HELSENORGE

Utvikler nytt lavterskeltilbud til unge med psykiske utfordringer

Tidligere denne måneden samlet fagfolk på tvers av sektorer og tjenestenivåer til et samskapingsverksted for å diskutere hvordan tjenestene kan møte ungdom med psykiske utfordringer på en bedre måte enn i dag. 

Folk i salen som hører på foredrag fra scenen

Prosjektet har en egen ekspertgruppe – et ungdomspanel, som har sagt veldig tydelig hvilke behov og ønsker de har for tjenesten. Dette legges til grunn for arbeidet i samskapingsverkstedet.​

Bedre tilpasset ungdommen​s behov 

Samskapingsverkstedet er en del av arbeidet med å utvikle et nytt lavterskeltilbud for ungdom som sliter med psykososiale utfordringer.  Hele ideen er å forebygge psykiske lidelser og gi rask hjelp hos spesialisthelsetjenesten til de som måtte trenge det. Ung Arena + skal derfor være en plass der unge kan få hjelp til å mestre livets små og store utfordringer.

– Flere unge opplever dagens tjenester som ukoordinerte og lite tilpasset ungdommens behov. Derfor er det så viktig at vi som jobber med dette lytter til hverandre og til ungdommen, slik at vi sammen kan skape tjenester som er enda mer tilpasset dem det gjelder, sier prosjektleder Kari Marthinsen.

Samskapingsverkstedet er den del av prosjektet Ung Arena + som jobber med å utvikle en tjeneste som integrerer tjenester på tvers av sektorer og tjenestenivåer, NAV Ung og frivillige i et felles lavterskeltilbud for ungdom i Vestfold. Prosjektet gjennomføres i Tønsberg og Larvik kommuner, men tanken er at løsningen etter hvert skal spres til andre kommuner og helseforetak.

Les mer om prosjektet på Kompetansebroen​

Kari Marthinsen holder foredrag

Vil skape helt nye tjenester sammen 

På verkstedet møttes fagpersoner fra Vestfold-kommunene, Sykehuset i Vestfold, NAV, fastleger, Vestfold og Telemark fylkeskommune og brukerrepresentanter for å bore mer i hva som kan skape bedre tjenester for unge som har rus- eller psykiske utfordringer.  

– Vi må sørge for at tjenestene er samordnet og i stand til å møte behovene til denne gruppen unge. Da trenger vi ny kunnskap og endret praksis. Jeg gleder meg veldig til å se hva som kommer frem når fagfolk og ungdommen selv jobber sammen om disse problemstillingene, sier Marthinsen.​

Ungdom om ungdo​m 

Ung Arena er et konsept som har sitt utspring i Oslo og er videre etablert syv steder i Norge. Disse består av rene kommunale tjenester. I Vestfold satses det på en utvidet modell og plussen i «Ung Arena +» står for å skape en helt nytt tilbud, der sykehus og kommune spiller på samme lag.

Prosjektgruppen i Vestfold er en engasjert gjeng med ungdom og fagfolk fra ulike sektorer i pilotkommunen Tønsberg, Larvik kommune, Sykehuset i Vestfold, NAV og Universitetet i Oslo.

For å sikre at ungdommens stemme kommer godt frem i prosjektet er det også etablert et ungdomspanel som består av 19 ungdomsrepresentanter og en ungdomsredaksjon som skal hjelpe til med å gjøre informasjonsarbeidet mer ungdomsvennlig. 

Det er ungdom som er eksperter i å være ungdom og det er viktig at deres perspektiver kommer godt til syne i prosjektet, sier Marthinsen.