HELSENORGE

Leger i spesialisering del 1 - turnustjeneste for leger

Sykehuset i Vestfold har 19 stillinger for LIS1 med oppstart i 1. mars og 19 stillinger med oppstart i 1. september.

Tjenesten går over 18 måneder, hvorav stillingene er knyttet til 12 måneder klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten og deretter 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

12 måneder i spesialisthelsetjenesten er tilknyttet Sykehuset i Vestfold der 17 av stillingene er todelt fordelt mellom kirurgisk og medisinsk klinikk. To av stillingene er delt slik at man er 3 måneder i psykisk helse som da reduserer tjenestetiden i kirurgisk eller medisinsk klinikk.

Informasjon om leger i spesialisering

Helsedirektoratets stillingsportal

Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisttjenester til befolkningen i Vestfold. Det er mange pasienter og pårørende innom til enhver tid. Arbeidstempoet kan være høyt, og det forventes at LIS1 kan arbeide selvstendig.

Søknadsbehandling

Kvalifikasjonskrav for LIS1-stillingene fremgår av den enkelte stillingsutlysning. Generelt legger SiV vekt på lønnet erfaring fra pasientrettet arbeid, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

LIS1-stilligene har erfaringsmessig mange søkere. For å få en strukturert oversikt over søkerne, har SiV faste spørsmål alle kandidater må svare på ved søknad på en LIS1-stilling.

Aktuelle søkere intervjues per telefon. Tilbud om stilling sendes aktuelle kandidater på e-post i henhold til datoene som er bestemt av Helsedirektoratet.

Ansettelsesutvalget for rekruttering av LIS1 har fire medlemmer; to fra SiV og to fra kommunehelsetjenesten.

I tillegg har ansettelsesutvalget bistand fra HR. Leder for ansettelsutvalget er Rune Sandbu som er avdelingssjef for kreft og kirurgi, kirurgisk klinikk ved SiV.

Introduksjonskurs

Alle LIS1 må delta på obligatorisk introduksjonskurs. Kurset varer i 5 dager, er lønnet og gjennomføres før ordinær oppstart.

Kurset inneholder blant annet:

 • Innføring i administrative systemer
 • LIS1 sin rolle ved SiV
 • Rettigheter, plikter, lover og regler
 • Kommunikasjon
 • Klinisk simuleringssenter (SIM-senter) med ferdighetstrening

Tjenesten i kirurgisk klinikk

I kirurgisk klinikk deltar LIS1 i vaktordning innen kirurgi og ortopedi. Arbeidstiden er fordelt mellom vakter i mottak og dagarbeid på sengepost og poliklinikker. LIS1 har hele tiden er erfaren LIS de skal spørre og konferere med. Det er høy pasientflyt, og stor variasjon i tilfellene.

Det er lagt opp til at LIS1 kan følge undervisning i fagavdelingene. I tillegg arrangeres det internundervisning som kun er for LIS1. Alle får fordypningsdager der en kan følge anestesi- og operasjonsvirksomhet.

Tjenesten i medisinsk klinikk

I medisinsk klinikk blir turnuslegen knyttet til en av følgende seksjoner:

 • Hjerte 
 • Nyre
 • Infeksjon
 • Fordøyelse
 • Lunge 
 • Hematologi
 • Geriatri

Arbeidet er fordelt mellom postarbeid og vakt i akuttmottaket.

Turnusen er delt, og med jobb ca hver 2-3 helg. Det er ingen friuker.

På vakt jobber turnuslegen i et team av primær- og sekundærvakter som hele tiden er til stede i akuttmottaket. Turnuslegen skal konferere med sekundærvakt eller konfereringsvakt.

En turnuslege, en primærvakt og en sekundærvakt går med akuttcallinger, og rykker ut ved akutte situasjoner som hjertestans på vakt. Sertifisering i AHLR er obligatorisk for å delta i vakt.

Det er mellom 30 og 70 innleggelser totalt per dag ved Sykehuset i Vestfold. Ca 70 prosent av disse er indremedisinske pasienter.

Tjenesten i klinikk psykisk helse og rusbehandling

I klinikk psykisk helse og rusbehandling blir LIS-1 knyttet til Psykiatrisk fylkesavdeling. Psykiatrisk fylkesavdeling gir akuttpsykiatriske tjenester i Vestfold, og legen i spesialisering del 1 går inn som en av flere behandlere i team med LIS-2 og LIS-3, overleger og psykologer.

Arbeidet er sammensatt av postarbeid og vaktarbeid på dagtid.

Det er årlig rundt 1200 innleggelser til akuttpsykiatrisk avdeling, og legen i spesialisering knyttes opp enten mot akutt allmennpsykiatrisk døgnseksjon eller akutt psykoseseksjon. Det vil være to LIS-1 samtidig i klinikk psykisk helse og rusbehandling, en på hver av de nevnte seksjoner.

Vaksiner og immunitet

Les om vaksiner og immunitet ved SiV

Kontaktpersoner ved SiV

 • Lisbeth Dørmænen, seksjonsleder for LIS1 kirurgisk klinikk
 • Therese Hamre Leet, seksjonsleder for LIS1 medisinsk klinikk

 
 

Les mer om å jobbe ved SiV

Fant du det du lette etter?