Allmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)

Døgnposten, allmennpsykiatrisk post, Larvik,  mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert allmennpsykiatriske lidelser. Dette innebærer pasienter med symptomlidelser som affektive lidelser som depresjon og angst, men målgruppen er også pasienter med mer sammensatt og kompleks problematikk som ved personlighetsforstyrrelser. Målgruppen er pasienter som har behov for døgninnleggelse for å få gjennomført utredning, diagnostisering og/eller behandling.

Les mer om Allmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)

Allmennpsykiatrisk post, Larvik (DPS)

Utredning og behandling

Ved innkomst foretas en vurdering av tilstand og behandlingsbehov. Dette gjøres av psykolog og/eller lege i spesialisering eller av psykologspesialist eller overlege. Det planlegges for det videre løp under innleggelsen.

Tilbudet består av strukturert utredning som grunnlag for diagnostisering og vurdering av behandlingsbehov. Behandlingen er basert på IMR (Illness Management and Recovery), som fokuserer på det å håndtere egen sykdom, utvikle egne mål for mestring og det å kunne ta informerte beslutninger om egen behandling. Behandlingen foregår i gruppe, i individuelle samtaler, med og uten medikamentell behandling, familie- og nettverksarbeid og oppfølgning i forhold til egen bolig. I tillegg har seksjonen fokus på aktivitet som en del av behandlingen.

Brukermedvirkning er sentralt og dette skjer først og fremst gjennom aktiv deltagelse i egen behandlingsplan og eventuelt i utarbeidelse av individuell plan. Den enkelte oppfordres og støttes til å ta i bruk egne ressurser for å oppnå best mulig mestring utenfor institusjon. Posten er en del av spesialisthelsetjenesten og kan forvalte tvungent psykisk helsevern

Samarbeid med andre instanser

Seksjonen samarbeider tett med andre seksjoner ved DPS Vestfold, fastleger og psykiatritjenesten i kommunene samt andre avdelinger i klinikken.
Utskrivelse planlegges sammen med pasienten og pårørende ut fra en vurdering av tilstand og behov for videre oppfølging. Det er vanlig at utskrivelser skjer i tett samarbeid med kommunale instanser. Det gjennomføres utskrivingssamtale med behandler og henviser blir orientert om vurderinger gjennom epikrise.

Generelt om seksjonen

Seksjonen består av tverrfaglig medarbeiderstab, med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog under spesialisering, sykepleiere/vernepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse.

  • Antall døgnplasser: 12
  • Lokalisering: Larvik
  • Seksjonsleder: Mikael Hartvigsen

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?