Klinikk psykisk helse og avhengighet med sterke resultater i nasjonale kvalitetsindikatorer

– Det er veldig inspirerende å få slike tall i kvalitetsindikatorene, men samtidig handler kvalitet om mer enn disse utvalgte målepunktene, sier klinikksjef Christian Reissig ved klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA).

Publisert 11.12.2023
portrettfoto av Christian Reissig
Klinikksjef Christian Reissig ved klinikk psykisk helse og avhengighet.

Nylig publiserte Helsedirektoratet nasjonale kvalitetsindikatorer fra alle helseforetak i landet. Tallene viser at KPA ved Sykehuset i Vestfold ligger over snittet i alle indikatorer. Ved noen indikatorer er KPA best i landet.

– Det viser at det gjøres mye godt faglig håndverk hos oss. Samtidig gir det uttrykk for et godt samarbeid mellom seksjoner og fagområder, men også ut til neste ledd i behandlingskjeden, sier klinikksjefen.

Klinikken har jobbet med pasientforløp over år, de følger ventelistene tett og har fokus på god og komprimert utredning. Dette gjenspeiles i tallene. Blant annet får alle barn og unge som har rett til psykisk helsehjelp, oppstart av behandling innen 65 arbeidsdager. KPA ligger også høyt på antall pasienter innen psykisk helsevern, både barn/unge og voksne, som blir utredet innen anbefalt forløpstid.

– Pasientforløpene indikerer hvor raskt du får hjelp. Tanken er at kort ventetid og komprimert utredning gir raskere behandling. Det er til pasientens beste, sier Reissig.

Pasientene deltar i egen behandling

83 prosent av pasienter i psykisk helsevern voksen medvirker i egen behandling. Det betyr at de sammen med behandlerne lager en behandlingsplan. Det nasjonale målet er 80 prosent.

– Tallene viser at våre medarbeidere er opptatt av at pasienten får sammenhengende løp og de er interesserte i at behandlingen bygger på hva som er viktig for pasienten, sier klinikksjefen.

KPA ligger også høyt når det gjelder andel epikriser som er sendt innen 1 dag etter at pasienten er skrevet ut. Disse sendes til kommunen, fastleger eller andre behandlingsinstitusjoner som følger opp videre behandling, og rask utsending bidrar til kontinuitet i behandlingen.

– Samtidig er det viktig å huske på at disse kvalitetsindikatorene ikke gir et helhetlig bilde av kvalitet i tjenesten, det belyser bare noen deler. Vi vet for eksempel ikke hvordan vi ligger an innen effekt av behandlingen som gis eller hvor stor andel av de som har behov for behandling faktisk mottar hjelp, påpeker Reissig.

Han vil likevel berømme sine medarbeidere og ledere.

– De fortjener skryt. Å oppnå slike resultater krever prioritering, oppfølgning og dedikasjon, sier klinikksjefen.

Styresak

Tirsdag 12. desember skal kvalitetsindikatorene legges frem for styret i SiV. Fagdirektør Jon Anders Takvam viser til at de nasjonale kvalitetsindikatorene viser gjennomgående gode resultater for SiV med måloppnåelse over landsgjennomsnitt.

– Innen flere fagområder scorer SiV blant de beste helseforetak i landet. Det er svært positivt. Det er imidlertid også flere områder der SiV har lav måloppnåelse. Det er viktig at det systematisk gjennomføres forbedringsarbeid innen disse områdene for å forbedre resultater, skriver han i styresaken.

Utvalgte gode resultater:

  • Gjennomgående gode resultater innen psykiatri, både barn og voksne samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Resultater for behandling og overlevelse innen hjertesykdommer
  • Forbedring på flere kreftområder
  • Gode oppfølgingsresultater for karkirurgi
  • Forbedring for korridorpasienter

Det er imidlertid også områder der SiV har dårligere resultater og til dels forverring over tid. Dette gjelder:

  • Behandling og overlevelse etter hofteoperasjoner
  • Noen måleindikatorer innen slagbehandling

Hva er en kvalitetsindikator? (fra helsedirektoratet.no)

  • En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles.
  • Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i et eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten.
  • Tolkningen av kvalitetsindikatorer kan være komplisert og datakvaliteten kan variere.