Velkommen til nytt LIS1-kull

Et nytt kull med leger i spesialisering (LIS1) har nå sine første dager ved Sykehuset i Vestfold. De har spennende og krevende dager foran seg.

Publisert 29.08.2023
En mann og kvinne som poserer for et bilde
Agustin Isla Rodriguez-Contreras og Hannah Herholdt Høyer.
Agustin Isla Rodriguez-Contreras og Hannah Herholdt Høyer er to av de nye LIS1. De er glade for å være ved SiV.

– Det er veldig spennende. Jeg er fra Tønsberg, så det var hit jeg ønsket meg mest, sier Herholdt Høyer.

– Jeg tror jeg kan lære veldig mye her. Et mellomstort sykehus som dette gir både ansvar og støtte, fortsetter Rodriguez-Contreras.

Begge jobbet i akuttmottaket ved SiV i sommer.

– Der var de flinke til å ta oss med og lære bort til oss. Vi opplevde å få ansvar for egne vurderinger, men samtidig alltid ha noen å konferere med og å spørre om prosedyrer. Det opplevdes trygt, er de enige om.

Administrerende direktør Stein Kinserdal ved SiV ønsker dem hjertelig velkommen. 
– Dere står foran en spennende, krevende og forhåpentligvis givende periode. Vi håper dere vil oppleve SiV som en god arbeidsplass, sier han.

​Forbedring av LIS1-løpet

SiV startet i vår et prosjekt som skal se på hvordan LIS1-tjenesten kan forbedres og utvikles videre.

– Både nasjonal evaluering og våre egne undersøkelser avdekker at vi har forbedringspotensial, sier Kinserdal. 

En arbeidsgruppe, hvor også tillitsvalgte er med, har innhentet informasjon om arbeidshverdagen til LIS1 ved SiV. Arbeidsgruppen jobber nå med forslag til tiltak som skal legges frem for sykehusets ledelse. 

Avdelingssjef Cristian Siva ved nevrologisk avdeling deltar i arbeidsgruppen.

– Vi ser blant annet på rekrutteringsprosess, introduksjon og oppstart, læringsarenaer, veiledning, supervisjon og undervisningsopplegg. Vi vurderer også hvordan LIS1 er organisert og opplegget i den enkelte klinikk, sier han.

​​Ber ferske leger si fra

Denne sommeren har arbeidsbelastning og arbeidshverdagen til leger generelt og LIS spesielt vært på dagsorden i pressen og sosiale medier. Gjennom kampanjen #legermåleve har særlig unge leger fortalt historier om vanskelige og krevende arbeidsforhold.

– LIS1 går mye vakt og har stor arbeidsbelastning. Overgangen fra studier kan oppleves hard, men også lærerik og utviklende. Det er viktig at unge leger sier ifra til sin leder, kolleger, verneombud eller tillitsvalgt hvis noe blir for krevende. Så har vi ledere et ansvar for å følge opp det som de unge legene kommer med, sier Siva.

Stein Kinserdal sier at sykehusledelsen er i dialog med tillitsvalgte om tematikken som er satt på dagsorden. 

– Dette er komplekse og sammensatte problemstillinger. Men vi skal undersøke og ta tak i det vi kan gjøre lokalt hos oss, sier han. 

LIS 2023.jpg

​Fakta:

  • ​De 18 nyutdannede legene er i gang med den obligatoriske introduksjonsuken, som blant annet omfatter ferdighetstrening på SIM-senteret, innføring i ikt-systemer og informasjon om LIS1 sin rolle ved SiV
  • LIS1 er nyutdannede leger, som tilsvarer det som tidligere ble kalt turnusleger. Denne første delen av spesialiseringen for leger består av 12 måneder sykehustjeneste, etterfulgt av seks måneder kommunehelsetjeneste
  • SiV tar årlig imot 38 LIS1. Halvparten starter om høsten og halvparten om våren. De fleste har todelt tjeneste med indremedisin og kirurgi, mens 8 har tredelt tjeneste bestående av indremedisin, kirurgi og psykiatri