Statsforvalteren med stikkprøvetilsyn av akuttsenteret

I september 2022 gjennomførte Statsforvalteren et stikkprøvetilsyn ved akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold der behandlingen av 10 pasienter ble gjennomgått. Statsforvalteren finner klare forbedringer i pasientbehandlingen.

Publisert 20.02.2023
En mann som står på et podium med en kvinne sittende ved et skrivebord
Stikkprøvetilsynet kommer i forlengelsen av tilsynet Statsforvalteren gjennomførte vinter og vår 2022. 

– Vi har arbeidet systematisk med forbedringer siden våren 2022. Vi setter pris på at Statsforvalteren ser at det er endringer i positiv retning fra tilsynet i vår, til dette tilsynet som ble foretatt i høst, sier konstituert klinikksjef Jørn Jacobsen ved medisinsk klinikk.

– Det er også gjort mye godt forbedringsarbeid i akuttsenteret gjennom hele høsten. Forbedringsarbeidet vil fortsette fremover, fortsetter avdelingssjef Vidar Ruddox ved akuttsenteret.

​​To fikk uforsvarlig behandling

I dette siste tilsynet ba de om å få tilsendt journaler fra to dager i august 2022 og alle meldte avvik fra samme måned. Ti journaler ble valgt ut for gjennomgang. Rapporten slår imidlertid fast at alle pasienter i all hovedsak ble adekvat undersøkt og behandlet. Statsforvalteren fant at to av ti pasienter ikke fikk forsvarlig behandling, men vi kjenner ikke til at dette påførte disse pasientene noen varig skade. 

Statsforvalteren finner noe manglende journalføring ved akuttsenteret. For noen pasienter mangler det for eksempel informasjon om tidspunkt for legeundersøkelse i innkomstjournaler, for pasienter med smerteproblematikk er det ikke journalført VAS-score.

​– Selv om det fortsatt er utfordringer knyttet til pasientbehandlingen, ser vi ikke at dette medførte pasientskade for noen av de ti pasientene, skriver Statsforvalteren.

Målet til akuttsenteret er at alle pasienter skal triageres (risikovurderes) innen gitte tidsfrister. Alle pasientene ble triagert. 

– Fem av ti av pasientene ble triagert innen gitte tidsfrister, skriver Statsforvalteren.

Ifølge statistikk fra akuttsenteret har ventetiden for pasientene gått ned.

– I perioden hadde vi 19 prosent økning av øyeblikkelig hjelp-pasienter, likevel greier vi å få ventetiden ned. Tidskravene til triagering er ambisiøse krav, dette er mål vi jobber mot, forteller Ruddox.

​A​​vvik

Statsforvalteren fikk tilsendt 26 avvik fra august 2022. 9 av dem handlet om alvorlige hendelser. Rapporten knytter ingen uheldige konsekvenser for pasientene til avvikene som ble funnet. 

– Dette er vi selvfølgelig er glade for, men vi er likevel lei oss for hver hendelse vi ikke strekker til. Dette arbeider vi med å forbedre, svarer Ruddox.

Statsforvalteren mener SiV bruker for lang tid til å behandle og finne tiltak etter at ansatte har meldt alvorlige avvik i akuttsenteret.

– Når ansatte melder avvik behandles disse i faste møter i akuttsenterets eget kvalitetsutvalg. Der deltar lokale ledere og kvalitetsseksjonen. Hensikten er å iverksette tiltak raskt på lokalt nivå. Noen alvorlige avvik blir løftet til det sentrale pasientsikkerhetsutvalget på sykehusnivå for læring på tvers. Det medfører noe lengere saksbehandlingstid for disse avvikene, sier klinikksjef Jacobsen.

Melding av avvik er viktig for å identifisere svikt og områder med risiko for svikt. Det gir et viktig grunnlag for arbeidet med forbedring av pasientsikkerheten.

– Vi opplever at ansatte er opptatt av å melde avvik og  har et stort fokus på å behandle og følge opp avvik for å kunne forbedre kvaliteten på behandlingen vi gir. Vi jobber kontinuerlig for å gi våre pasienter gode og trygge tjenester, fortsetter avdelingssjef Ruddox.