Medlemmene i ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Vi er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset og gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen.

Ungdom er en egen pasientgruppe og trenger et eget forum for å kunne formulere og formidle sine synspunkter og innspill til sykehuset. For at ungdom skal kunne påvirke utformingen av helsetjenestene slik at tilbudet til unge blir best mulig, er det opprettet et ungdomsråd ved Sykehuset i Vestfold.

Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved sykehuset - på ungdoms premisser. Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere.

Kontakt oss gjerne dersom du har forslag til saker vi bør ta opp. E-post: ungdomsradet@siv.no​.

  • Henrikke Marie Bülow Kristiansen - leder
  • Johanne Langklep - nestleder
  • Frida Berg-Aasen
  • Sunniva Desiré Severinsen
  • Melissa Lindhøy

  • At overføring fra barneavdelinger til voksenavdelinger og kommunehelsetjenester skjer på en trygg måte
  • At helsepersonell får bedre forståelse for unge og kommuniserer med unge på en måte vi forstår
  • Ivaretakelse av det sosiale livet for unge ved lengre innleggelser

Grunnlag

I videreutvikling av «pasientens helsetjeneste» skal brukermedvirkning benyttes aktivt som en kunnskapskilde til å forbedre, fornye og forenkle sykehustilbudet til beste for brukerne. Ungdommens erfaringer og forslag skal brukes aktivt - og skal danne grunnlag for at sykehusene skal bli en bedre plass å være syk, en bedre plass å være ungdom og en bedre plass å følge med på sykdommen til søsken, foreldre, øvrig familie og venner.

Formål og oppgaver

Rådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom i helseforetaket - på ungdommens premisser. Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere, samt tilbud som blir gitt til ungdom når deres foresatte er pasienter i våre sykehus.

Ungdomsrådet skal arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom. Rådet skal ha reel innflytelse på system- og tjenestenivå, og i forhold til alle relevante enheter i helseforetaket. Ungdomsrådet må bli hørt og inkludert i alle prosesser som omhandler helseforetakets tilbud til ungdom. Rådets arbeidet må tilrettelegges for medlemmene.

Det må være tett dialog mellom ungdomsråd, brukerutvalg og ledelsen i helseforetaket for å sikre muligheten til å komme med innspill og saker som er av interesse for unge brukere av våre tjenester. Ungdomsrådet kan på eget initiativ drøfte og gi råd i saker som angår tjenestetilbudet til ungdom. Ungdomsrådet skal ha anledning til å sette en selvstendig agenda og løfte fram saker til drøfting og beslutning.

Sammensetning og oppnevning

Det er viktig at ungdomsrådet ivaretar et helhetlig brukerperspektiv, og ikke representerer sær- og/eller personinteresser. Brukerorganisasjonene og deres ungdomsorganisasjoner inviteres til å nominere kandidater. Det legges dessuten til rette for rekruttering direkte blant brukere og pårørende med egne erfaringer.

Ungdomsrådet kan bestå av inntil 10 medlemmer i alderen 13-25 år fordelt geografisk i vårt opptaksområde, gjenspeile pasient- og diagnosegrupper, pasienterfaring og kjønn. Medlemmene velges for to år, med mulighet for gjenoppnevning. Adm. direktør oppnevner leder og nestleder. Det legges til rette for å supplere rådet ved eventuelle frafall underveis i rådsperioden.

Møtehyppighet og administrasjon

Ungdomsrådet skal ha minimum 4 kveldsmøter i året, det utarbeides en årlig møteplan. Møtene avholdes etter skole-/arbeidstid. Møter ledes av ungdomsrådets leder, eller dennes nestleder.
 
Helseforetaket oppnevner en koordinator som bistår ungdomsrådet i praktisk tilrettelegging. Leder og nestleder i ungdomsrådet planlegger møtene sammen med koordinatoren.

Koordinatoren kaller inn til møtene med sakliste og saksdokumenter. Det føres protokoll fra møtene.

Opplæring

Opplæringen av rådet må være tilpasset ungdom, både med tanke på form, tidspunkt og sted. Ungdomsrådets medlemmer må få opplæring i sin rolle og mulighet for påvirkning.

Ungdomsrådets medlemmer må få anledning til å bli kjent med hverandre, bli trygge på hverandre, og trygg på sin rolle som medlem i rådet.

Honorering

Arbeid i ungdomsråd honoreres etter enhver tid gjeldende retningslinje for honorering for Brukerutvalg.

Overordnede føringer og referanser

Henrikke Marie Bülow Kristiansen
Leder av ungdomsrådet
E-post: henrikkebulow00@gmail.com

Katrine Svinterud
Tlf. 920 48 888 / 33 34 20 75
E-post: katrine.svinterud@siv.no

Sist oppdatert 15.06.2023