Leger i spesialisering del 1 - turnustjeneste for leger

Sykehuset i Vestfold har 19 stillinger for LIS1 med oppstart i 1. mars og 19 stillinger med oppstart i 1. september.

Tjenesten går over 18 måneder, hvorav stillingene er knyttet til 12 måneder klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten og deretter 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

12 måneder i spesialisthelsetjenesten er tilknyttet Sykehuset i Vestfold der 17 av stillingene er todelt fordelt mellom kirurgisk og medisinsk klinikk. To av stillingene er delt slik at man er 3 måneder i psykisk helse som da reduserer tjenestetiden i kirurgisk eller medisinsk klinikk.

Informasjon om leger i spesialisering

Helsedirektoratets stillingsportal

Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisttjenester til befolkningen i Vestfold. Det er mange pasienter og pårørende innom til enhver tid. Arbeidstempoet kan være høyt, og det forventes at LIS1 kan arbeide selvstendig.

SiV legger vekt på ha en rekrutteringsprosess av LIS1 som sikrer at alle søkere likebehandles.

Ansettelsesutvalget for LIS1 er sammen med HR ved SiV, ansvarlig for rekrutteringen av LIS1. Ansettelsesutvalget har fire medlemmer; to ledere fra SiV og to kommuneoverleger fra primærhelsetjenesten i Vestfold. Samarbeidet mellom ansettelsesutvalget og HR er beskrevet nedenfor.

Kvalifikasjonskrav for LIS1-stillingene fremgår av den enkelte stillingsutlysning. Generelt legges det vekt på lønnet erfaring fra pasientrettet arbeid og personlige egenskaper oppgitt i annonsen.

Alle søknader leses av en HR-rådgiver ved SiV som vurderer hver søknad ut fra alle kvalifikasjonskravene som fremgår av utlysningen. I tråd med kvalifikasjonsprinsippet gjør HR-rådgiverne en helhetsvurdering av søknad og CV for å finne de best kvalifiserte som inviteres til intervju. Vanligvis siles ut rundt tre ganger så mange til intervju som antall utlyste stillinger.

Søkere som inviteres til samtale intervjues på telefon, facetime eller teams av ett av medlemmene i ansettelsesutvalget. Søkere som skal intervjues får informasjon om dette på forhånd, og intervjuene gjennomføres etter en mal.

​Når alle intervjuene er gjennomført møtes ansettelsesutvalget for felles gjennomgang og vurdering av søkerne som er intervjuet. Sammen kommer de fram til søkerne som skal tilbys stilling i første runde og hvem som skal stå på en rangert reserveliste.


Alle LIS1 må delta på obligatorisk introduksjonskurs. Kurset varer i 5 dager, er lønnet og gjennomføres før ordinær oppstart.

Kurset inneholder blant annet:

 • Innføring i administrative systemer
 • LIS1 sin rolle ved SiV
 • Rettigheter, plikter, lover og regler
 • Kommunikasjon
 • Klinisk simuleringssenter (SIM-senter) med ferdighetstrening

I kirurgisk klinikk deltar LIS1 i vaktordning innen kirurgi og ortopedi. Arbeidstiden er fordelt mellom vakter i mottak og dagarbeid på sengepost og poliklinikker. LIS1 har hele tiden er erfaren LIS de skal spørre og konferere med. Det er høy pasientflyt, og stor variasjon i tilfellene.

Det er lagt opp til at LIS1 kan følge undervisning i fagavdelingene. I tillegg arrangeres det internundervisning som kun er for LIS1. Alle får fordypningsdager der en kan følge anestesi- og operasjonsvirksomhet.

I medisinsk klinikk blir turnuslegen knyttet til en av følgende seksjoner:

 • Hjerte 
 • Nyre
 • Infeksjon
 • Fordøyelse
 • Lunge 
 • Hematologi
 • Geriatri

Arbeidet er fordelt mellom postarbeid og vakt i akuttmottaket.

Turnusen er delt, og med jobb ca hver 2-3 helg. Det er ingen friuker.

På vakt jobber turnuslegen i et team av primær- og sekundærvakter som hele tiden er til stede i akuttmottaket. Turnuslegen skal konferere med sekundærvakt eller konfereringsvakt.

En turnuslege, en primærvakt og en sekundærvakt går med akuttcallinger, og rykker ut ved akutte situasjoner som hjertestans på vakt. Sertifisering i AHLR er obligatorisk for å delta i vakt.

Det er mellom 30 og 70 innleggelser totalt per dag ved Sykehuset i Vestfold. Ca 70 prosent av disse er indremedisinske pasienter.

I klinikk psykisk helse og avhengighet blir LIS-1 knyttet til psykiatrisk sykehusavdeling. Psykiatrisk sykehusavdeling gir akuttpsykiatriske tjenester i Vestfold, og legen i spesialisering del 1 går inn som en av flere behandlere i team med LIS-3, overleger og psykologer.

Arbeidet er sammensatt av postarbeid og vaktarbeid på dagtid og natt/helg i samme vaktturnus som LIS3.

Det er årlig rundt 1200 innleggelser til akuttpsykiatrisk avdeling, og legen i spesialisering knyttes opp mot en av de to akuttpsykiatriske postene. Det vil være to LIS-1 samtidig i klinikk psykisk helse og avhengighet, en på hver seksjon. LIS1 i psykiatrisk avdeling følger internundervisningen med sitt kull i medisinsk eller kirurgisk klinikk.

 • Lisbeth Dørmænen, seksjonsleder for LIS1 kirurgisk klinikk
 • Therese Hamre Leet, seksjonsleder for LIS1 medisinsk klinikk
 

Les mer om å jobbe ved SiV

Sist oppdatert 29.08.2023