Mikroskop

Laboratorietjenester

​Analyser og undersøkelser

Analyseliste for mikrobiologisk avdeling

Analyseliste for medisinsk biokjemi (sentralaboratoriet)

Laboratoriehåndbøker

Laboratoriehåndbok for mikrobiologisk avdeling

Laboratoriehåndbok for medisinsk biokjemi (sentrallaboratoriet)

Laboratoriehåndbok for patologiavdelingen

Bestille prøvetakingsutstyr

Brukerne av våre laboratorietjenester kan uten kostnad bestille utstyr til prøvetaking og transport av prøver. Dette omfatter både prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, transporthylser og konvolutter (frankerte eller ufrankerte). 

Bestillingene ekspederes fra sentrallageret fortløpende og varene sendes raskt ut med post eller hentetjeneste. Det er ikke nødvendig med store, egne lager av varer da man risikerer at varene går ut på dato.

Bestill prøvetakingsutstyr

For rekvirenter i Telemark, prøvetakingsutstyr mikrobiologi:

 • Sykehuset Telemark (STHF) (både sengeposter og avdelinger) kan kun bestille varene fra Sentrallager STHF, Skien.
 • Øvrige rekvirenter i Telemark kan også velge å bestille varene fra sentrallager STHF Skien. Fra sentrallager STHF Skien kan man samtidig bestille utstyr til prøver som skal til seksjon for laboratoriemedisin STHF (felles bestillingsliste): Bruk listen ”Bestilling av utstyr til prøvetaking og transport av prøver”. Listen fås ved henvendelse til Sentrallageret STHF eller via hentetjenesten. Bestillingen kan fakses eller sendes via hentetjenesten, posten eller evt. med prøver som sendes Seksjon for laboratoriemedisin, STHF (ikke med prøvene som skal til mikrobiologisk avdeling, Tønsberg).

Prøvetaking og forsendelse

For korrekt prøvetaking se laboratoriehåndbøkene.

Prøveforsendelse:

For å sikre best mulig kvalitet på prøven og derav et pålitelig prøveresultat, er det viktig at tiden fra prøvetaking til analysering er kortest mulig. Prøvene bør derfor sendes laboratoriet så raskt som mulig.

Forsendelse av biologisk materiale bør skje i samsvar med regelverket. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) har utarbeidet en veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale, klikk for å lese mer på dsb.no. Det er avsenders ansvar å pakke og transportere prøver etter gjeldende regler.

Forsendelse med hentetjenesten (etter avtale):

Prøvene legges i ufrankert konvolutt eller settes i utdelt prøvestativ. Hentetjenesten henter prøvene etter avtalt plan og sørger for at prøvene raskest mulig ankommer aktuelt laboratorium.

Hentetjenesten innhenter også problemavfall fra legekontor som er tilknyttet SiVs egen hentetjeneste.

Forsendelse med post:

Prøveglass/prøverør skal plasseres i transporthylse før forsendelse i post for å beskytte prøven mot støt/slag under transporten.

Prøvene legges i ferdig frankerte konvolutter merket ”UN3373, BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B”. Husk å krysse av hvilket av sykehusets laboratorier som skal ha forsendelsen.

Frankeringen gjelder for den vekt som er anmerket på konvolutten øverst i høyre hjørne. Sykehuset leverer nå kun ut konvolutter med frankering inntil 350 gram. En blodprøve (4 mL rør) i transporthylse veier ca. 20 gram.

Prøvekonvoluttene går som A-post og skal være laboratoriet i hende neste dag. Unngå forsendelse i post før helg/helligdag for prøver til sentrallaboratoriet, da disse ikke alltid ankommer innenfor prøvematerialets holdbarhet.

Konvolutter og transporthylser bestilles på samme måte som prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner.

Levering direkte på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg:

Prøver kan leveres i sykehusets hovedresepsjon eller direkte på aktuelt laboratorium, bygg L (samme bygg som apoteket). Det er viktig at prøver hvor det haster med prøvesvar blir levert direkte på laboratoriet med beskjed om dette.

Hentetjenesten

Sykehuset i Vestfold har egen hentetjeneste som daglig henter prøver fra legekontor i Vestfold. 

Hentetjenesten tilbyr følgende:

 • Innhenting av prøver fra legekontorer
 • Distribusjon av post mellom legekontorene og Sykehuset i Vestfold
 • Levering av forbruksmateriell for prøvetaking og forsendelse av prøver
 • Innhenting av risikoavfall fra legekontorer som er tilknyttet hentetjenesten.

Kontakt laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten hvis du har spørsmål.

Elektronisk svarformidling

Prøvesvar fra laboratoriene på sykehuset blir sendt elektronisk til de fleste legekontor og institusjoner.

Patologiavdelingen og Blodbanken må inntil videre sende papirsvar.

I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med papirsvar fra medisinsk biokjemi eller Mikrobiologisk avdeling når det i tillegg sendes elektroniske svar.  Nødvendige sikkerhetkontroller er etablert for å påse at de elektroniske svarene kommer frem til mottaker. Ta eventuelt kontakt med aktuelt laboratorie eller laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten hvis du mottar papirsvar når dette ikke er ønskelig eller nødvendig.

OBS: Dersom laboratoriene ikke mottar kvittering på at elektronisk overføring er vellykket, blir det sendt papirsvar som evt må legges manuelt inn i pasientens journal.

Ved manglende eller feilsendte laboratoriesvar, ta kontakt med det aktuelle laboratoriet.

Les om digital meldingsutveksling - varslingsrutiner - PLO-meldinger her

Elektronisk rekvirering (IHR)

Løsningen for regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk er integrert i journalsystemene, med blant annet mulighet for å overføre journalinformasjon ved rekvirering.

IHR er et kvalitetsfremmende tiltak hvor man kan:

 • Rekvirere analyser til alle SiVs laboratorier i samme operasjon (i dag har man forskjellige papirskjema til medisinsk biokjemi og allergi, blodbank, mikrobiologi, biopsi og cytologi).
 • Få tilgang til oppdatert tilbud over analyser og undersøkelser som SiV tilbyr.
 • Opprette egne kliniske "bestillingsgrupper" med analyser for rekvirering til lab
 • Sikre informasjonsflyten mellom legekontor og sykehus (pasientsikkerhet og kvitteringsfunksjonalitet).
 • Oppnå bedre kvalitet i informasjonen ut fra ønsket analyse og undersøkelse, slik at laboratoriet mottar nødvendig informasjon.
 • Se dokumentasjon i pasientjournalen på legekontoret over hva som er rekvirert.

Gå til leverandøren Evry sin nettside for å lese om bruk av IHR

For å ta IHR i bruk:

Legekontor som benytter Infodoc, WiNmed2, CGM Allmen og SystemX tilbys nå å ta IHR i bruk.

Dedikerte etikettskrivere til merking av prøver samt IHR-programvaren bekostes, installeres og supporteres av SiV. Nødvendig opplæring /oppfølging vil bli gitt når man tar IHR i bruk.

Ta kontakt med laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten for nærmere informasjon eller avtale om å ta IHR i bruk.

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

Laboratorierådgiveren jobber for et nært samarbeid og god dialog mellom legekontor og laboratoriene. 

Laboratorierådgiveren skal bidra til å gjøre det enkelt for legekontorene å komme i kontakt med SiVs laboratorier for alle typer tilbakemeldinger og spørsmål, og jobber for en best mulig prøveflyt fra legekontor til laboratorium.

Laboratorierådgiver kan kontaktes for:

 • Spørsmål om preanalytiske forhold
 • Informasjon og veiledning om prøvetaking
 • Bruk og bestilling av prøvetakingsutstyr
 • Spørsmål om transport av prøver – både post og hentetjeneste
 • IHR (elektronisk rekvirering av prøver)
 • Andre spørsmål som gjelder bruk av SiVs laboratorier. Brukerkontakten vil følge opp og evt. kontakte de rette personene internt
 • Tilbakemeldinger - ris og ros

Laboratorierådgiveren svarer spørsmål både på telefon og på e-post.

Laboratorierådgiveren besøker også gjerne legekontor som ønsker dette – ta kontakt for avtale.

Kontaktinformasjon:

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten: Toril Holmøy Svendsen
E-post: brukerkontakt.lab@siv.no
Telefon: 909 63 669

Kontaktinformasjon

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

Laboratoriekonsulent Noklus

 • Anne Lise Saga, tlf. 33 34 30 57
 • Bente Nygaard, tlf: 936 95 240

Patologiavdeling

 • Ekspedisjon: tlf. 33 34 22 40 (mandag-fredag kl. 08.00-15.00)
 • Avdelingssjef/overlege: tlf. 33 34 33 62

Blodbank

 • Blodbanken, Tønsberg: tlf. 33 34 30 75
 • Blodbanken, Larvik: tlf. 33 16 45 96
 • Blodbanken, Sandefjord: tlf. 33 34 29 47

Nukleærmedisin

 • Tlf. 33 34 30 84
 • Fax 33 34 39 90 

Mikrobiologisk avdeling

 • Ekspedisjon: tlf. 33 34 27 45 (mandag-fredag: kl. 08.00-15.30, lørdag: kl. 08.00-15.00)
 • Avdelingssjef: Bodil Tidemand Ruud, tlf. 33 34 33 72
 • Avdelingsoverlege: Nils Grude, tlf. 33 34 27 49
 • IKT brukerstøtte: tlf. 33 34 32 24

Sentrallaboratoriet

 • Ekspedisjon, Tønsberg: tlf. 33 34 30 50 (mandag-fredag: 08.00-19.00)
 • Laboratoriet i Larvik: tlf. 33 16 45 95 (mandag-fredag: 07.30-15.00)
 • Laboratoriet i Sandefjord: tlf. 33 34 29 44/46 (mandag-fredag: 07.30-15.00)
 • Avdelingssjef: tlf. 33 34 30 55 
 • Avdelingsoverlege: tlf. 33 34 30 53
 • Lege - vakthavende (dagtid): tlf. 33 34 66 31 
 • IKT brukerstøtte: 33 34 30 58 / e-post: sentrallab.it@siv.no

Akkreditering


Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.  

Mikrobiologisk avdeling, patologiavdelingen og sentrallaboratoriet er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Akkreditering etter NS-EN ISO 15189 omfatter prøvetaking/veiledning, analysemetoder og svarrapportering inkludert medisinsk faglig vurdering / fortolkning.

Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer.

Akkreditering sikrer kvalitet på våre laboratorie- og blodbanktjenester, og innebærer trygghet for rekvirent og pasient.

Gå til akkrediteringsomfang på Norsk akkrediterings nettsider

Informasjonsskriv fra sentrallaboratoriet

Infoskriv: Nye rutiner for svangerskapskontroller - innføring av foster RhD-typing Infoskriv 2016/01: TRAS, ny analyse ved Sentrallaboratoriet Infoskriv 2015/02: Pankreasamylase erstatter lipase og amylase
Infoskriv 2015/01: Ny formel for estimert GFR hos voksne


Nyheter fra laboratoriene

Kalprotektin og preanalytiske feilkilderhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kalprotektin-og-preanalytiske-feilkilderKalprotektin og preanalytiske feilkilderSpesialrørene som skal benyttes til innsending av feces til kalprotektinmåling ved Sentrallaboratoriet må brukes på riktig måte. 28.02.2017 23:00:00
Rhinovirushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rhinovirusRhinovirusRhinovirus gir oftest selvbegrensende forkjølelsessymptomer, men kan gi alvorligere sykdomsutvikling hos noen pasienter. 28.02.2017 23:00:00
Nedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. marshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nedleggelse-av-analysen-aktivert-protein-c-resistens-apcr-fra-1-marsNedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. marsAktivert protein C resistens kan bestilles som ledd i utredning for arvelig trombosetendens/etter gjennomgått trombose.28.02.2017 23:00:00
Kalprotektin i feceshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/-kalprotektin-i-feces Kalprotektin i fecesFra og med 6. februar kan sentrallaboratoriet tilby analysen kalprotektin. 25.01.2017 23:00:00
Oppfølging av RhD negative gravidehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oppfolging-av-rhd-negative-gravideOppfølging av RhD negative gravideFra september 2016 ble det innført nye nasjonale retningslinjer for oppfølging av svangerskap hos RhD negative kvinner. 25.01.2017 23:00:00
Autoantistoff-diagnostikk /revmaprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/autoantistoff-diagnostikk-revmaproverAutoantistoff-diagnostikk /revmaprøverFra februar 2017 kommer Mikrobiologisk avdeling til å starte opp med en ny analysemetode for antinukleære antistoff, ANA . 23.01.2017 23:00:00
Nye rutiner for svangerskapskontroller - innføring av foster RhD-typing fra september 2016 - oppdatert informasjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/nye-rutiner-for-svangerskapskontroller-innforing-av-foster-rhd-typing-fra-september-2016-oppdatert-informasjonNye rutiner for svangerskapskontroller - innføring av foster RhD-typing fra september 2016 - oppdatert informasjonDet er nasjonale endringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide ved at det er innført foster RhD-typing i en blodprøve tatt av kvinnen i svangerskapsuke 24. Hvis fosteret er RhD positivt bør kvinnen tilbys RhD-profylakse i sv...11.12.2016 23:00:00
Endring av dermatofyttdiagnostikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-av-dermatofyttdiagnostikkEndring av dermatofyttdiagnostikkFra 1. november 2016 vil metode for påvising av dermatofytter i negl, hud og hår endres fra dyrkning til molekylærgenetisk diagnostikk (PCR). 25.11.2016 09:15:22
TB- IGRA Quantiferontest - prøvetakinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tb-igra-quantiferontest-provetakingTB- IGRA Quantiferontest - prøvetakingTuberkulosescreening i blod er en immunologisk metode for å påvise latent eller aktiv tuberkulose. Testen kan tas som et supplement eller som en erstatning for Mantoux.25.11.2016 09:02:52
Status for interaktiv henvisning og rekvireringhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/status-for-interaktiv-henvisning-og-rekvireringStatus for interaktiv henvisning og rekvireringInteraktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som gjør det enkelt for legekontorene å bestille både laboratorieprøver og bildediagnostiske undersøkelser fra sitt eget journalsystem25.11.2016 08:58:50
Nye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typinghttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/nye-rutiner-for-svangerskapskontroller-innforing-av-foster-rhd-typingNye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typingDet blir nasjonale endringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide ved at det innføres foster RhD-typing i en blodprøve tatt av kvinnen i svangerskapsuke 24.08.09.2016 22:00:00
Ny analyse ved Sentrallaboratoriet - TRAShttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/ny-analyse-ved-sentrallaboratoriet-trasNy analyse ved Sentrallaboratoriet - TRASFra mandag 2. mai kan sentrallaboratoriet tilby analysen TRAS, som står for TSH-reseptorstimulerende autoantistoffer.12.05.2016 22:00:00
Bakteriell vaginose og Gardnerella vaginalishttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/bakteriell-vaginose-og-gardnerella-vaginalisBakteriell vaginose og Gardnerella vaginalisMikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold tilbyr ikke lenger dyrkning av Gardnerella vaginalis fra underlivsprøver som en del av den ordinære rutinediagnostikken.03.04.2016 22:00:00
Retningslinjer ved radiologiske undersøkelser med kontrasthttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/retningslinjer-ved-radiologiske-undersokelser-med-kontrastRetningslinjer ved radiologiske undersøkelser med kontrastBruk av kontrastmidler bedrer den diagnostiske kvaliteten ved en rekke undersøkelser med bruk av computertomografi (CT) og magnetisk resonans (MR).03.04.2016 22:00:00
Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)https://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/interaktiv-henvisning-og-rekvirering-ihrInteraktiv henvisning og rekvirering (IHR)SiV er i gang med utbredelse av ny regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk til legekontor. Løsningen er integrert i journalsystemene.03.04.2016 22:00:00
Diagnostisk pakkeforløp til lungeseksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/diagnostisk-pakkeforlop-til-lungeseksjonDiagnostisk pakkeforløp til lungeseksjonAnsvaret for det diagnostiske pakkeforløpet ble fra 1. januar 2016 flyttet fra infeksjonsseksjon til lungeseksjon.03.04.2016 22:00:00
Nye analyser ved sentrallaboratoriet - metylmalonsyre og homocysteinhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/nye-analyser-ved-sentrallaboratoriet-metylmalonsyre-og-homocysteinNye analyser ved sentrallaboratoriet - metylmalonsyre og homocysteinFra mandag 21. desember vil vi ha to nye analyser på repertoaret: metylmalonsyre (MMA) og homocystein (Hcy).21.12.2015 23:00:00
Ny fecesdiagnostikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/ny-fecesdiagnostikkNy fecesdiagnostikk1. januar 2016 innfører mikrobiologisk avdeling molekylærgenetisk diagnostikk for de vanligste diaréfremkallende agens 15.12.2015 23:00:00
Diagnostikk av tuberkulose – IGRA-testhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/diagnostikk-av-tuberkulose-igra-testDiagnostikk av tuberkulose – IGRA-testMikrobiologisk avdeling har fra september i år etablert analysen TB-IGRA QuantiFeron (IGRA – interferon gamma release assay).19.10.2015 22:00:00
Revidert mikrobiologisk rekvisisjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/revidert-mikrobiologisk-rekvisisjonRevidert mikrobiologisk rekvisisjonRevisjon av mikrobiologisk rekvisisjon har medført flere forbedringer. Dette er en gylden anledning til å kaste gamle skjemaer og få på plass det nye.19.10.2015 22:00:00
Pankreasamylase erstatter lipase og amylasehttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/pankreasamylase-erstatter-lipase-og-amylasePankreasamylase erstatter lipase og amylaseFra 15.10 vil sentrallaboratoriet ha en ny analyse på repertoaret: pankreasamylase. Samtidig legger vi ned analysene lipase og amylase.19.10.2015 22:00:00
- En viktig endring for pasienter i Vestfold og Telemarkhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/-en-viktig-endring-for-pasienter-i-vestfold-og-telemark- En viktig endring for pasienter i Vestfold og TelemarkEtter lang tids forberedende arbeid og trening kan nå SiV tilby utvalgte pasienter med utposning på hovedpulsåren å bli operert gjennom blodårene i lysken med stentgraft. 22.06.2015 22:00:00
Endret formel for eGFR hos voksne fra 15. juni 2015https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-formel-for-egfr-hos-voksne-fra-15-juni-2015Endret formel for eGFR hos voksne fra 15. juni 2015Estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) er et viktig verktøy ved utredning og oppfølging av kronisk nyresykdom.31.05.2015 22:00:00
Diagnostikk av malariahttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostikk-av-malariaDiagnostikk av malariaHvilken plass har hurtigtesten i diagnostikk? Malaria bør alltid vurderes ved febertilstander etter opphold i malariaområder.31.05.2015 22:00:00
Diagnostikk av tarmpatogene agenshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostikk-av-tarmpatogene-agensDiagnostikk av tarmpatogene agensPCR/nukleinsyreamplifi kasjon planlegges nå innført fra 01.01.16 for påvisning av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter. Dette forutsetter at mikrobiologisk avdeling allerede fra 01.06.15 innfører et nytt transportmedium, Fecal Transwab.22.04.2015 22:00:00
Felles akkrediteringsnummer for sentrallaboratoriet og mikrobiologisk avdelinghttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/felles-akkrediteringsnummer-for-sentrallaboratoriet-og-mikrobiologisk-avdelingFelles akkrediteringsnummer for sentrallaboratoriet og mikrobiologisk avdelingSentrallaboratoriet og mikrobiologisk avdeling er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.22.04.2015 22:00:00
Hvor skal blodprøvene tashttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/hvor-skal-blodprovene-tasHvor skal blodprøvene tasNår leger ved Sykehuset i Vestfold (SiV) bestiller blodprøver av en pasient er det i noen tilfeller mest praktisk for pasienten å få tatt disse hos sin fastlege.08.02.2015 23:00:00
Diagnostikk av kjønnssykdommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/diagnostikk-av-kjonnssykdommerDiagnostikk av kjønnssykdommerVåren 2012 tok mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold i bruk en ny og meget sensitiv molekylær metode for påvisning av genital klamydiainfeksjon.01.02.2015 23:00:00
Nedleggelse av analysen digitoksinhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/nedleggelse-av-analysen-digitoksinNedleggelse av analysen digitoksinGrunnet avregistrering av medikamentet Digitoksin ”Nycomed” i mars 2012 som følge av produksjonsstopp, har de aller fleste pasienter for lengst gått over til digoksin (Lanoxin®).24.02.2014 23:00:00
Midlertidig stans i analyse av PTH ved Sentrallaboratoriet, Tønsberghttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/midlertidig-stans-i-analyse-av-pth-ved-sentrallaboratoriet-tonsbergMidlertidig stans i analyse av PTH ved Sentrallaboratoriet, TønsbergVår leverandør (Abbott) har trukket tilbake PTH-reagensene med umiddelbar virkning.16.02.2014 23:00:00
Ny analyse for undersøkelse av kobalaminstatus: Aktivt vitamin B12https://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/ny-analyse-for-undersokelse-av-kobalaminstatus-aktivt-vitamin-b12Ny analyse for undersøkelse av kobalaminstatus: Aktivt vitamin B12Fra mandag 2. september vil vi på Sentrallaboratoriet tilby en ny analyse, aktivt vitamin B12. 28.08.2013 22:00:00
Nasjonale anbefalinger for tolkning av troponinresultater ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkthttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/nasjonale-anbefalinger-for-tolkning-av-troponinresultater-ved-diagnostikk-av-akutt-hjerteinfarktNasjonale anbefalinger for tolkning av troponinresultater ved diagnostikk av akutt hjerteinfarktAnbefalingene er fremkommet etter et samarbeid mellom Norsk selskap for medisinsk biokjemi og Norsk Cardiologisk Selskap.19.06.2013 22:00:00
Analysen osmotisk resistens erstattes av flowcytometrisk metodehttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/analysen-osmotisk-resistens-erstattes-av-flowcytometrisk-metodeAnalysen osmotisk resistens erstattes av flowcytometrisk metodeI en årrekke har vi utført osmotisk resistens for diagnostikk av hereditær sfærocytose ved Sentrallaboratoriet. De nyeste, internasjonale retningslinjer (1) anbefaler imidlertid at osmotisk resistens ikke brukes, men erstattes av flowcytome...05.03.2013 23:00:00
Svangerskapsundersøkelser – riktig merking og endret tidspunkthttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/svangerskapsundersokelser-riktig-merking-og-endret-tidspunktSvangerskapsundersøkelser – riktig merking og endret tidspunktGravide kan danne antistoffer mot blodtypeantigener som de selv mangler, og som fosteret har arvet fra far.31.01.2013 23:00:00
Slutt på RAST-klasser på allergisvarhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/slutt-pa-rast-klasser-pa-allergisvarSlutt på RAST-klasser på allergisvarRAST er regnet som en gammel betegnelse på allergenspesifikt IgE.16.01.2013 23:00:00
Liten endring av CA 125- analysemetodenhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/liten-endring-av-ca-125-analysemetodenLiten endring av CA 125- analysemetodenFra mandag 10. desember tar vi i bruk et reformulert reagens fra Abbott Architect for analyse av tumormarkøren CA 125.05.12.2012 23:00:00
Ny analyse: Frie, lette immunglobulinkjeder i serumhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/ny-analyse-frie-lette-immunglobulinkjeder-i-serumNy analyse: Frie, lette immunglobulinkjeder i serum15.10.2012 22:00:00
Nytt referanseområde for PTHhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/nytt-referanseomrade-for-pthNytt referanseområde for PTHPå grunn av mistanke om at instrumentleverandørens referanseområde (1,6 – 7,2 pmol/L) lå noe lavt i forhold til vår pasientpopulasjon, besluttet vi våren 2012 å utarbeide et nytt referanseområde for PTH basert på egne data.25.06.2012 22:00:00
Ny undersøkelse ved mistanke om makroprolaktinemihttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/ny-undersokelse-ved-mistanke-om-makroprolaktinemiNy undersøkelse ved mistanke om makroprolaktinemiHyperprolaktinemi kan i tillegg til fysiologiske og farmakologiske årsaker, skyldes ulike molekylære former av prolaktin.21.06.2012 22:00:00
Ny analyse: Digoksinhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/ny-analyse-digoksinNy analyse: DigoksinStatens legemiddelverk har meldt at medikamentet Digitoxin® er avregistrert. Pasienter som bruker digitoksin må derfor gå over til digoksin (Lanoxin®). Fra og med 28.03.2012 vil Sentrallaboratoriet tilby analyse av digoksin i serum.25.03.2012 22:00:00
Endring av en rekke referanseområderhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/endring-av-en-rekke-referanseomraderEndring av en rekke referanseområderVi har foretatt en revisjon av våre referanseområder. Tidligere manglet vi sporbarhet for flere av våre referanseområder, spesielt for barn. Det har ført til mindre endringer i referansegrensene for en rekke analyser.25.03.2012 22:00:00
Sikkerhetsutstyr til blodprøvetakinghttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/sikkerhetsutstyr-til-blodprovetakingSikkerhetsutstyr til blodprøvetakingSentrallaboratoriet tilbyr nå alle sine rekvirenter å få tilsendt sikkerhetsholdere til bruk ved blodprøvetaking.21.02.2012 23:00:00
Ny analyse: 25-OH-vitamin D (kalsidiol)https://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/ny-analyse-25-oh-vitamin-d-kalsidiolNy analyse: 25-OH-vitamin D (kalsidiol)Vitamin D er et prohormon og finnes som vitamin D2 (ergokalsiferol) eller vitamin D3 (kolekalsiferol). Vitamin D3 syntetiseres i hud under påvirkning av sollys.17.11.2011 23:00:00
Nedleggelse av analysene fenytoin og fenemalhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/nedleggelse-av-analysene-fenytoin-og-fenemalNedleggelse av analysene fenytoin og fenemalDe siste årene har det blitt bestilt stadig færre konsentrasjonsmålinger av fenytoin og fenemal. I løpet av 2010 har fenytoin bare blitt bestilt ca. 70 ganger og fenemal ca. 80 ganger. På grunn av lite prøvevolum vil Sentrallaboratoriet fra...28.12.2010 23:00:00
Endret referanseområde for TSHhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/endret-referanseomrade-for-tshEndret referanseområde for TSHVårt nåværende referanseområde for TSH på 0,35-5,0 mIE/L (anbefalt av reagensleverandøren) er betydelig videre enn det de fleste andre laboratorier her i landet bruker13.04.2010 22:00:00
Justert kalibrering av vår målemetode for HbA1chttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/justert-kalibrering-av-var-malemetode-for-hba1cJustert kalibrering av vår målemetode for HbA1cSentrallaboratoriet deltar i et internasjonalt kvalitetskontrollprogram for HbA1c, der det benyttes kontrollmateriale hvor fasit er etablert ved gjentatte målinger med en anerkjent referansemetode ved det europeiske referanselaboratoriet fo...23.02.2010 23:00:00
Cephotest erstattes med en ny APTT-test med nytt referanseområdehttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/cephotest-erstattes-med-en-ny-aptt-test-med-nytt-referanseomradeCephotest erstattes med en ny APTT-test med nytt referanseområdeP-Cephotest nedlegges fordi det ikke lenger lages reagenser for denne analysen.05.01.2010 23:00:00
Endring av målemetode og ny nedre referansegrense for vitamin B12https://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/endring-av-malemetode-og-ny-nedre-referansegrense-for-vitamin-b12Endring av målemetode og ny nedre referansegrense for vitamin B12Fra og med 17.11.2009 tar vi i bruk en reformulert metode for måling av vitamin B12. 15.11.2009 23:00:00
Endring av målemetode og nytt referanseområde for angiotensin converting enzyme (S-ACE)https://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/endring-av-malemetode-og-nytt-referanseomrade-for-angiotensin-converting-enzyme-s-aceEndring av målemetode og nytt referanseområde for angiotensin converting enzyme (S-ACE)Fra og med mandag 12.10.2009 går vi over til å benytte en annen metode for måling av angiotensin converting enzyme i serum (S-ACE).06.10.2009 22:00:00
Måling av INR – nytt reagens med nye egenskaper gir endrede verdierhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/maling-av-inr-nytt-reagens-med-nye-egenskaper-gir-endrede-verdierMåling av INR – nytt reagens med nye egenskaper gir endrede verdierFra og med lørdag 27. juni går Sentrallaboratoriet over til et nytt reagens for måling av INR. 25.06.2009 22:00:00