Om Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialiteter og grenspesialiteter. Innenfor sykelig overvekt har sykehuset et regionalt behandlingstilbud.

Sykehuset i Vestfold dekker et befolkningsgrunnlaget på om lag 230.000. SiV har imidlertid ikke ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen i kommunene Sande og Svelvik. Dette ansvaret har helseforetaket Vestre Viken.

Driftssteder

SiV har drift flere steder i Vestfold:

  • På sykehusområdet i Tønsberg er akuttfunksjonene og store deler av den planlagte medisinske virksomheten samlet. Her ligger også hovedadministrasjonen.
  • SiV-Larvik driver planlagt ortopedisk kirurgi og har omfattende poliklinisk aktivitet.
  • Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet holder til i Stavern.
  • Klinikk psykisk helse og rusbehandling har administrasjon i Tønsberg og drift flere steder i Vestfold. Se kart og besøksadresser for oversikt.

Visjon og verdier

Sykehuset i Vestfolds visjon er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Våre verdier er:

  • kvalitet
  • trygghet
  • respekt

Sykehuset i Vestfold eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Nøkkeltall

Utvalgte nøkkeltall for Sykehuset i Vestfold. Tallene er fra 2017.

Årsverk: 4 119

Innleggelser: 37 900

Polikliniske konsultasjoner: 366 000

Dagpasienter: 22 000

Fødsler: 1 942

Antall senger: 544

Budsjett: samlet budsjett (somatikk og psykiatri) for 2018 er på omtrent fem milliarder kroner.

Sykehuset i Vestfolds historie

Frem til 1998 var det fire selvstendige sykehus og fire akuttmottak i Vestfold

Fra 01. januar 1998: Felles ledelse av Horten sykehus og Vestfold sentralsykehus.

Fra 01. januar 1999: Felles ledelse av Sandefjord sykehus og Larvik sykehus.

01. april 2000: Vestfold sentralsykehus (Tønsberg/Horten) slås sammen med Sandefjord/Larvik sykehus til ett sykehus under navnet Sentralsykehuset i Vestfold, med fire driftsteder. Ny oppgavefordeling mellom sykehusene vedtas i Fylkestinget.

01. mai 2000: Akuttmottaket ved sykehuset i Horten nedlegges

01. september 2000: Psykiatrien i Vestfold skilles ut som selvstendig helseforetak

29. juni 2001: Akuttmottaket ved sykehuset i Sandefjord nedlegges.

01. januar 2002: Ansvaret for sykehusene overføres fra Vestfold fylkeskommune til staten gjennom det regionale helseforetaket Helse Sør. Sykehuset skifter navn fra Sentralsykehuset i Vestfold til Sykehuset i Vestfold HF.

01. januar 2002: Habiliteringstjenesten i Vestfold overtas fra Vestfold fylkeskommune og blir en del av Sykehuset i Vestfold HF.

01. januar 2002: Kysthospitalet i Stavern, som er bygget opp som Vestfoldbefolkningens rehabiliteringstilbud, legges til Rikshospitalet.

01. mai 2005: Gjenværende aktivitet ved SiV-Horten overføres til SiV-Sandefjord. SiV-Horten avvikles.

12. januar 2006: Offisiell åpning av 6.byggetrinn ved SiV-Tønsberg

01. mars 2006: All bløtdelskirurgi overføres fra SiV-Larvik til SiV-Tønsberg. Deler av ortopedisk øyeblikkelig-hjelp overføres fra SiV-Larvik til SiV-Tønsberg fra samme tidspunkt.

29. juni 2007: All poliklinisk aktivitet inkludert skadestue overføres fra Sandefjord til Larvik og Tønsberg.

20. juni 2008: Akuttfunksjonen i medisin avviklet i Larvik og overført til Tønsberg

20. juni 2008: Akuttfunksjonen i ortopedi avviklet i Larvik og overført til Tønsberg

30. juni 2008: Salg av SiV-Sandefjord til Sandefjord kommune.

01. januar 2009: SiV organiseres i fem klinikker: medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk, klinikk medisinsk diagnostikk, prehospital klinikk (felles med Telemark) og servicedivisjonen.

01. juli 2009: SiV flytter ut fra bygget i Sandefjord. Aktiviteten er overført til Larvik og Tønsberg.

01. juli 2009: SiV fusjonerer med Kysthospitalet i Stavern, som blir klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

01. januar 2012: Psykiatrien i Vestfold fusjoneres med Sykehuset i Vestfold og blir ny klinikk ved sykehuset: klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Styrende dokumenter

Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuset i Vestfold

Protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold 15.02.2017

Årsberetning

Årsberetning 2015

Årsregnskap 2015

Årlig melding

Årlig melding 2016

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.