Akuttsenteret: Tiltak for økt pasientsikkerhet

Administrerende direktør Stein Kinserdal har ledet arbeidet med en handlingsplan for å bedre pasientsikkerheten i akuttsenteret. Planen er jobbet frem gjennom en bred og inkluderende prosess.

Publisert 03.05.2022
Bilde av inngangen til akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold
Inngangen til akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold. FOTO: M. HEGGE
Det er blant annet avholdt tre større samlinger, der ledere i berørte klinikker, akuttsenteret, tillitsvalgte, verneombud, sykehusets ledelse og andre nøkkelpersoner deltatt.

– Hensikten med arbeidet har vært å sikre felles forståelse, få alle gode innspill og oversikt over konsekvenser av alternative tiltak. Sykehusdrift og driften i akuttsenteret er kompleks, og det er viktig å se helheten, sier Kinserdal.

​Økt bemanning

Tiltakene handler om styrking av ressurser og kompetanse i akuttsenteret, tydeliggjøring av roller, oppgaver og ansvar, men også å skape en felles forståelse av hvordan det nye driftskonseptet i akuttsenteret skal fungere.

Det er besluttet at sykepleiebemanningen i akuttsenteret styrkes med 10 stillinger. Legebemanningen styrkes med 3 stillinger, slik at det skal være 8 legestillinger som fysisk og organisatorisk er plassert i akuttsenteret. Rekruttering er utfordrende og andre sterke tiltak skal sikre legetilsyn i en overgangsperiode. På sikt skal stillingene bemannes med leger spesialisert i akutt- og mottaksmedisin (AMM).

Felles ansv​ar

Kinserdal understreker at det er et ansvar for hele organisasjonen å bedre situasjonen i akuttsenteret. 

– Prinsippene for driften i akuttsenteret ligger fast. Nå bemanner vi opp, setter i gang tiltak for økt kompetanse, bedre samspill og rutiner. Så er vi avhengig av en felles innsats for at vi skal få dette til. Jeg opplever vilje og engasjement for å få til gode løsninger, sier Kinserdal.

Handlingsplanen omfatter en rekke tiltak av ulik type og omfang. Noen vil iverksettes umiddelbart, andre vi kreve mer tid og arbeid. Kinserdal vil ha tett oppfølging av arbeidet fremover. 

– Det er viktig at alle involverte ledere er tett på i det videre arbeidet og at vi har kraft til å gjennomføre tiltakene, sier han. 
Bilde av Stein Kinserdal

Administrerende direktør Stein Kinserdal.

Om tiltakene

Tiltakene er gruppert innen fire temaer: 

Pasientmottak 
Handler om prosessen fra pasientene ankommer akuttsenteret til innledende mottaket er avsluttet 
  • ​Rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere og økning av sykepleiebemanningen. Etablere økonomiske ordninger for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til akuttsenteret. Samtidig rask rekruttering internt for å besette ledige stillinger midlertidig.
  • Bygge opp vaktlinje og rekruttere leger til akuttsenteret. Ambisjonen er å etablere en 8-delt vaktordning for leger som skal være fysisk og organisatorisk plassert i akuttsenteret. Det skal utarbeides en plan for opptrapping og rekruttering. Målet på sikt er bemanning med 8 leger innen akutt- og mottaksmedisin (AMM). 
  • Gjennomgå, forbedre og utarbeide dokumentasjon som prosedyrer, retningslinjer, rollebeskrivelser og tiltakskort. Særlig viktig er det å skape felles forståelse av hvordan mottak skal fungere ved henholdsvis høy og normal pasienttilstrømning. 
  • Klargjøre oppgaver og funksjoner for de ulike koordinerende rollene, som AMM-lege, ansvarlig sykepleier (ANS), flytkoordinator og ny funksjon som koordinerende sykepleier. 
  • Simulere og trene på tverrfaglig motta av pasienter på undersøkelsesrommene
Akuttavklaring
Akuttsenteret består av akuttmottak og akuttavklaring. Det er ulike forventninger til hvilken rolle akuttavklaring skal fylle. Dette skal defineres tydeligere. Særlig viktig er det å sikre kompetent legetilsyn i akuttavklaring og beskrive arbeidsprosessen for legetilsyn.
Inntil det er rekruttert flere AMM-leger, skal legespesialistene i klinikkene ha medisinskfaglig ansvar for pasienter i akuttavklaring. 

Kompetanseutvikling for sykepleie 
Det er behov for å sikre at sykepleiere og helsefagarbeidere i akuttsenteret har den kompetansen de trenger. Tiltakene handler blant annet om å definere kompetansekrav og gjennomføre opplæring. 

Styre pasienttilstrømningen 
Tilstrømning av pasienter til akuttsenteret har vært svært høy over tid. Tiltak handler om å styre pasientstrømmen, slik at det tidlig avklares om pasienten kan få tilbud om poliklinikk dagen etter, settes opp for planlagt behandling eller ikke har behov for å komme i det hele tatt. 

Målet er å etablere/styrke en konfereringstelefon med lege på spesialavdeling som kan avklare dette med henvisende lege. Det er allerede i dag slike ordninger innen flere spesialiteter. 

Fakta akuttsenteret

  • ​Det nye akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold åpnet 3. november 2021 og er en del av sykehusets nye somatikkbygg.
  • Senteret disponerer 2.100 kvadratmeter, mot 960 kvadratmeter i sykehusets gamle akuttmottak. Akuttsenteret består av en mottaksdel (akuttmottak) og en avklaringsdel (akuttavklaring). Fasilitetene for pasienter til avklaring inkluderer pasientkafe og rom med dusj/wc. 
  • Det nye driftskonseptet går ut på at flere pasienter skal bli ferdig avklart, behandlet og utskrevet direkte fra akuttsenteret. Innledende mottak skal skje på undersøkelsesrommene, mens observasjon og oppstart av behandling skal skje i akuttavklaring for de pasientene som ikke går direkte til sengepost.
  • Senteret inneholder også blant annet CT-lab, generell røntgen-lab og ultralydrom, slik at radiologiske undersøkelser kan gjøres i akuttsenteret. Det er egne rom for sentrallaboratoriet og mikrolaboratoriet