Vil etablere et psykosomatisk team i akuttsenteret

I et innovasjonsprosjekt ved SiV undersøker Kristine Sverdrup hvordan et psykosomatisk team kan hjelpe pasienter som kommer til akuttsenteret. – Forskning viser at en av tre pasienter som kommer hit har udiagnostiserte psykiske lidelser. Det påvirker den somatiske behandlingen, forteller hun.

Publisert 13.11.2023
Sist oppdatert 27.12.2023
Et par kvinner i hvite frakker
Cecilie Løchen og Kristine Sverdrup.

Avdelingsoverlege Sverdrup jobber ved distrikts-psykiatrisk senter (DPS) ved SiV, og i et innovasjonsprosjekt tar hun sikte på å etablere et konsultasjonsbasert (CL) team. Formålet er å forbedre behandlingen for pasienter med psykosomatiske lidelser.

– Noen pasienter har mange innleggelser med samme problematikk der man ikke finner objektive funn. Det kan være magesmerter, hodepine, brystsmerter, pustevansker og liknende, og da kan det være nyttig å undersøke sammenhengen mellom psykisk helse knyttet opp til somatiske utfordringer, sier Sverdrup.

Et team kan dermed, sammen med somatisk lege og pasient, vurdere nye behandlingstiltak og utredning.

– Denne pasientgruppen får dårlig effekt av somatisk behandling hvis ikke de psykiske lidelsene behandles. Ved å jobbe tett med sykepleierne og være en støtte for legene, kan vi fange opp hvilke pasienter som har behov for psykiatrisk behandling. Deretter kan vi sammen legge en plan videre, sier Sverdrup.

Teamet er tenkt å være et bindeledd mellom psykisk helsevern, somatikk og akuttpsykiatri. Målet er å sikre bedre forståelse av sykdom, redusere antall unødvendige innleggelser og øke pasientsikkerheten. Et team kan bidra til å forebygge suicid ved å komme tidlig inn i forløpet for pasienter som utvikler psykiske lidelser på andre måter enn at de sier de vil ta livet sitt. 

Fant daglig pasienter som har behov

I fire uker har Sverdrup hospitert i akutt avklaring for å se hvordan enheten jobber og hvordan et psykosomatisk team kan bidra.

– Vi skal finne ut av hvordan sammensetningen av teamet bør være, hvor mange som bør være involvert og hva omfanget er, sier avdelingsoverlegen.

Det er ikke overraskende at hun allerede har funnet flere pasienter som ville hatt nytte av et slikt tilbud.

– Det er ikke tvil om at det er et behov. Allerede første dag fant jeg fire pasienter, og jeg finner flere hver dag jeg er her, forteller Sverdrup.

Seksjonsleder Cecilie Løchen ved akuttavklaring tok imot prosjektet med åpne armer.

– Vi har mye rus og psykiatri, det å fange disse pasientene opp tidlig og komme tidligere inn med psykiatrisk vurdering og  behandling, vil gi en positiv gevinst for dem, sier hun.

Løchen og Sverdrup deltar begge i en arbeidsgruppe med deltagere fra psykiatri og somatikken. Avdelingsoverlege Ove Westgård og avdelingssjef Vidar Ruddox har etablert en arbeidsgruppe for å styrke samarbeidet mellom somatikken og psykiatrien. Bakgrunn for arbeidet er rapporten «Samhandling mellom Akuttsenteret og psykiatrisk akuttmottak (PAM)». Mandatet handler om samhandling og rådgivende funksjon på tvers av klinikkene ved SiV slik at det blir helhetlig tilnærming til pasientgrupper med sammensatte utfordringer.

Bedre forståelse av sykdommen

Sverdrup har stor tro på at tilbudet vil gi bedre brukertilfredshet hos pasientene.

– Ved at pasientene bedre forstår sine symptomer og sin sykdomsatferd, kan de bedre etterleve sin behandling. Det kan føre til mindre sykelighet og forbruk av helsetjenester, mener hun.

Et tidlig og godt psykosomatisk tilbud kan dermed føre til kortere liggetid og færre reinnleggelser av pasienter.

– Det vil være kostnadsbesparende for sykehuset å redusere antall innleggelser gjennom bedret forståelse av kroppslige symptomer. Et eksempel er brystsmerter, som i svært mange tilfeller ikke er koronarrelatert. Det er vist i studier at ved god sykdomsforståelse knyttet til somatiske symptomer fører det til færre innleggelser, bedre etterlevelse av behandling og bedre utfall for pasienten, skriver Sverdrup i sin prosjektbeskrivelse.

Hun påpeker behovet for tett samarbeid mellom fagdisipliner for å sikre helhetlig behandling.

– Bedre samhandling mellom tjenestene våre vil gi en bedre helhetlig behandling, påpeker overlegen.

I tillegg tror overlegen på kunnskapsoverføring fra teamet til de somatiske sykepleierne og legene.

Starter opp i 2024

Et slikt team er nytt ved SiV, men det finnes allerede ved andre sykehus. Sverdrup har derfor hentet informasjon fra blant annet Diakonhjemmet og Haukeland.

– DPS har også nylig hatt et samarbeidsprosjekt med psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet, psykiatrisk avdeling, pre-hospitale tjenester, hjertepoliklinikken og avdeling for rus og avhengighet i en slik sak. Alle involverte parter er enige om at samhandlingen var meget nyttig for pasient ved at pasienten har bedre etterlevelse og forståelse, og pårørende er involvert og ser nye sammenhenger. Det har redusert kostnadene til helsetjenestene, melder Sverdrup.

Prosjektet forventes å utforme teamet i løpet av våren 2024. Målet er oppstart i løpet av 2024.