HELSENORGE
Kvinne som hopper opp i luften

Rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) kan veilede deg som har bruk for habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Vestfold. 

Rehabilitering - hjerneslaghttps://www.siv.no/behandlinger/hjerneslag-rehabiliteringRehabilitering - hjerneslagHjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i...
Rehabilitering - benamputasjonhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-benamputasjonRehabilitering - benamputasjonMålgruppen er barn, unge og voksne som etter en benamputasjon trenger kompleks rehabilitering og kan nyttiggjøre seg tilbudet vårt gjennom aktiv deltakelse. Målet med rehabiliteringen er at du tilegner deg kunnskap om skaden og dens følgevi...
Rehabilitering - Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT)https://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-charcot-marie-tooths-sykdom-cmtRehabilitering - Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT)Vi tilbyr både rehabilitering i grupper og individuelle opphold for personer med CMT (Charcot Marie Tooth). Vi ønsker å legge til rette for at du skal kunne utvikle ditt potensiale for aktivitet og deltakelse så langt som mulig, på områder...
Rehabilitering - Covid-19https://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-covid-19Rehabilitering - Covid-19Pasienter som har gjennomgått Covid-19 infeksjon kan søkes inn til rehabilitering ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i Stavern. Det forutsettes at pasienten er diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overfør...
Rehabilitering - Covid-19, vedvarende plager etter mildt forløphttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-covid-19-vedvarende-plager-etter-mildt-forlopRehabilitering - Covid-19, vedvarende plager etter mildt forløpFlere som har gjennomgått et mildt Covid-19-forløp opplever funksjonsnedsettende plager som utmattelse, angst og respirasjonsbesvær. For noen påvirker dette livskvaliteten i betydelig grad. Rehabiliteringstilbudet inneholder en medisinsk vu...
Rehabilitering – Funksjonelle nevrologiske symptomerhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-funksjonelle-nevrologiske-symptomerRehabilitering – Funksjonelle nevrologiske symptomerMålgruppen er barn, unge og voksne som er plaget med funksjonelle nevrologiske symptomer, som gir redusert funksjonsnivå. Tilbudet retter seg til pasienter med funksjonelle gangvansker og pasienter med funksjonelle pareser/nedsatt kraft i ekstremiteter.
Rehabilitering - gruppeopphold intensiv arm- og håndtreninghttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-gruppeopphold-intensiv-arm-og-handtreningRehabilitering - gruppeopphold intensiv arm- og håndtreningVi tilbyr rehabilitering i gruppe for personer med nedsatt funksjon i arm og/eller hånd etter gjennomgått ervervet hjerneskade (eksempelvis hjerneslag, hjernehinneblødning, traumatisk hjerneskade eller hjernetumor). Treningen blir individue...
Rehabilitering - Kognitiv rehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskadehttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-kognitiv-rehabilitering-i-gruppe-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Kognitiv rehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskade  Senfaserehabilitering er et gruppetilbud med fokus på mestring av endret livssituasjon. De fleste som har fått en hjerneskade etter en ulykke, hjerneslag eller lignende, vil oppleve nedsatt funksjon og endringer i hverdagen. Det å leve me...
Rehabilitering - livsstilsendring for pasienter med alvorlig fedmehttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-livsstilsendring-for-pasienter-med-alvorlig-fedmeRehabilitering - livsstilsendring for pasienter med alvorlig fedme Behandlingsmålet for rehabilitering av pasienter med alvorlig fedme er å redusere risikoen for fedmerelaterte sykdommer. En varig vektreduksjon av kroppsvekten vil redusere risikoen betraktelig. Rehabiliteringsforløpet har en varighet på 2...
Rehabilitering - multippel sklerosehttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-multippel-skleroseRehabilitering - multippel skleroseVi tilbyr rehabilitering i grupper og individuelle opphold for personer med multippel sklerose (MS). Vi ønsker å legge til rette for at du skal kunne utvikle ditt potensiale for aktivitet og deltakelse så langt som mulig, på områder som ege...
Rehabilitering - omfattende skade (multitraume)https://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering - omfattende skade (multitraume)Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekkenskjelett og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medføre...
Rehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-vurderingsopphold-Rehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialDette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom.
Rehabilitering for barn og ungehttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-for-barn-og-ungeRehabilitering for barn og ungeKysthospitalet i Stavern gir rehabiliteringstilbud til barn og unge med cerebral parese, med eller uten kirurgiske inngrep, og med kompleks funksjonsproblematikk.
Rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkorthttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-med-fokus-pa-mobilitet-inkludert-vurdering-av-transportbehov-og-helsekrav-for-forerkortRehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkortFørerkortvurdering for personer med ervervet hjerneskade, som traumatiske hjerneskader, hjerneslag eller hjernesykdommer (MS, Parkinsons sykdom med mer).
Rehabilitering og veiledning etter kreftbehandling – gruppetilbudhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-etter-kreftbehandlingRehabilitering og veiledning etter kreftbehandling – gruppetilbudÅ leve med en kreftsykdom eller gjennomgå behandling av kreft kan påvirke livssituasjonen på mange måter. Utfordringene kan være av både fysisk, kognitiv, sosial og følelsesmessig art. Rehabiliteringen bør dermed starte tidligst mulig og ha...
Rehabilitering under/etter behandling for kreft – døgnbaserthttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-underetter-behandling-for-kreft-dognbasertRehabilitering under/etter behandling for kreft – døgnbasertRehabiliteringstilbud for deg som har gjennomgått behandling for sarkom (ben- og bløtvevskreft). Målet er blant annet at du skal tilegne deg kunnskap om skaden og følgevirkninger, forebygging av komplikasjoner og mulige senskader, samt at d...
Smerterehabilitering – langvarig smertehttps://www.siv.no/behandlinger/smerterehabiliteringSmerterehabilitering – langvarig smerteSmerter i bevegelsesapparatet er vanlig. For noen er plagene så ille at det påvirker livskvaliteten i betydelig grad. Rehabiliteringstilbudet inneholder både en medisinsk vurdering av tilstanden (utredning) og gruppeundervisning/individuell...
Rehabilitering – senfølgeutredning etter covid-19https://www.siv.no/behandlinger/senfolgeutredning-etter-covid-19Rehabilitering – senfølgeutredning etter covid-19Flere som har gjennomgått covid-19 sykdom opplever plager som utmattelse, muskelsvakhet, kognitive problemer, angst og respirasjonsbesvær. Dette kan man oppleve både etter milde og alvorlige forløp av covid-19 sykdom. For noen påvirker plag...
Rehabilitering – Post commotio syndromhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-post-commotio-syndromRehabilitering – Post commotio syndromEtter en traumatisk hodeskade opplever noen vedvarende symptomer i etterkant. Dette defineres som post-concussion syndrome (PCS) eller post commotio syndrom.

Koordinerende enheter i Vestfold

Her finner du informasjon om de koordinerende enhetene i Vestfold.

Holmestrand Horten Sandefjord Larvik Færder Tønsberg  - over 20 år Tønsberg  0-20 år

Statsforvalteren:

Janne Wikheim Aas tlf. 35 58 63 41

Sykehuset i Vestfold:

Systemkoordinator: Kristin E. Berthelsen, tlf. 33 30 82 10Individuell plan - Sykehuset i Vestfold


Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Planen skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Les mer om individuell plan på helsenorge

Arbeid med individuell plan ved Sykehuset i Vestfold

Ved Sykehuset i Vestfold har vi bygd opp et nettverk av ressurspersoner som jobber med individuell plan, ledet av koordinerende enhet - ReHabilitering. Alle klinikker og sengeposter ved Sykehuset i Vestfold har ressurspersoner oppnevnt.

Kontaktinformasjon

Individuell plan-ansvarlig er koordinerende enhet for Vestfold, tlf. 33 12 60 95

Kirurgisk klinikk

Klinikkoordinator, Nina Firing, tlf. 33 34 27 53

 • Gastrokirurgi, Anne Line Broen
 • Urologi/gynekologi, Inge Mortensen (samhandlingssykepleier)
 • Kir/Orto Larvik, Wivi Wangen-Johannessen
 • Ortopedi/kar, Turid Drægebø (samhandlingssykepleier)
 • Onkologisk-palliativ poliklinikk, Mona Lise Rokke
 • Onkologi/palliasjon, Ellen Sørlien
 • Ortopedi/ØNH/Øye, Sissel Kvithyll og Linda Aarsheim Valebjørg.

Medisinsk klinikk

Klinikkoordinator, Linda Warelius, tlf. 911 40 795

 • Lungemedisin, Anne Kathrine Aas
 • Hjertemedisin/endokrin. Grethe Skar
 • Geriatri/gastro, Hege E. Holtar og Elisabeth Bruberg
 • Slag /nevrologi, Kari Klægstad
 • Dialyse/PD/Nyre, Åsmund Kalrud
 • Blod/Kreft/Infeksjon, Gunhild Anthonisen og Agnes Aarflot
 • Barn, Sidsel Meinich
 • Sosionom, Ellen Lada
 • Re/Habilitering, Brit Kristiansen

Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Klinikkoordinator, Oddrun Burheim, tlf. 33 01 80 17

 • Avdeling for rusbehandling, Hildegunn Harr
 • Barne – og ungdomspsykiatrisk avdeling, Henny Brenna
 • Glenne regionale senter for autisme, Arne Terje Gulbrandsen
 • Nordre Vestfold DPS,Linde, Døgn psykose, Hege Thorbjørnsen
 • Nordre Vestfold DPS, Linde, Døgn Allmenn, Petter Morten Eldre
 • Psykiatrisk Fylkesavdeling, Post 13 PFA, Morten Willy Dreyer
 • Søndre Vestfold DPS, Lene Nyegaard Andersen

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Klinikkoordinator Elisabeth Dahlin-Ricci, tlf. 33 13 40 13

 • Rehabilitering, Avd. Nevro, Marianne Lysebo
 • Rehabilitering, Avd. Kreft og ortopedi, Rannveig Gartner
 • Rehabilitering, Avd. Fysikalsk/med. Kjersti Tanum Brekke
 • RT/iBedrift, Tonny Kværne

Habilitering

Gå til informasjon om habiliteringstilbudet ved Sykehuset i Vestfold

Veiviser for rehabilitering og habilitering

Regional koordinerende enhet (RKE) har oversikt over - og gir informasjon om - offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst. RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket. Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 kan du få informasjon og veiledning om tjenester og behandlingstilbud innen habilitering og rehabilitering. Les mer om tilbud om habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?