Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.


Tilbakemelding på erfaringer og opplevelser med våre tjenester er verdifull for oss. Vi tar disse på alvor og ønsker at pasienter og pårørende er fornøyd med behandlingen og ivaretakelsen vi gjør ved sykehuset. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og klagesaker er en av tingene vi tar med i vårt forbedringsarbeid.
Dersom du vil klage må du sende en skriftlig henvendelse til:


Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg
 
Merk gjerne brevet med navn på seksjon/avdeling.

​Hva skjer når du klager?

Når vi mottar en klage, fordeles den til ansvarlig enhet som har vært involvert i det det  klages på. Det foretas en journalgjennomgang for å få oversikt over hva som har skjedd. Dersom flere seksjoner/faggrupper er involvert, samles disse for å få en helhetlig oversikt og uttalelse i saken. Vi ønsker å bek​​lage der det er på sin plass, forklare og også fortelle hva vi eventuelt skulle, kunne, eller burde gjort. Vi tilstreber å gi et svar innen 4 uker. Saken blir ikke lagt inn i journal, men behandles i eget sak-arkivsystem. 

Hvem kan hjelpe?​​

​Pasient- og brukerombudet i Vestfold og Telemark kan bidra med råd, veiledning og bistand til hvordan du ​kan klage. Tjenesten er gratis.​​

Si din mening

Brukerundersøkelsen vår Si din mening​ kan også benyttes for å gi tilbakemelding på erfaringer som gjøres ved sykehuset. Denne er anonym og du får ikke tilbakemelding på denne. Hvis du ønsker tilbakemelding, må du sende en skriftlig henvendelse til sykehuset. 

Nyttig informasjon om retten til å​ klage​​​

​Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Om retten til å klage på helsenorge.no

Fritt rettsråd - psykisk helsevern

Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.

Om klage på tvungent psykisk helsevern på helsenorge.no


Sist oppdatert 02.10.2023