Nytt sykehusbygg ferdig ved Sykehuset i Vestfold

Torsdag 12. august overleverte Skanska og CURA-gruppen et nytt somatikkbygg på 33.000 kvadratmeter til Sykehuset i Vestfold, før planlagt tid og til budsjett.

Publisert 12.08.2021
Sist oppdatert 31.07.2023
En gruppe mennesker som står i gangen
(F.v.) Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge, leder Hans Ole Haugen for CURA-gruppen, koordinator Morten Tønnessen, prosjektdirektør Hans Thomas Gaarder i Skanska Norge, prosjektdirektør Tom Einertsen i Tønsbergprosjektet og adm dir Stein Kinserdal i SiV.
Somatikkbygget er en del av utbyggingen ved sykehuset, kalt Tønsbergprosjektet. De siste månedene har somatikkbygget blitt testet, og det er nå så ferdig at man kan starte prøvedrift og virksomhetstester i bygget. Sykehusets innflytting er planlagt i slutten av 2021.

– Dette markerer en stor milepæl for Sykehuset i Vestfold, og etter 30 år med mer eller mindre kontinuerlig utbygging kan Vestfolds befolkning og våre ansatte endelig få gode og moderne fasiliteter i alle avdelinger i Tønsberg, sier administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold.

Det nye bygget har fått et nytt akuttsenter på rundt 2.000 kvadratmeter, som har både akuttrom, røntgen og observasjonssenger. 

– For sykehuset vil det nye akuttsenteret gi en klar forbedring i pasientbehandlingen, fortsetter Kinserdal.
Overrekker papirene_Kinserdal og Einertsen_M.jpg

(Administrerende direktør Stein Kinserdal får papirene og dermed også somatikkbygget fra prosjektdirektør Tom Einertsen.)

Ny kontraktmo​dell

Tønsbergprosjektet har vært et foregangsprosjekt med blant annet bruk av ny kontraktmodell som aldri før har blitt brukt i Norge. 

– Incentivene i denne modellen er slik at alle trekker i samme retning, med samme mål: partene må spille hverandre gode for at alle skal oppnå gode resultater. Dette har ført til at vi nå sluttfører et sykehusprosjekt med en kostnad som ligger helt i nedre skala sammenliknet med andre tilsvarende prosjekt, samtidig som våre partnere har oppnådd gode resultater, sier prosjektdirektør Tom Einertsen, for Tønsbergprosjektet – Sykehuset i Vestfold.

Skanska Norge og CURA gruppen er to av disse partnerne, sammen med Bravida, Haaland og Assemblin.

– Sykehusutbygging er store og krevende prosjekter, og vi har snudd hver stein for å få gode løsninger på plass innenfor de økonomiske rammene som er satt. Gjennomføringsmodellen har satt høye krav til samarbeid og bruk av digitale verktøy, og vi mener dette prosjektet viser at den er godt egnet til å løse samfunnets mest komplekse byggeprosjekter. Vi er svært stolte over å ha vært med på å realisere to sykehusbygg som gir helsetilbudet i Vestfold et stort løft i mange år fremover, sier konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød. 

– Vi er stolte av å ha hatt alle arkitekt- og ingeniørfag i det nye somatikkbygget. Gjennom en unik samarbeidsmodell, har alle aktørene bidratt til å styrke helsetilbudet til Vestfolds befolkning og møtt prosjektets rammer, uten de sedvanlige konfliktene som byggebransjen ofte forbindes med, sier Hans Ole Haugen, leder for CURA gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur og Erichsen Horgen).

Nytt behandling​sforløp

Akuttsenteret er etablert for at pasientene skal få et nytt og fordret behandlingsforløp. I akuttsenteret vil man kunne diagnostisere pasientene på en raskere og bedre måte, ved at sykehuset bemanner dette området med flere spesialister enn det som tradisjonelt har vært på et akuttmottak. Dette vil gi sikrere og raskere diagnostisering og vil gi pasienten en bedre opplevelse av sykehusoppholdet – med mindre venting. 

For å få til denne tidlige diagnostiseringen kreves et visst areal med senger og tilgang til avansert medisinskteknisk utstyr. Dette har for eksempel ført til at radiologisk utstyr (CT) ligger vegg i vegg med behandlingsrommene, samt at det blir etablert en egen stor akuttpost med 28 senger.

– Planleggingen og byggingen av akuttsenteret har vært en spennende oppgave, hvor vi måtte se inn i fremtidens måte å drive et sykehus på der pasienten blir møtt av flere spesialister på et tidligere tidspunkt enn tradisjonelt, sier Morten Tønnesen, koordinator for somatikkbygget.

Bygget for ​​å kunne endres

Det nye somatikkbygget er siste hoveddel av Tønsbergprosjektet. Bygget inneholder foruten akuttsenter flere etasjer med sengeposter og poliklinikker. Det er også etablert nytt sengevaskeri i underetasjen, noe som vil hjelpe sykehusets smittehåndtering i fremtiden. 

I konseptfasen ble det besluttet at bygget skulle bygges for å tilpasses en fremtid som man ikke kjenner, slik at man relativt enkelt kan gjøre endringer og tilpassinger for den utviklingen som skjer hele tiden på det medisinske området. Som et ledd i dette, ble det besluttet å bygge et uinnredet reserveareal – tilpasset utvidelse av radiologiske funksjoner.

Miljø og b​ærekraft

Somatikkbygget er planlagt og bygget med målsetting om BREEAM-NOR sertifisering på nivå Very Good. Denne sertifiseringen blir utstedt etter at bygget er ferdig, når alle løsninger er valgt, dokumentert og sjekket. Per dagens dato ser det ut til at somatikkbygget vil kunne oppnå denne sertifiseringen. 

Bygg som erstattes og bygging av nytt​ kontorbygg

Det nye somatikkbygget erstatter A-fløyen - som etter sigende ble bygget som et midlertidig bygg i 1974 og B-fløyen fra 1938. Rivning av bygg A og B starter tidlig 2022 og vil pågå i ca. 6 måneder.

– Når B-fløyen er revet, vil vi starte med utgravingen og byggingen av et mindre kontorbygg omtalt som «Nære kontorer» på samme tomten som bygg B. Det nye kontorbygget vil bli satt opp i forlengelsen, og bli en del av det nye somatikkbygget mot sør-vest. Dette bygget blir bygget for å sikre tilgang til kontorfasiliteter i nærheten av pasientene, slik at vi kan utnytte sykehusets personalressurser på en best mulig måte, sier assisterende prosjektdirektør Bjørn Varegg – Sykehuset i Vestfold. 

Det er planlagt at dette kontorbygget - på litt over 2 000 kvadratmeter - er siste del av Tønsbergprosjektet, og det skal være ferdig i 2023.

​Les mer om fremtidens pasientb​​ehandling:

Regional utviklingsplan 2035 - ​Helse Sør-Ø​st RHF (helse-sorost.no)