En Bloc-reseksjon av ikke-muskelinfiltrerende blæretumorer

I denne studien ønsker vi å sammenligne to operasjonsmetoder for fjerning av blæretumorer som ikke har vokst inn i tilstøtende muskelvev.

Om studien

Vi ønsker å finne ut hvorvidt metoden «En Bloc-reseksjon» er en bedre operasjonsteknikk og hvorvidt den kan gi vevsprøve av høyere kvalitet enn den vanlige metoden «Tur-B». 

Vitenskapelig tittel

En Bloc-reseksjon av ikke-muskelinfiltrerende blæretumorer

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 03.02.2023 fram til 31.12.2026

Hvem kan delta?

Pasienter som er aktuelle for å delta i studien må være over 18 år. Du må ha fått påvist en tumor i blæren (≤1-6 cm) ved CT eller cystoscopi. Behandlende lege ved cystoscopi vil informere deg hvis du kan være kandidat. 

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at pasienter som er aktuelle, randomiseres elektronisk til enten tradisjonell Tur-B eller En Bloc reseksjon. Begge operasjonene foregår i full bedøvelse på dagkirurgisk avdeling eller under en kort innleggelse.

Dersom metoden En Bloc reseksjon forbedrer patologenes mulighet for å undersøke og vurdere vevsprøven kan det potensielt spare pasienter for gjentatte cystoscopiundersøkelser (kikkertundersøkelse av urinblæren), operasjoner og skyllebehandlinger av blæren, samt redusere de behandlingsrelaterte omkostningene for samfunnet. Samtidig vil vi også gjerne undersøke om livskvaliteten påvirkes forskjellig av de to operasjonensmetoden, dette gjøres ved at pasientene svarer på ulike spørreskjemaer.

Vi vet ikke på forhånd om du vil ha større nytte av En Bloc-operasjonen enn av Tur-B operasjonen. Mindre studier har vist at pasienter som får En Bloc-operasjonen har lavere risiko for at blærekreften kommer tilbake eller sprer seg, men dette er ikke endelig bevist.

Hvis vår studie gjenfinner denne sammenhengen, vil denne operasjonen i fremtiden kunne innføres som standard. Ved å delta i studien vil du således bidra med innsamling av verdifulle data som i fremtiden kan endre standardbehandlingen for pasienter med blæretumor.

Bivirkninger og komplikasjoner synes å være ganske likt for begge operasjonsmetodene. Du vil få informasjon om mulige bivirkninger og komplikasjoner fra din behandlingsansvarlige lege. 

Kontaktinformasjon

Overlege Erik Skaaheim Haug (erik.haug@siv.no) eller studiesykepleier May Lisbeth Plathan (May.lisbeth.plathan@siv.no).