk post er veldig fornøyde med å jobbe sammen.

– Vi er et engasjert team som jobber her, og har et tett og godt samarbeid. Vi er glade for å kunne gi en helhetlig og god behandling, sier de.

Fakta:

  • Pasientene er innlagte for akutt behandling av alvorlig sykdom eller skade med komplekse funksjonsfall og bør starte med rehabilitering så tidlig som mulig
  • Tidlig oppstart og intensiv rehabilitering gir raskere bedret funksjon og er samfunnsøkonomisk gunstig. Dette er ressurskrevende pasienter med en kompleks problematikk som uansett har behov for et lengre opphold på sykehus, men funksjonsnivået ved utskrivelse er i gjennomsnitt økt betydelig for denne pasientgruppen
  • De tverrfaglige teamet består av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, LIS-lege i fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut og fysioterapeut. Logoped, klinisk ernæringsfysiolog, nevropsykolog og sosionom er tilgjengelig ved behov
  • Pasientene kan henvises av lege ved alle kliniske avdelinger ved SiV