Økning i 113-samtaler og ambulanseoppdrag i 2022

AMK ved Sykehuset i Vestfold betjener innbyggerne i Vestfold og Telemark. I 2022 var det i overkant 60.000 henvendelser på nødnummeret 113.

Publisert 08.05.2023
Intervjuobjektene står foran en ambulanse i en garasje
Klinikk- og samhandlingssjef Erik Nordberg, avdelingssjef for AMK, Grete Bø, overlege Jon Erik Steen-Hansen og ambulansesjef Torbjørn Lia.

​AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) for Vestfold og Telemark var den nest travleste sentralen i landet i 2022. Økningen i 113 henvendelser var på drøye 14 % sammenlignet med 2021. Som følge av dette har ambulansetjenesten i Vestfold hatt en unormalt stor økning i antall oppdrag i 2022, med en vekst på drøye 10% fra året før.

– Tallene er tydelige, men årsakene bak kompliserte, forteller klinikk- og samhandlingssjef Erik Nordberg og overlege Jon Erik Steen-Hansen ved prehospital klinikk.

Sentralen tar også imot sykehus interne forespørsler om blant annet ambulansetransporter via andre telefonlinjer og på nett.

– Det er flere trolige årsaker til veksten, fra behov i befolkningen til kapasitet og innretting på de samlede helsetjenestene, inkludert de akutte tjenestene. Det som er viktig for oss er at pasienten blir ivaretatt på rett sted til rett tid og derfor er samarbeidet med fastlegene, kommunene og legevaktene veldig viktig, sier Nordberg.

Riktig bruk av ressurser

Aktivitetsveksten var noe større i Vestfold og Telemark enn andre steder i landet.

AMK-sentralen dokumenterer virksomheten godt og registrerer og kategoriserer hver henvendelse. Tallene viser at den største veksten dreier seg om forhold knyttet til somatisk sykdom, at eldre er hyppigst involvert og at sentralen oftest kontaktes fra hjemmet. I tillegg kommer øvrige pasienter som bringes til sykehusene på grunn av ulykker, psykisk sykdom og diverse andre forhold, samt transport av pasienter som er utskrevet fra sykehusene eller overføres mellom ulike sykehus.

– Vårt inntrykk er at noe av grunnen til økningen til 113 er at terskelen for å ringe 113 er blitt lavere, sier avdelingssjef for AMK, Grete Bø.

AMK opplever at innringere til 113 oftest er pårørende eller pasienten selv, men erfarer også en stor vekst i henvendelser fra og dialoger med helsepersonell.

– Vårt inntrykk er nok at flere har forsøkt å ringe fastlege eller legevaktsentral først, men velger å ringe AMK dersom de ikke oppnår kontakt i tide. I Norge er det et forskriftskrav at AMK-sentralene skal besvare minst 90 prosent av alle 113-anrop innen 10 sekunder, sier Bø.

Overlege Steen-Hansen påpeker at folk ikke må være redd for å ringe 113 når det virkelig gjelder.

– Vi vil jo at det ringes 113 om alle pasienter der det kan dreie seg om kritisk sykdom eller skade. Dette gjelder både helsepersonell og befolkningen generelt, sier overlege Steen-Hansen

Se faktaboks under for når du skal ringe 113.

Pågangen kan til tider gi samtidighetskonflikter og behov for å prioritere oppdragene til ambulansene. Mens AMK-sentralen er felles for Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark, er ambulansene organisert i hvert av helseforetakene. Ved Sykehuset i Vestfold gjennomførte ambulansetjenesten mer enn 41 000 oppdrag i 2022, mens det i 2019 ble gjennomført drøye 32 000 oppdrag.

– Det er viktig for oss alle at ambulansene blir brukt riktig. Vi har bare et visst antall ambulanser og ambulansearbeidere tilgjengelige til enhver tid, da må vi prioritere riktig. Nødtelefonen 113 er sikkerhetsnettet og vi må være der i krisesituasjoner, påpeker avdelingssjef for ambulansetjenesten Torbjørn Lia.

Fastleger og legevakt er viktige tilbud som bør brukes når situasjonen tilsier det.

– Vi ønsker å spre kunnskap om når du skal ringe fastlege, legevakt og 113, sier ambulansesjef Lia.

Vil øke kompetanse i alle helsenivåer

Fastleger og helsepersonell i kommunene bestiller oftere enn før ambulanse til pasientene, men i flere tilfeller kan andre transportmidler være riktigere alternativ.

SiV ønsker å få til et tettere samarbeid med kommunene i Vestfold, blant annet for å informere om hvilke transportmidler som bør brukes til ulike pasienter og bidra til å styrke legenes vurderinger. Stikkord er større grad av konferering ved innleggelse, gjensidig veiledning og kompetanseheving, samt dialog mellom leger i sykehuset, fastlegene og legevaktslegene.

– Et viktig mål er å gi bedre mulighet til konferering med en spesialist i akuttsenteret og bedre beslutningsstøtte i vanskelige situasjoner, sier klinikk- og samhandlingssjef Nordberg.

Klinikk- og samhandlingssjef Erik Nordberg

Klinikk- og samhandlingssjef Erik Nordberg

Han understreker at dette ikke er aktuelt i akutte situasjoner hvor det står om livet eller åpenbare innleggelser. Når situasjonen tillater det, kan det å konferere med sykehuslege før ambulanse bestilles via AMK, gjøre at pasientene mottar rett hjelp til rett tid. Det vil også gi AMK-operatørene bedre kunnskap for å ta en kvalifisert beslutning om ambulanse skal sendes, og helsetjenesten ressurser utnyttes på en best mulig måte.

– Gjennom et tett og godt samarbeid med kommunene i Vestfold ønsker vi å gjensidig øke kompetansen på tvers av sykehus, kommuner og fastleger slik at det tas trygge og riktige beslutninger til pasientens beste, sier klinikk- og samhandlingssjef Nordberg.

Faktaboks: Når skal du ringe 113?

​Legevakt kontaktes når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

​Kontakt AMK/113 hvis du tror at sykdom er akutt og det står om liv og helse, samt ved ulykker og alvorlige hendelser der det er behov for akutt helsehjelp. Eksempler på noen situasjoner der man alltid bør kontakte medisinsk nødnummer 113:

  • Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner
  • Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene
  • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
  • Plutselig og uforklarlig ustøhet
  • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
  • Brystsmerter i mer enn fem minutter
  • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
  • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
  • Pusteproblemer
​Kilde: helsenorge.no og 113.no