Samhandling

Samhandlingsenheten skal se første- og andrelinjetjenesten fra et pasient- og befolkningsperspektiv og arbeide for å gi pasientene et likeverdig og passende tilbud gjennom hele pasientforløpet.

Enheten skal bidra til å bryte ned barrierene mellom de forskjellige nivåene i helsetjenesten slik at pasient og pårørende opplever spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten som en sammenhengende behandlingskjede.

Enheten skal bidra til likeverdig samarbeid med alle instanser og yrkesgrupper som er viktige for pasienten.

Den skal videre invitere til og bidra inn i samarbeidsprosjekter med kommunehelsetjenesten i Vestfold, Høgskolen i Vestfold og Utviklingssenteret i Sandefjord kommune.

 

Samhandlingssjef: Runar Danielsen

 

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg