Fagkurs

Hvordan øke bruk av digital teknologi i behandling?

Velkommen til nasjonal nettverkssamling for ledere om digitale helsetjenester Oslo, 19. – 20. oktober 2023.

Passert
19.
oktober
2023
2 dager
 1. 19. okt. 2023, 10:00 - 16:00
 2. 20. okt. 2023, 08:30 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 19. okt. 2023, 10:00 - 16:00
 2. 20. okt. 2023, 08:30 - 15:00

Arrangør

Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold, Helse Bergen og St. Olavs Hospital

Gå til skjema i questback for påmelding

Frist for påmelding: 28. sep. 2023

Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold, Helse Bergen og St. Olavs Hospital arrangerer nasjonal nettverkssamling for ledere i spesialisthelsetjenesten om digitale helsetjenester. Vi inviterer til årets nasjonale nettverkssamling for ledere i Oslo på Scandic Solli, 19. – 20. oktober 2023.

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 12 timer

Målgruppe:

 • Ledere
 • Fagfolk
 • Helsepersonell
 
Program
  Torsdag, 19. oktober  
Tidspunkt Tema Foreleser
10:00 – 10:15Åpning av konferansen Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær Helsedepartementet
10:15 – 10:45Overordnet innledning Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet i e-helse
10:45 – 11:15Utfordringer og samarbeid om utvikling av digitale helsetjenester

Ulrich Johannes Spreng, direktør Medisin og helsefag, Helse Sør-Øst

11:15 – 11:35Pause  
11:35 – 12:30Helseplattformen, erfaringer og mulighetsrom innenfor psykisk helsevern Liv Sigrun Sættem Engvik, seksjonssjef/psykologspesialist og Lise Tidemann Veium, seksjonsleder/psykologspesialist, St Olavs Hospital
12:20 – 13:00

Brukererfaringer

 • Assistert selvhjelp
 • Digital behandling

Ingunn Langsrud, brukerrådgiver DPS Vestfold

Mira Susan Hagelund, brukererfaring 

13:00 – 14:00Lunsj  
14:00 – 15:10

Nye behandlingsprogram


BluesMothers –en mestringsgruppe for nedstemte barselkvinner, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, professor / psykologspesialist, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet

Barn og unge, Marianne Aalberg, Akershus Universitetssykehus

UngMeistring – behandling og selvhjelp for ungdom 13-18 år, Kristin Hogstad Bruvik, prosjektleder, UngMeistring Helse Bergen 

eMeistring - Helse og arbeid - Digital behandling ved sykemelding, Henning Monsen, Spesialergoterapeut og prosjektleiar i eMeistring helse og arbeid, Solli DPS

Veiledet internettbehandling - overvekt, Kathrine Skjæveland Inderåk, spesialsykepleier, Sykehuset i Vestfold
15:10 – 15:50Implementering av eMeistring og kostnad per pasient – en sammenligning av fire helseforetakVidar Halsteinli, forsker, og Jørn Heggedal, forsker, Regional Center for Health Care Improvement (RSHU), St Olavs Hospital
15:50 – 16:00 Oppsummering dag 1 
 
19:00Konferansemiddag  
 
  Fredag, 20. oktober 
08:30 – 10:00

Nye behandlingsprogram/konsepter


Insomnibehandling med CBT-i, Kerstin Blom, Associate Professor/Docent, Licensed Psychologist, Centre for Psychiatry Research Helse Bergen/Karolinska Institutet 

Starthjelp, Liv Sigrun Sættem Engvik, seksjonssjef/psykologspesialist, St Olavs hospital 

Psyken - transdiagnostisk hjelp i ventetiden, Marthe Myklebost, psykolog og Reidar Nævdal, psykologspesialist, Bjørgvin DPS, Helse Bergen 

eMestring Alkohol, Andreas Petersen, psykologspesialist, Sykehuset i Vestfold 

Digital veiledet smertebehandling, Arne Repål, psykologspesialist, Sykehuset i Vestfold

REACT, Kristin Lie Romme/Erlend Mork, TIPS Helse Sør-Øst

Nettbasert behandling av ADHD i spesialisthelsetjenesten: kan vi hjelpe flere, raskere og/eller bedre? Kaja Asbjørnsen Betin, psykolog og prosjektleder LOVeCare ADHD, Lovisenberg sykehus 
10:00 – 10:20Pause  
10:20 – 11:20Implementering, «Hva oppleves som barrierer i implementering av digital behandling»

Beate Standal, stipendiat

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

11:20 – 12:30Utsjekk og Lunsj
 
12:30 – 13:00

Veien videre for interregionalt samarbeid

Reidar Nævdal, psykologspesialist/leder interregionalt kompetansenettverk for eMeistring
13:00 – 13:40
 Mage-/tarmskolen i Bergen, nasjonal behandling?Birgitte Berentsen, PhD, Daglig leder, Forsker Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer
 Pause  
13:55 – 14:40
Paneldebatt ledere 
Hvordan samarbeide om utvikling av digitale helsetjenester på en måte som stimulerer til økt bruk?  
Innleder, - Hans Olav Instefjord, divisjonsdirektør psykisk helsevern, Helse Bergen, 

Ledes av Reidar Nævdal

Geir Granerud, leder digitale helsetjenester, Helse Bergen
Lena Forgård, seniorrådgiver, Helse Vest 
Arild H Aasen, Avdelingssjef Lederstøtte, teknologi og innovasjon, Sykehuset i Vestfold  
Tarald Sæstad, prosjektleder, Helse Nord
Ole Johan Kvan, Enhetsleder IKT Koordinering, Helse Sør-Øst
Elin Ulleberg, Klinikksjef psykisk helsevern, St Olavs Hospital 
14:40 – 14:50Oppsummering av konferansen  
14:50 – 15:00Neste år i TrondheimLiv Sigrun Sættem Engvik, seksjonssjef/psykologspesialist St Olavs Hospital

Konferansen vil ha fokus på:

Erfaringsutveksling, forskning og utvikling av nettbasert behandling, i tillegg til samarbeid rundt deling og kvalitetssikring av nye og eksisterende behandlingsprogrammer.>

 • Utfordringer og samarbeid om utvikling av digitale helsetjenester
 • Implementering
 • Presentasjoner av forskningsprosjekter og nye behandlingsprogram
 • Erfaringer fra innføring av Helseplattformen
 • Brukererfaringer og erfaringsutveksling 
 • Samtidighetskonflikter 

Har du innspill til tema på konferansen?

Innspill, ønsker om tema på konferansen, kan sendes til elin.katrine.vestly@siv.no

Programkomiteen består av:

 • Reidar Nævdal, Helse Bergen/Interregionalt kompetansenettverk 
 • Liv Sigrun Sættem Engvik og Lise Tidemann Veium, St Olavs Hospital 
 • Arne Repål og Elin Katrine Vestly Sykehuset i Vestfold

Digital teknologi gir oss økt fleksibilitet i forebygging og behandling i helsetjenestene

Veiledet internettbehandling er metodevurdert av Folkehelseinstituttet. Forskning viser at veiledet internettbehandling er et godt behandlingstilbud som kan øke tilgangen på behandling, og bidra til at vi kan nå flere med de ressursene vi har til rådighet. På bakgrunn av metodevurderingen ble behandlingsmetoden godkjent til bruk av beslutningsforumet i Helsedirektoratet i 2019. 

Nasjonal helse og sykehusplan (2020 -2023) peker på de muligheter som ligger i bruk av digital teknologi for utvikling av fremtidens helsetjenester. Nasjonal e-helsestrategi er helse- og omsorgssektorens felles strategi for digitalisering, og skal bidra til overordnede prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge. 

For å lykkes med dette er et tett samarbeid mellom ledelse, fag, teknologi og brukere helt avgjørende. Etablering av det nasjonale ledernettverket for nettbasert behandling, er et tiltak for å realisere et slikt samarbeid.

I 2022 ble den første nasjonale nettverkskonferansen for ledere om eMeistring og annen nettbasert behandling avholdt i Bergen. Rundt 60 deltakere hadde møtt frem, blant dem også representanter fra Sverige og Danmark. Bakgrunnen for samlingen var behovet for å kvalitetssikre og videreutvikle digitale tjenestetilbud gjennom en tydelig ledelsesforankring. 

Tilbakemelding fra deltakere på konferansen i Bergen var svært positiv, og det var ønske om å gjøre konferansen til en årlig foreteelse. 

 

Gå rett til påmeldingslenke

QR kode til påmelding