Kapteinen mønstrer av: - Mitt engasjement pensjoneres ikke

Etter 17,5 år som Sykehuset i Vestfolds øverste leder har Stein Kinserdal denne uken sine siste arbeidsdager som administrerende direktør. Under hans ledertid har SiV vært gjennom store snuoperasjoner, utbygginger, sammenslåinger og omstillinger. Hva mener han selv har vært viktig for å manøvrere SiV-skuta trygt gjennom krevende farvann?

Publisert 23.04.2024
En gruppe menn som poserer for et bilde
– Selvfølgelig er vi med på bilder med Stein, smilte de i kantinen ved SiV-Tønsberg.
Kinserdals historie ved SiV starter i januar 2007. Som ny adm. direktør kom han til et sykehus med stor intern uro, store økonomiske underskudd og dårlig omdømme. To år senere var skuta snudd. SiV har i perioden vært ansett å være blant landets beste sykehus, med stor tillit i befolkningen, gode resultater på pasientbehandling og kvalitet, god rekruttering og orden på økonomi.
 
I hans periode har spesialisthelsetjenesten i Vestfold vært gjennom store strukturendringer. Driften på Sandefjord sykehus ble avviklet, det samme ble akuttfunksjonene på Larvik sykehus. Kysthospitalet ble overtatt fra Rikshospitalet og Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF ble fusjonert.
 
SiV har i disse 17 årene samlet sett vært det sykehuset i Norge som har levert mest pasientbehandling for pengene. Og det er snakk om mye penger som skulle forvaltes til det beste for Vestfolds befolkning. Det samlede budsjettet for hele perioden har vært på anslagsvis nærmere 100 milliarder. 
 
Årlig behandles unike 100.000 pasienter, gjennomføres mer enn 400.000 polikliniske konsultasjoner og 160.000 liggedøgn.

Lederne må lede 

Så hva mener Kinserdal selv er oppskriften for å gjennomføre disse store endringene, utbyggingene og omstillingene?
 
– Da jeg kom til SiV var det hos eier (Helse Sør) og i SiV-styret erkjennelse av at sykehuset var i krise. Mediene i Vestfold fortalte stadig om elendigheten i SiV. Pasienter ble svært urolige av bildet som ble skapt av sykehuset. Det var også stor uro internt i organisasjonen, med opplevelse av at alle jobbet hardt og at løsningen var mer ressurser. Medarbeidere var urolige for at pasienttilbud kunne bli nedlagt og flyttet til andre sykehus, og at seksjoner og arbeidsplasser kunne forsvinne, sier Kinserdal.
 
Han skrev ut en tydelig resept.
 
– Det er fullt mulig å drive sykehuset bedre på alle områder. Mantraet var «det er oss selv det kommer an på. Vi må skape vårt eget handlingsrom!», forteller han engasjert.
 
Kinserdal var tydelig på at utvikling, endring og forbedring ikke handlet om å presse medarbeiderne ytterligere eller nedlegge pasienttilbud. I stedet var han opptatt av at hele organisasjonen skulle engasjeres slik at alle ressurser ble innrettet mot å skape verdi for pasientene, og ikke på unødvendige aktiviteter som økte stress på grunn av «plunder og heft». 
 
– Det måtte skapes forståelse og forpliktelse om at sykehus er en oppdragsstyrt virksomhet som er eiet, styrt og finansiert fra Stortinget. Sykehus skal levere best mulig innen de rammer og forutsetninger vi har. Arbeidsflyt, oppgaver og roller måtte endres og utvikles.  Det ble oppdraget til lederne våre, sier Kinserdal.
 
Han ga tydelige føringer for omstillingen. Lederne skulle lede.
 
– Troen på ledelse helt ut og troen på ansvarliggjøring lå i bunn. Lederne skulle ha det fulle ansvar for både pasientbehandling, medarbeidere og økonomi, med stor handlefrihet innenfor sine rammer. Det skapte begeistring fordi avdelinger og seksjoner opplevde at de fikk større frihet og kunne være kreative å gjøre egne tiltak og vurderinger innenfor sine budsjett, sier han.
 
Stein Kinserdal bruker ofte ord som «styring, organisering og ledelse, strategisk ledelse, lederutvikling og lederskap» for å beskrive hva som har vært viktig for å få til nødvendig omstilling og endring.
 
– Ingen direktør gjennomfører omstilling alene, og svaret på alle problemer finnes ikke på direktørkontoret. Gode ledere må involvere, gi ansvar og mobilisere sine medarbeidere for å finne gode løsninger for drift og utvikling av sykehuset, sier han. 

Sykehusutbygging på tid og budsjett

SiVs økonomi ble i løpet av få år så solid, at Helse Sør-Øst og Stortinget godkjente at SiV kunne bruke egne midler og lån til å finansiere videre sykehusutbyggingen på til sammen rundt 3 milliarder kroner og bygge nesten 50.000 kvadratmeter. SiV har vært egen byggherre, i motsetning til senere byggeprosjekter i Helse Sør-Øst, og byggene er reist innenfor planlagt tid, til fastsatt budsjett og med lavere kostnad enn sammenlignbare sykehusbygg. 
 
Nytt psykiatribygg sto klart i 2019 og somatikkbygg i 2021. Byggene er miljø- og bærekraftsertifisert etter beste praksis i Breeam-Nor-metoden med nivået «very good». Som seg hør og bør for Norges første miljøsertifiserte sykehus. 
 
Kinserdal mener utbyggingene er eksempel på hvor viktig det er å ha et strategisk perspektiv – hva må vi gjøre i dag for å komme dit vi vil være om fem og ti år? 
 
– Vi ville aldri ha klart å realisere disse utbyggingene hvis ikke økonomien var i orden og viktige grep ble tatt tidlig i planleggingen. Vi så en mulighet til å få innpass mellom de store utbyggingene i Østfold og Drammen, men da måtte vi ha gode planer og ta ansvar selv. Nå kan vi med trygghet hevde at SiV har noen av landets beste sykehusbygg, sier han.
En mann som står ved siden av et bord
Kinserdal kaster i disse dager masse papirer han har spart opp gjennom 17,5 år som administrerende direktør.

Involvere brukerne

Ifølge Kinserdal krever sykehusledelse at man alltid har blikket på hva som skaper verdi for pasientene og er bevisst hva som hindrer sykehuset i å skape best mulig pasientbehandling. 
 
– De som vet best hva som er verdi for pasientene, er pasientene. Derfor har jeg vært opptatt av at brukermedvirkning er mer enn et aktiv brukerutvalg. Pasientene må delta i utforming av tjenestene, sier han. Makt forskyves fra systemet til pasientene. I det ligger det både store muligheter, men også behov for endring i helsepersonells roller og selvbilde.
 
De siste årene har organisasjonen vært satt på prøve. Pandemi og samtidig omorganiseringer og innflytting i nytt somatikkbygg med nye driftsformer, har vært krevende for mange. Som ved andre sykehus, har SiV økonomiske utfordringer, økende ventelister og fristbrudd. 
 
– Det er helt sikkert mye vi kunne gjort annerledes, og jeg har også gjort mine feil, både de siste årene og tidligere. Men jeg mener de endringer og omstillinger som er gjennomført i Vestfold gjør at SiV nå har bedre muligheter enn de fleste andre foretak, til å møte de utfordringene helsetjenesten står overfor, sier Kinserdal.
 
Når han nå slutter som direktør er han øverste leder for nesten 6000 ansatte. 
 
– Det er disse dedikerte medarbeidere, fagfolk, støttepersonell og alle som jobber ved sykehuset som skaper de gode tjenestene. Jeg er privilegert som har fått jobbe med så masse flotte folk, sier Kinserdal. 
 
Stein Kinserdal blir 70 år i juni. Pensjonisttilværelsen frister ikke. Han er sterkt samfunnsengasjert og har klare meninger om hvordan helsetjenesten og sykehusene skal møte utfordringene. Engasjementet pensjoneres ikke, og han forteller at i årene som kommer, vil han utfordre premissleggere i helsetjenesten på hvordan fremtiden skal møtes. 
 
– Problemet er hverken mangel på penger, personale eller investeringer, men evnen til å løse kommende utfordringer på nye måter. Vi finner ikke løsningene ved å se i bakspeilet, avslutter Kinserdal.