Budsjett 2023: Mål om økonomi i balanse

Forrige uke besluttet SiV-styret nytt resultatmål for 2023-budsjettet. Endringen kommer som følge av at alle sykehusene tildeles noe økte budsjettrammer på grunn av lønns- og prisveksten i 2022.

Publisert 03.04.2023
Sist oppdatert 04.04.2023

​SiV budsjetterte opprinnelig med et underskudd på 60 millioner kroner i 2023. Å budsjettere med underskudd betyr delvis mind​​re evne til å investere i bygg og utstyr og delvis at den økonomiske utfordringen skyves til året etter.

​​Som følge av at sykehusenes budsjettrammer blir økt, er SiV tilført 96 millioner kroner. Styret har på grunnlag av dette, vedtatt at målet er å gå i økonomisk balanse i 2023.

I 2023-budsjettet har SiV prioritert styrking av sikkerhetspsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser, intensivkapasiteten og akuttsenter. De tildelte midlene gjør først og fremst SiV i stand til å videreføre de prioriteringene som ble gjort i budsjettet for 2023.

Roger Gjennestad

Økonomidirektør Roger Gjennestad

 Det gjør det mer sannsynlig at sykehuset opprettholder en bærekraftig økonomi uten krav til effektivisering utover det som er forutsatt i budsjettet, sier økonomidirektør Roger Gjennestad. I tillegg blir utfordringene i 2024 mindre ved at vi ikke skyver et underskudd foran oss.

Gjennestad sier samtidig at det fortsatt er stor usikkerhet til den økonomiske utviklingen i 2023, både knyttet til sykehusets drift og knyttet til hva lønns- og prisveksten blir i 2023.

– Finansministeren har kommet med uttalelser som kan sees på som en «forsikring» om at høyere lønns- og prisstigning i 2023 enn forutsatt i statsbudsjettet for 2023, ikke vil gi økte økonomiske utfordringer for sykehusene. Men det er usikkert hvordan dette vi slå ut i praksis, sier han. De økonomiske utfordringene for SiV og spesialisthelsetjenesten generelt er derfor fortsatt store.

​Status etter to måneder

Rapportering på økonomi etter årets to første måneder viser at medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk har negative budsjettavvik. De øvrige klinikkenes drifts er i balanse eller med positive budsjettavvik. Det er utarbeidet handlingsplan for at medisinsk og kirurgisk klinikk skal komme i balanse i løpet av 2023.

Over halvparten av sykehusets negative budsjettavvik er knyttet til fritt behandlingsvalg og fristbrudd, der SiV må betale for behandling ved andre sykehus og institusjoner. Dette er knyttet til fagområder med lang ventetid og etterslep.