Urologisk seksjon

Urologisk seksjon utfører undersøkelser og operasjoner av de fleste sykdommer og lidelser i nyrer, urinveier og mannlige kjønnsorganer. Seksjonen har sju overleger som er spesialister i urologi og har spesialkompetanse innen flere områder; kreftbehandling, prostatasenter, nyresteinbehandling, og forskning og fagutvikling.

Seksjonen driver en stor poliklinikkvirksomhet. Ved poliklinikken blir det utført utredning, kontroller, de fleste typer undersøkelser og noen mindre operasjoner i lokalbedøvelse. En god del kirurgiske inngrep og noen typer nyresteinsknusing foregår dagkirurgisk.

Pasienter som skal til større operasjoner legges inn, enten direkte på urologisk sengepost eller ved at pasientene tas imot på en egen mottakspost på operasjonsdagen, etter at de på forhånd er klarert på en egen preoperativ poliklinikk. Urologisk seksjon har også ansvaret for planlagt kirurgi på barn (med unntak av ortopedi og øre-nese-hals). De fleste av disse operasjonene utføres som dagkirurgi.

Sykehuset i Vestfold har ikke tilbud om sterilisering av menn.

Kreftbehandling

Kreft i urinveiene utgjør en stor andel av krefttilfellene i Norge, med prostata, nyre og urinblærekreft som de største gruppene. Vi har et komplett kirurgisk tilbud, fra mindre kikkehullsinngrep til store, åpne inngrep i bekkenet. Urologiseksjonen har lang erfaring med denne typen kirurgi og har et stort operasjonsvolum.

Seksjonen utfører flere avanserte prosedyrer og de mottar også pasienter fra andre sykehus for denne type kirurgi. Sykehuset i Vestfold er et av tre sentra i Helse Sør-Øst som utfører cystectomier (de to andre sentrene er på universitetssykehusene).

Som en viktig del av denne virksomheten tas alle aktuelle kreftpasienter opp til diskusjon i tverrfaglige møter hvor behandlingsindikasjon og behandlingsmetode besluttes. Seksjonen har fokus på en systematisk pasientoppfølging. Urologiseksjonen har erfart at det er en avgjørende faktor for å oppnå gode funksjonelle resultater etter slike inngrep.

Prostatasenter

Utredning av kreft og mistanke om kreft i prostata er en stor og viktig del av aktiviteten ved seksjonen. I 2009 ble det etablert eget prostatasenter for å ivareta dette på best mulig vis.

Senteret er først og fremst en tverrfaglig utredningspoliklinikk og har mange likhetspunkter med brystdiagnostisk senter. Målet med etableringen er å sikre alle pasienter med mistenkt og nylig påvist kreft et likt tilbud som holder et høyt nivå under hele utredningen, behandlingen og oppfølgingen. Dette har ført til en systematisering av pasientforløp med samling av nøkkelprosedyrer i utredning og behandling på få hender og etablering av et ukentlig tverrfaglig møte med radiolog, patolog, onkolog, sykepleiere og urologer tilstede.

Nyresteinbehandling

Behandling av nyrestein er et annet satsingsområde ved seksjonen. Behandlingen av nyrestein har vært gjennom en rivende teknisk utvikling de siste årene og moderne steinbehandling krever både mye spesialisert utstyr og spesialkompetanse hos kirurger og operasjonsteam - trenden nasjonalt og internasjonalt er derfor at slik behandling samles på noen få steinsentra. SiV har i dag et komplett tilbud av behandlingsalternativer for alle typer steinproblematikk og er blitt et av de største sentra for steinbehandling i landet.

Forskning og fagutvikling

Seksjonens satsing spesielt innenfor kreftbehandling følges av en satsing på forskning og fagutvikling – spesielt på prostatakreft og blærekreft.

Ved urologisk seksjon er det etablert et lokalt kvalitets- og forskningsregister for prostatakreft og blærekreft for pasienter behandlet ved Sykehuset i Vestfold.

Registermodellen for prostataregisteret ved SiV er en databaseløsning som gjør automatiserte datauttrekk fra ulike kildesystemer. Seksjonen har derfor gjort et betydelig arbeid for å utvikle et kvalitets-/virksomhetsregister som baserer seg på automatisk innhenting av data fra sykehusets datasystemer (særlig det pasientadministrative systemet – DIPS).

Hensikten med det lokale registeret er å måle resultater og ha åpenhet rundt disse, og bruke kvalitetsindikatorer i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Seksjonsleder:

Stein Øverby

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.