SiV står i fare for å bruke 100 mill mer enn budsjett

– SiVs økonomiske utfordringer har vokst, til tross for tiltaksplanene som ble lagt for medisinsk og kirurgisk klinikk. De har ikke virket som forutsatt, forteller administrerende direktør Stein Kinserdal ved SiV.

Publisert 13.09.2023
En mann iført dress og slips
Det kommer frem i økonomirapporteringen som legges frem for styret onsdag 13. september.

– Det var utfordringer i akuttsenteret etter innflytting, og det ble lagt ned et stort arbeid for å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten. Dette har vært kostbart, blant annet grunnet innleie. Utfordringen nå er å opprettholde pasientsikkerheten og kvaliteten innenfor budsjettrammene, sier Kinserdal.

Sykehuset har lange ventelister, men behandler flere pasienter enn noen gang. Imidlertid skjer det med bruk av mer midler enn det foretaket er tildelt.

– Det kan ikke fortsette. SiV får rundt 6,5 milliarder kroner for å drive spesialisthelsetjenester for Vestfolds befolkning, og vi har ikke mandat til å bruke mer. For å lykkes må vi drifte innen de rammene vi har, påpeker direktøren.

​​​Mindre innleie, overtid og vakans

Gjennom sommeren ble det klart at medisinsk og kirurgisk klinikk er på vei mot et vesentlig større negativt budsjettavvik. Per juli rapporterte SiV et estimert budsjettavvik på 100 millioner kroner for 2023.

– Estimatet forutsetter at sykehusdriften forbedres mot slutten av året. Det er knyttet risiko til dette, blant annet på grunn av manglende gjennomføring og resultater av tiltaksplanene i medisinsk og kirurgisk klinikk, står det i saken som styret skal behandle onsdag.

Det finnes forbedringsområder som klinikkene selv har pekt på. 

– Det er fortsatt store kostnader knyttet til innleie, overtid og vakans. Det forutsettes at disse skal ned til budsjettert nivå innen utgangen av året, men det alene vil ikke kunne ta igjen underskuddet, sier Kinserdal​.

​​​​​Arbeid med budsjett 2024 

Det store budsjettavviket for 2023 er alvorlig for både ansatte og befolkningen, siden det handler om sykehusets bærekraft til å gi gode helsetjenester i fremtiden. I den økonomiske langtidsplanen forutsettes det at medisinsk og kirurgisk klinikk skal være i budsjettbalanse ved inngangen til 2024. Arbeidet med neste års budsjett pågår, og har vært gjennom en bred prosess. Kravene om mindre pengebruk har blitt fordelt mellom klinikkene etter størrelse, slik prinsippet har vært ved SiV over lang tid.

– Medisinsk og kirurgisk klinikk fikk aksept av styret og midlertidige tilskudd i 2023 for å kunne drifte med underskudd. Administrerende direktør er tydelig på at det ikke skal gis ekstra midler til klinikker i 2024.

Kinserdal er tydelig på at det kan komme tøffe avgjørelser for å få pengebruken ned til budsjett.

– Sykehuset kan ikke fortsette å bruke mer penger enn det vi får tildelt. Det vil bety at handlingsrommet blir mindre, og at det ikke blir penger til investeringer, som medisinsk-teknisk utstyr og videre modernisering av byggene. SiV må derfor snu utviklingen. Forbedringer må vise resultater allerede i 2023 for at SiV kan levere innenfor de økonomiske rammene i 2024, og dermed opprettholde et bærekraftig investeringsnivå i årene som kommer. Men det er også viktig over tid å drive virksomhetsutvikling som innebærer flere og bedre helsetjenester uten at medarbeiderne skal løpe raskere eller arbeide mer, sier Kinserdal.